Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan muuttoliikeagenda: Hyvää edistymistä muuttovirtojen hallitsemisessa on jatkettava

Bryssel 6. syyskuuta 2017

Komissio kehottaa tänään hyväksytyissä neljässä edistymiskertomuksessa kaikkia osapuolia jatkamaan ja nopeuttamaan hyvää edistymistä laittomien muuttovirtojen hallitsemisessa, EU:n ulkorajojen suojelussa ja niiden jäsenvaltioiden tukemisessa, joihin kohdistuu paineita.

EU:n sisäisten siirtojen järjestelmä toimii ja tuottaa tuloksia, sillä tähän mennessä on siirretty jo 27 695 henkilöä. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot siirtävät kaikki sisäisten siirtojen piiriin kuuluvat turvapaikanhakijat Italiasta ja Kreikasta mahdollisimman nopeasti. EU:n ja Turkin julkilausuma varmistaa edelleen, että Kreikkaan laittomasti saapuvien määrät pysyvät alhaisina, ja sen ansiosta lähes 10 000 syyrialaista on voitu uudelleensijoittaa EU:hun. Kesäkuukausien aikana laittomien rajanylitysten ja menetettyjen ihmishenkien määrä laski huomattavasti keskisellä Välimerellä. Tämä on osittain seurausta EU:n yhteensovitetusta ja erityisesti Italian toiminnasta. Eurooppalaisella raja- ja merivartiostolla on tarvitsemansa välineet, mutta jäsenvaltioiden on pyrittävä hyödyntämään täysimääräisesti viraston palautuksia koskevaa laajennettua toimeksiantoa.

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että kaikki EU:n toimijat ovat tehneet yhdessä kovasti töitä muuttovirtojen hallitsemiseksi, EU:n ulkorajojen suojelemiseksi ja etulinjan jäsenvaltioiden tukemiseksi. ”Olemme oikealla tiellä, ja tulokset ovat nähtävissä kentällä. Muuttoliikkeeseen liittyy kuitenkin edelleen haasteita ja riskitekijöitä. Meidän on jatkossakin parannettava työtämme ihmishenkien pelastamiseksi, turvallisten ja laillisten väylien luomiseksi niille, jotka ansaitsevat suojelua, ja niiden palauttamiseksi, joilla ei ole oikeutta jäädä”, Timmermans jatkoi.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos sanoi, että EU:n tehdessä yhteistyötä vastuullisuuden ja solidaarisuuden hengessä edistymme ja saavutamme konkreettisia tuloksia niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella. ”Tämä on nyt selvästi nähtävissä – laittomat muuttovirrat ovat pienentyneet ja pakolaisten laillinen uudelleensijoittaminen on lisääntynyt, eurooppalainen raja- ja merivartiosto on aloittanut toimintansa ja yhteisiä toimia on toteutettu Italian tukemiseksi ja keskisen Välimeren reitillä. Myös EU:n sisällä on solidaarisuutta, sillä sisäisten siirtojen järjestelmä tuottaa tuloksia ja lähes kaikki rekisteröidyt sisäisten siirtojen piiriin kuuluvat turvapaikanhakijat on siirretty Kreikasta ja Italiasta. Näitä saavutuksia on nyt jatkettava kaikilla rintamilla”, Avramopoulos jatkoi. 

Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen – solidaarisuus toimii

Nyt kun hätätilanteessa sovellettavan sisäisten siirtojen järjestelmän käyttöönotosta on kulunut kaksi vuotta, kehityssuuntaus on edelleen myönteinen ja osoittaa sisäisten siirtojen nopeutuneen huomattavasti vuonna 2017. Helmikuusta 2017 lähtien siirtoja on tehty kuukausittain keskimäärin 2 300 lähes kaikkiin jäsenvaltioihin. Siirrettyjen henkilöiden määrä oli 4. syyskuuta 27 695 (19 244 Kreikasta ja 8 451 Italiasta). Kreikasta on kuitenkin siirrettävä vielä noin 2 800 henkilöä ja Italiaan saapuu päivittäin uusia turvapaikanhakijoita, joten kaikkien osapuolten on jatkettava toimia. Jäsenvaltioiden on nopeutettava sisäisten siirtojen käsittelyä ja luvattava riittävästi paikkoja kaikille turvapaikanhakijoille. Italian on nopeutettava sisäisten siirtojen piiriin kuuluvien turvapaikanhakijoiden (erityisesti eritrealaisten) tunnistamista ja rekisteröintiä.

Jotkin jäsenvaltiot (Malta ja Latvia) ovat jo vastaanottaneet osuutensa Kreikasta, ja toiset (Suomi, Liettua, Luxemburg ja Ruotsi) ovat lähellä tavoitetta.Malta ja Suomi ovat myös vastaanottaneet lähes koko osuutensa Italiasta. Komissio panee tyytyväisenä merkille myös sen, että Itävalta on aloittanut sisäiset siirrot Italiasta ja että ensimmäisiä sisäisiä siirtoja Italiasta Slovakiaan valmistellaan parhaillaan. Tšekki, Unkari ja Puola ovat laiminlyöneet oikeudelliset velvoitteensa, koska ne eivät joko ole ottaneet vastaan yhtään siirrettävää turvanpaikanhakijaa (Unkari ja Puola) tai eivät ole antaneet vastaanottolupauksia yli vuoteen (Tšekki). Tämän vuoksi komissio päätti 26. heinäkuuta edetä rikkomusmenettelyissään seuraavaan vaiheeseen, ja se lähetti perustellut lausunnot näille jäsenvaltioille. Komissio on tyytyväinen unionin tuomioistuimen tänään antamaan tuomioon, jossa tuomioistuin vahvistaa sisäisiä siirtoja koskevan toisen neuvoston päätöksen pätevyyden ja hylkää Slovakian ja Unkarin nostamat kanteet.

Jäsenvaltioiden laillinen velvoite sisäisiin siirtoihin ei pääty syyskuussa. Sisäisiä siirtoja koskevia neuvoston päätöksiä sovelletaan kaikkiin edellytykset täyttäviin henkilöihin, jotka saapuvat Kreikkaan tai Italiaan 26. syyskuuta 2017 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että edellytykset täyttävät turvapaikanhakijat olisi siirrettävä sen jälkeenkin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot – erityisesti Puola, Unkari ja Tšekki samoin kuin ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vastaanottaneet koko osuuttaan, tehostavat ponnistelujaan kaikkien edellytykset täyttävien turvapaikanhakijoiden siirtämiseksi.

Heinäkuussa 2015 hyväksytty EU:n uudelleensijoitusjärjestelmä saataneen onnistuneesti päätökseen, sillä jäsenvaltiot ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat ovat jo sijoittaneet uudelleen 17 305 henkilöä sovituista 22 504 henkilöstä. EU:n ja Turkin julkilausuman nojalla yhteensä 8 834 syyrialaista on sijoitettu uudelleen Turkista EU:n alueelle. Tähän lukuun sisältyy 1 028 uutta siirtoa edellisen kertomuksen jälkeen. Yhteensä 22 518 henkilöä on sijoitettu uudelleen molempien EU-tason uudelleensijoitusjärjestelmien puitteissa niiden käyttöönoton jälkeen. Komissio käynnisti 4. heinäkuuta 2017 uuden hankkeen vastaanottolupausten saamiseksi vuotta 2018 varten, jotta varmistetaan EU:n yhteisten uudelleensijoittamistoimien jatkuminen siihen asti, kunnes EU:n uudelleensijoittamiskehystä koskeva komission ehdotus on hyväksytty. Jäsenvaltioita pyydetään toimittamaan vuotta 2018 koskevat lupauksensa 15. syyskuuta 2017 mennessä. Uudelleensijoituksia olisi tehtävä varsinkin Pohjois-Afrikasta ja Afrikan sarvesta samalla kun jatketaan uudelleensijoituksia Turkista. Komissio on varannut 377,5 miljoonaa euroa vähintään 37 750 henkilön uudelleensijoittamisen tukemiseksi (10 000 euroa henkilöä kohden).

EU:n ja Turkin julkilausuma: konkreettiset tulokset jatkuvat

EU:n ja Turkin julkilausuma tuottaa edelleen konkreettisia tuloksia, ja sillä on suuri merkitys muuttovirtojen tehokkaan hallitsemisen varmistamisessa itäisen Välimeren reitillä.

Vaikka tulijoiden määrä kasvoi hieman kesän aikana samalla ajanjaksolla vuonna 2016 havaittujen kausiluonteisten suuntausten mukaisesti, päivittäisten rajanylitysten määrä Turkista Kreikan saarille on pysynyt alhaisena edellisen, 13. kesäkuuta annetun kertomuksen jälkeen. Tulijoita on saapunut keskimäärin 75 päivässä. Kaiken kaikkiaan tulijoiden määrä on vähentynyt 97 prosenttia julkilausuman voimaantulon jälkeen, ja Egeanmerellä henkensä menettäneiden ihmisten määrän merkittävä lasku on pysynyt ennallaan. Merkittäviä lisätoimia kuitenkin tarvitaan yhä käsittelyä odottavien turvapaikkahakemusten määrän vähentämiseksi ja palauttamisen valmisteluun ja säilöönottoon liittyvän riittämättömän kapasiteetin korjaamiseksi Kreikassa palautusten parantamiseksi. Yhteensä 1 896 laitonta muuttajaa on palautettu Turkkiin EU:n ja Turkin julkilausuman antamisen jälkeen. Edistystä on tapahtunut myös julkilausuman kattamilla muilla aloilla komission nopeuttaessa toimiaan taloudellisen tuen myöntämiseksi Turkin-pakolaisavun koordinointivälineestä. Vuosiksi 2016 ja 2017 varatusta 3 miljardin euron rahoituksesta yhteensä 1,66 miljardista eurosta on jo allekirjoitettu sopimukset ja maksut ovat nousseet 838 miljoonaan euroon. Hätätilanteiden sosiaalisen turvaverkon kautta tukea saaneiden haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten määrä on kasvanut nopeasti 600 000 pakolaisesta 860 000:een ja sen odotetaan nousevan 1,3 miljoonaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto – lisätoimet tarpeen palautusten alalla

Euroopan raja- ja merivartioviraston saattaminen toimintavalmiuteen on jatkunut viime kuukausien aikana, jolloin on käynnistetty kaksi uutta operaatiota Espanjan auttamiseksi läntisen Välimeren alueella. Tämän myötä Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on parhaillaan 1 700 virkamiestä paikan päällä tukemassa jäsenvaltioita. Resurssivajausta on kuitenkin edelleen, ja nopean toiminnan reserveille ei ole osoitettu uutta kalustoa huhtikuun 2017 jälkeen. Jäsenvaltioiden on nopeasti täytettävä lupauksensa ja korjattava jäljellä olevat puutteet EU:n ulkorajojen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi.

Virasto on tehnyt useita jäsenvaltioita koskevia haavoittuvuusarviointeja, ja kansallisten viranomaisten on nyt varmistettava annettujen suositusten oikea-aikainen täytäntöönpano. Virasto on myös tukenut 193:a operaatiota, joilla on palautettu 8 606 laittomasti oleskelevaa kolmansien maiden kansalaista. Tämä merkitsee yli 160 prosentin lisäystä palautusoperaatioissa verrattuna vuoden 2016 kuuteen ensimmäiseen kuukauteen. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan hyödynnä vielä kaikkia viraston valmiuksia. Lisätoimet ovat tarpeen, jotta virasto voisi täyttää laajennetun toimeksiantonsa palautusten alalla. Viraston ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä yhdenmukaistamaan palautustoimia paremmin ja hyödyntämään täysimääräisesti viraston vahvistettuja välineitä ja työkaluja.

Kumppanuuskehys ja keskisen Välimeren reitti – tulijoiden määrä vähenee

Keskisen Välimeren reitillä ja afrikkalaisten kumppanien kanssa toteutetut toimet alkavat nyt tuottaa tuloksia. Ihmishenkien menetykset merellä ovat vähentyneet merkittävästi kesäkuukausien aikana, minkä lisäksi muuttajien lukumäärä keskisen Välimeren reitillä on vähentynyt huomattavasti. EU jatkaa pyrkimyksiään pelastaa ihmishenkiä, hajottaa salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden liiketoimintamalleja, puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa eurooppalaisia arvoja ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Täytäntöönpanoa on jatkettava samaan tahtiin ja samalla intensiteetillä Italialle suunnattavia tukitoimia koskevan toimintasuunnitelman osalta (hyväksytty 4. heinäkuuta 2017) sekä keskisen Välimeren reitin yhteysryhmän perustamisen ja 28. elokuuta 2017 pidetyn Pariisin kokouksen jälkeen. Asiaa koskeva lehdistötiedote on saatavilla täällä.

Lisätietoja

 Viidestoista kertomus sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta

Tiedonanto: Viidestoista kertomus sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta

Liite 1: Siirrot Kreikasta

Liite 2: Siirrot Italiasta

Liite 3: Siirrot Italiasta ja Kreikasta

Liite 4: Uudelleensijoittaminen – tilannekatsaus

Tietosivu: Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen – vastuun jakaminen ja lisää laillisia muuttoväyliä Eurooppaan

Tietosivu: Muuttoliikkeen hallinta: EU:n taloudellinen tuki Italialle

Tietosivu: Muuttoliikkeen hallinta: EU:n taloudellinen tuki Kreikalle

Euroopan muuttoliikeagenda

Neuvoston päätös 40 000 henkilön siirtämisestä Kreikasta ja Italiasta

Neuvoston päätös 120 000 henkilön siirtämisestä Kreikasta ja Italiasta

Neuvoston päätelmät 20 000:n selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevan henkilön uudelleensijoittamisesta

EU:n ja Turkin julkilausuma, 18. maaliskuuta 2016

 Seitsemäs kertomus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanon edistymisestä

Tiedonanto: Seitsemäs kertomus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanon edistymisestä

Liite 1: Yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistyminen

Liite 2: Turkin-pakolaisavun koordinointiväline – hankkeita koskevat sitoumukset/päätökset, sopimukset ja maksut

Tietosivu: Turkin-pakolaisavun koordinointiväline

Ensimmäinen vuosikertomus Turkin-pakolaisavun koordinointivälineestä

EU:n ja Turkin julkilausuman operatiivinen täytäntöönpano: Jäsenvaltioiden lupaukset ja osallistuminen eurooppalaisen raja- ja merivartioston ja EASOn operaatioihin (palauttamiset ja uudelleensijoittamiset)

EU:n ja Turkin julkilausuma, 18.3.2016

EU:n ja Turkin toimintasuunnitelma, 15.10.2015 (käynnistetty 29.11.2015)

EU:n koordinaattorin nimittäminen

 Viides kertomus eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimintavalmiuteen saattamisesta

Tiedonanto: Viides kertomus eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimintavalmiuteen saattamisesta

Liite: Henkilöstö- ja kalustovajeet

Tietosivu: Euroopan ulkorajojen turvaaminen: Eurooppalainen raja- ja merivartiosto

Euroopan ulkorajojen turvaaminen: Euroopan komission verkkosivut

Euroopan raja- ja merivartioviraston verkkosivut

 Viides tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvasta kumppanuuskehyksestä kolmansien maiden kanssa

Tiedonanto: Viides tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvasta kumppanuuskehyksestä kolmansien maiden kanssa

Lehdistötiedote: Muuttoliikealan kumppanuuskehys: Myönteisiä tuloksia muuttoliikkeen yhteisellä hallinnalla

IP/17/3081

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar