Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa rände tegevuskava: rändevoogude edukat haldamist tuleb jätkata

Brüssel, 6. september 2017

Täna vastu võetud neljas eduaruandes kutsub komisjon kõiki osalisi üles jätkama ja süvendama jõupingutusi, mida on tehtud ebaseadusliku rände voogude haldamiseks, ELi välispiiride kaitsmiseks ja kõige suurema surve all olevate liikmesriikide toetamiseks.

ELi ümberpaigutamismehhanism, mille raames on seni ümber paigutatud 27 695 inimest, toimib ja annab tulemusi. On äärmiselt oluline, et liikmesriigid paigutaksid Itaaliast ja Kreekast võimalikult kiiresti ümber kõik ümberpaigutamise tingimustele vastavad kandidaadid. ELi-Türgi avaldusega tagatakse, et Kreekasse saabuvate ebaseaduslike rändajate arv püsib väike. Samal ajal on avaldus võimaldanud ELi ümber asustada peaaegu 10 000 süürlast. Suvekuudel vähenes märgatavalt Vahemere keskosas ebaseaduslikult piiri ületanud inimeste ja hukkunute arv. Sellele on kaasa aidanud ka ELi ja eriti Itaalia kooskõlastatud jõupingutused. Euroopa piiri- ja rannikuvalve vahendid on nüüd paigas, aga liikmesriigid peavad tegema rohkem selleks, et saada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti laiendatud volitustest rändajate tagasisaatmise valdkonnas täit kasu.

Sõna võttis Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans: „Kõik ELi osalejad on üheskoos kõvasti pingutanud, et hallata rändevooge, kaitsta meie välispiire ja toetada kõige suurema surve all olevaid liikmesriike. Oleme õigel teel ja saavutanud käegakatsutavaid tulemusi. Ent rändega seotud probleemid ja riskitegurid paraku ei kao. Seega peame jätkama ja täiustama oma tööd, mille eesmärk on päästa elusid, võtta turvaliselt ja seaduslikus korras vastu kaitset vajavaid inimesi ja saata koduriiki tagasi need, kellel ei ole õigust ELi jääda.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos: Kui Euroopa tegutseb ühise vastutuse ja solidaarsuse vaimus, saadab teda edu ja ta on võimeline saavutama käegakatsutavaid tulemusi nii ELis kui ka väljaspool. Täna võime mõned saavutused esile tuua: vähendatud on ebaseaduslikke rändevooge ja suurendatud pagulaste seaduslikku ümberasustamist, tööle on pandud ühine Euroopa piiri- ja rannikuvalve, ühiselt on tegutsetud Itaalia toetuseks ja Vahemere keskosa rändeteel on korraldatud ühisoperatsioone. ELi liikmesriikide solidaarsusest annab märku see, et ümberpaigutamisprogrammi on edukalt rakendatud ning et peaaegu kõik registreeritud taotlejad on Kreekast ja Itaaliast ümber paigutatud. Nüüd tuleb kõikides valdkondades pingutusi jätkata.“ 

Ümberpaigutamine ja ümberasustamine – solidaarsus toimib

Kaks aastat pärast hädaolukorras ümberpaigutamise mehhanismi kasutuselevõttu jätkub ümberpaigutamine edukalt. 2017. aastal on täheldatud selle protsessi märkimisväärset kiirenemist – veebruarist saadik on kuus keskmiselt üle viidud 2300 inimest ja seda peaaegu kõikidesse liikmesriikidesse. 4. septembri seisuga on ümber paigutatud üle 27 695 inimese (19 244 Kreekast ja 8451 Itaaliast). Kuna Kreekast tuleb aga ümber paigutada veel ligikaudu 2800 inimest ja Itaaliasse saabub iga päev uusi taotlejaid, peavad kõik osalejad oma jõupingutusi siiski jätkama. Liikmesriigid peavad kiirendama ümberpaigutatavate inimeste üleviimise protsessi ja tagama piisavalt kohti kõikide kandidaatide ümberpaigutamiseks. Itaalia peab kiirendama ümberpaigutamise tingimustele vastavate kandidaatide (eelkõige eritrealaste) tuvastamist ja registreerimist.

Kaks liikmesriiki (Malta ja Läti) on oma osa Kreekasse saabunutest juba ümber paigutanud ning mitu teist liikmesriiki (Soome, Leedu, Luksemburg ja Rootsi) jõuavad sellega lähiajal lõpusirgele. Malta ja Soome on peagi ümber paigutanud ka oma osa Itaaliasse saabunutest. Komisjon märgib heameelega, et Austria on alustanud Itaaliast saabunute ümberpaigutamist, ning et Slovakkia valmistab praegu samuti ette oma esimesi ümberpaigutamisi Itaaliast. Tšehhi Vabariik, Ungari ja Poola seevastu ei ole oma õiguslikku kohustust täitnud ega ole oma territooriumile ümber paigutanud mitte ühtegi inimest (Ungari ja Poola) või ei ole rohkem kui aasta jooksul andnud mitte ühtegi ümberpaigutamiskoha pakkumise lubadust (Tšehhi Vabariik). Sellepärast astus komisjon 26. juulil oma algatatud rikkumismenetlustes järgmise sammu ja saatis neile liikmesriikidele põhjendatud arvamuse. Komisjon väljendab heameelt täna Euroopa Kohtus tehtud otsuse üle, milles kohus kinnitas, et ümberpaigutamist käsitlev teine nõukogu otsus kehtib, ning millega ta jättis rahuldamata Slovakkia ja Ungari hagid.

Liikmesriikide õiguslik ümberpaigutamiskohustus ei lõpe septembris. Nõukogu ümberpaigutamist käsitlevad otsused kehtivad kõigi nende ümberpaigutamise tingimustele vastavate inimeste suhtes, kes saabuvad Kreekasse või Itaaliasse enne 26. septembrit 2017. See tähendab, et tingimustele vastavad taotlejad tuleks ümber paigutada ka pärast seda kuupäeva. Seetõttu on äärmiselt oluline, et kõik liikmesriigid, eelkõige Poola, Ungari ja Tšehhi Vabariik, aga ka need, kes ei ole võetud kohustust seni veel täielikult täitnud, kiirendaksid oma jõupingutusi paigutada ümber kõik tingimustele vastavad taotlejad.

2015. aasta juulis vastu võetud ELi ümberasustamiskava rakendamine on edukalt lõpule jõudmas. Liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid on selle alusel juba ümber asustanud 17 305 kokku lepitud 22 504-st inimesest. ELi-Türgi avalduse raames on Türgist seni ELi ümber asustatud kokku 8834 süürlast, sealhulgas 1028 inimest, kes on üle viidud pärast viimase aruande esitamist. Mõlema ELi tasandi ümberasustamiskava alusel on alates nende rakendamise algusest kokku ümber asustatud 22 518 inimest. 4. juulil 2017 käivitas komisjon 2018. aastaks uue ümberasustamislubaduste andmise protsessi, et jätkata ELi ühist ümberasustamistegevust kuni ELi ümberasustamisraamistikku käsitleva komisjoni ettepaneku vastuvõtmiseni. Liikmesriikidel palutakse anda oma 2018. aasta lubadused 15. septembriks 2017 ning keskenduda seejuures lisaks muudele piirkondadele veel ümberasustamisele Põhja-Aafrikast ja Aafrika Sarve piirkonnast. Samuti tuleks jätkata ümberasustamist Türgist. Komisjon on näinud ette 377,5 miljonit eurot, mis on kavas eraldada vähemalt 37 750 inimese ümberasustamise toetamiseks (see teeb 10 000 eurot inimese kohta).

ELi-Türgi avaldus – käegakatsutavad tulemused jätkuvad

ELi-Türgi avaldus annab endiselt käegakatsutavaid tulemusi ja sellel on keskne roll Vahemere idaosa rändeteel liikuvate rändevoogude haldamises.

Hoolimata saabumiste arvu mõningasest suurenemisest suvekuudel, on Türgist Kreeka saartele saabunute arv päevas (võttes arvesse hooajalisi suundumusi, mida täheldati 2016. aasta samal perioodil) püsinud alates viimase aruande esitamisest 13. juunil väike – keskmiselt 75. Kokkuvõttes on saabumiste arv alates avalduse rakendamise algusest 97% vähenenud ja Egeuse merel elu kaotanud inimeste arvu järsk langus püsima jäänud. Tugevaid lisapingutusi tuleb siiski teha selleks, et vähendada kuhjunud varjupaigataotluste hulka Kreekas ning täiustada parema tagasisaatmise eesmärgil sealseid ebapiisavaid tagasisaatmiseelseid menetlusi ja suurendada saabunute kinnipidamise võimalusi. Alates ELi-Türgi avalduse tegemise kuupäevast on Türgisse tagasi saadetud kokku 1896 ebaseaduslikku rändajat. Edu on saavutatud ka avalduse muudes valdkondades. Näiteks on komisjon tugevdanud oma jõupingutusi anda rahalist toetust Türgi pagulasrahastu kaudu. 2016.–2017. aastaks eraldatud 3 miljardist eurost on sõlmitud toetuslepinguid juba kokku 1,66 miljardi euro peale ja väljamaksed on kasvanud 838 miljoni euroni. Hädaolukorra sotsiaalse turvavõrgu kaudu toetatavate eriti haavatavate pagulaste arv on kiiresti suurenenud 600 000-st 860 000-ni ja 2017. aasta lõpuks on neid prognoosi kohaselt juba 1,3 miljonit.

Euroopa piiri- ja rannikuvalve – tagasisaatmiseks on vaja teha rohkem jõupingutusi

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti töö käimalükkamine on viimastel kuudel jätkunud ja Vahemere lääneosas on Hispaania abistamiseks käivitatud kaks lisaoperatsiooni. Sellega on liikmesriike praegu kohapeal toetavate Euroopa piiri- ja rannikuvalve ametnike arv suurenenud kokku 1700-ni. Paraku on ressurssidest endiselt puudus ja 2017. aasta aprillist saadik ei ole kiirreageerimisreservide varustamisse uusi panuseid tehtud. Liikmesriikidel soovitatakse tungivalt oma kohustused täita ja puudujäägid kõrvaldada, et oleks võimalik ELi välispiire korralikult hallata.

Amet on lõpule viinud paljude liikmesriikide haavatavuse hindamise ja nende riikide ametiasutused peavad nüüd saadud soovitused õigeks ajaks rakendama. Samuti on amet toetanud 193 operatsiooni 8606 ELis ebaseaduslikult viibiva kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmiseks. Võrreldes 2016. aasta esimese kuue kuuga on tagasisaatmisoperatsioonid 160% võrra sagenenud. Paraku ei kasuta liikmesriigid ameti suutlikkust veel täielikult ära ning selle laiendatud volituste täielikuks rakendamiseks tagasisaatmise valdkonnas tuleb rohkem tööd teha. Amet ja liikmesriigid peaksid tagasisaatmistegevust omavahel paremini kooskõlastama ja kasutama ära kõik ameti pakutavad tugevamad instrumendid ja vahendid.

Partnerlusraamistik ja Vahemere keskosa rändetee – saabumiste arv väheneb

Vahemere keskosa rändeteel võetud meetmed ja Aafrika riikidega sõlmitud partnerlused hakkavad vilja kandma. Suvekuudel vähenes märgatavalt merel hukkunute arv ja Vahemere keskosa rändetee kaudu püüdis piiri ületada tunduvalt vähem rändajaid. EL jätkab oma püüdeid päästa elusid, lõhkuda smugeldajate ja inimkaubitsejate ärimudeleid, kõrvaldada rände algpõhjusi ja teha koostööd kolmandate riikidega, hoides seejuures alal Euroopa väärtusi ja austades inimõigusi. 4. juulil 2017 vastu võetud Itaalia toetamise tegevuskava rakendamine peab jätkuma senises tempos ja ulatuses. Samamoodi tuleb tegevust jätkata Vahemere keskosa rändetee kontaktrühma moodustamise ja 28. augusti 2017. aasta Pariisi kohtumise valguses. Pressiteate täisteksti leiate siit.

Lisateave

 Viieteistkümnes aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta

Teatis: Viieteistkümnes aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta

1. lisa: Ümberpaigutamised Kreekast

2. lisa: Ümberpaigutamised Itaaliast

3. lisa: Ümberpaigutamised Itaaliast ja Kreekast

4. lisa: Ümberasustamise seis

Teabeleht: Ümberpaigutamine ja ümberasustamine – vastutuse jagamine ja Euroopasse saabumise seaduslike võimaluste suurendamine

Teabeleht: Rände haldamine: ELi rahaline abi Itaaliale

Teabeleht: Rände haldamine: ELi rahaline abi Kreekale

Euroopa rände tegevuskava

Nõukogu otsus, mis käsitleb 40 000 inimese ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast

Nõukogu otsus, mis käsitleb 120 000 inimese ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast

Nõukogu järeldused 20 000 rahvusvahelist kaitset vajava isiku ümberasustamise kohta

ELi ja Türgi 18. märtsi 2016. aasta avaldus

 Seitsmes eduaruanne ELi ja Türgi avalduse kohta

Teatis: Seitsmes eduaruanne ELi ja Türgi avalduse rakendamise kohta

1. lisa: Ühise tegevuskava täitmise edusammud

2. lisa: Türgi pagulasrahastu – projektid, mille jaoks on olemas kulukohustus/otsus, sõlmitud leping ja tehtud väljamaksed

Teabeleht: Türgi pagulasrahastu

Türgi pagulasrahastu esimene aastaaruanne

ELi ja Türgi avalduse operatiivne rakendamine: Liikmesriikide lubadused ning ametnike saatmine Euroopa piiri- ja rannikuvalve ja EASO operatsioonideks – tagasipöördumine ja ümberasustamine

ELi ja Türgi 18. märtsi avaldus

ELi ja Türgi 15. oktoobri tegevuskava, mille täitmist alustati 29. novembril

ELi koordinaatori määramine

 Viies eduaruanne Euroopa piiri- ja rannikuvalve täieliku toimimise tagamise kohta

Teatis: Viies aruanne Euroopa piiri- ja rannikuvalve täieliku toimimise tagamise kohta

Lisa: Vajakajäämised inimressurssides ja varustuses

Teabeleht: Euroopa välispiiride kindlustamine: Euroopa piiri- ja rannikuvalve

Securing Europe's Borders (Euroopa piiride kindlustamine): Euroopa Komisjoni veebisait

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti veebisait#

 Euroopa rände tegevuskava alusel konkreetsete päritolu- ja transiidiriikidega koostöö tegemise partnerlusraamistiku viies eduaruanne

Teatis: Euroopa rände tegevuskava alusel konkreetsete päritolu- ja transiidiriikidega koostöö tegemise partnerlusraamistiku viies eduaruanne

Pressiteade: Rände partnerlusraamistik: rände ühine haldamine annab häid tulemusi

IP/17/3081

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar