Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske dagsorden for migration: Det gode fremskridt med at styre migrationsstrømmene skal fastholdes

Bruxelles, den 6. september 2017

I fire statusrapporter, som vedtages i dag, opfordrer Kommissionen alle parter til at fastholde og forbedre det gode fremskridt, der er gjort med at styre de irregulære migrationsstrømme, beskytte EU's ydre grænser og støtte medlemsstaterne i frontlinjen, der er under pres.

Der er indtil videre omfordelt 27 695 personer, hvilket viser, at EU's omfordelingsmekanisme virker og giver resultater. Det er vigtigt, at medlemsstaterne hurtigst muligt får omfordelt alle de kandidater, der skal stadig skal omfordeles fra Italien og Grækenland. Takket være erklæringen fra EU og Tyrkiet kommer der fortsat kun et forholdsvist lavt antal irregulære migranter til Grækenland, og næsten 10 000 syrere har fået mulighed for at blive genbosat i EU. I løbet af sommermånederne er antallet af irregulære indrejsende og antallet af dødsfald i det centrale Middelhavsområde faldet betydeligt, hvilket også afspejler EU's og navnlig Italiens indsats. Den europæiske grænse- og kystvagts redskaber er nu på plads, men der er skal gøres mere for at sikre, at medlemsstaterne udnytter agenturets udvidede mandat i forbindelse med tilbagesendelse fuldt ud.

Europa-Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Alle EU-aktører har sammen arbejdet hårdt for at styre migrationsstrømmene, beskytte vores ydre grænser og hjælpe medlemsstaterne i frontlinjen. Vi er på rette spor og ser nu reelle resultater. Udfordringerne og risikofaktorerne ved migration gør sig dog fortsat gældende. Vi må derfor fortsat forbedre vores indsats for at redde liv, etablere sikre og lovlige veje for de personer, der fortjener beskyttelse, og sende de personer tilbage, som ikke har ret til ophold."

Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab udtaler: "Når vi i Europa arbejder sammen og viser ansvar og solidaritet, gør vi fremskridt og opnår konkrete resultater både i og uden for EU. Det ser vi helt tydeligt i dag – med mindre irregulære strømme, en højere grad af lovlige genbosætninger af flygtninge, den europæiske grænse- og kystvagts indsats i felten og de fælles foranstaltninger, der er truffet dels for at hjælpe Italien, dels langs ruten i det centrale Middelhavsområde. Vi oplever også solidaritet inden for EU: med omfordelingsprogrammet, som giver resultater og betyder, at næsten alle registrerede ansøgere er blevet omfordelt fra Grækenland og Italien. Vi skal nu holde fast i de gode resultater på alle områder." 

Omfordeling og genbosætning – solidaritet virker

To år efter, at nødordningen blev lanceret, viser omfordelingen en positiv udvikling, der bekræfter en betydelig stigning i antallet af omfordelinger i 2017, hvor der i gennemsnit er overført 2 300 personer siden februar 2017 til næsten alle medlemsstater. Pr. 4. september er der omfordelt over 27 695 personer (19 244 fra Grækenland og 8 451 fra Italien). I betragtning af at ca. 2 800 personer stadig mangler at blive omfordelt fra Grækenland, og at der ankommer nye ansøgere til Italien hver dag, skal alle dog stadig gøre en indsats. Medlemsstaterne skal gøre mere for hurtigt at få gennemført omfordelingerne og give tilsagn nok til alle kandidater. Italien skal fremskynde identificeringen og registreringen af alle de kandidater, der kan komme på tale (især eritreere).

En række medlemsstater (Malta og Letland) har allerede opfyldt deres forpligtelser over for Grækenland, og andre (Finland, Litauen, Luxembourg og Sverige) er tæt på at gøre det. Malta og Finland er også tæt på at have opfyldt deres forpligtelser over for Italien. Kommissionen er også godt tilfreds med, at Østrig er begyndt at omfordele fra Italien, og at planlægningen af de første omfordelinger fra Italien til Slovakiet er i gang. Tjekkiet, Ungarn og Polen overholder fortsat ikke deres juridiske forpligtelser og har ikke modtaget en eneste person som led i omfordelingsmekanismen (Ungarn og Polen) eller har ikke givet tilsagn om omfordelingsmuligheder i over et år (Tjekkiet). Derfor gik Kommissionen den 26. juli videre med sine traktatbrudssager og sendte disse medlemsstater en begrundet udtalelse. Kommissionen hilser EU-Domstolens dom af i dag velkommen. Heri bekræfter Domstolen gyldigheden af Rådets anden afgørelse om omfordeling og afviser de søgsmål, Slovakiet og Ungarn har indbragt.

Medlemsstaternes juridiske forpligtelse til omfordeling hører ikke op i september. Rådets afgørelser om omfordelinger gælder alle personer, der ankommer til Grækenland eller Italien, og som er berettiget til at blive omfordelt, indtil den 26. september 2017. Det betyder, at de kandidater, der kan omfordeles, stadig skal omfordeles herefter. Det er derfor yderst vigtigt, at alle medlemsstater, især Polen, Ungarn og Tjekkiet samt alle dem, der endnu ikke har aftaget det antal personer, de er blevet tildelt, gør mere for at få omfordelt alle berettigede ansøgere.

EU's genbosætningsordning, som blev vedtaget i juli 2015, forventes at blive vel afsluttet, eftersom medlemsstaterne og Schengenassocierede lande allerede har genbosat 17 305 ud af de 22 504 personer, der er aftalt. I overensstemmelse med erklæringen mellem EU og Tyrkiet er der indtil videre genbosat i alt 8 834 syrere fra Tyrkiet til EU, herunder 1 028 nye overførsler siden sidste rapport. I alt 22 518 er blevet genbosat siden indførelsen af EU's genbosætningsordninger. Den 4. juli 2017 indledte Kommissionen en ny tilsagnsrunde for 2018 for at sikre, at EU's samlede genbosætningsindsats kunne fortsætte, indtil Kommissionens forslag til en EU-genbosætningsramme er blevet vedtaget. Medlemsstaternes opfordres til at give deres tilsagn for 2018 senest den 15. september 2017 med særlig fokus på genbosætninger fra Nordafrika og Afrikas Horn sideløbende med genbosætningerne fra Tyrkiet. Kommissionen har afsat 377,5 mio. EUR til støtte til genbosætningen af mindst 37 750 personer (10 000 pr. person).

Erklæringen fra EU og Tyrkiet – der opnås fortsat konkrete resultater.

Erklæringen fra EU og Tyrkiet giver fortsat konkrete resultater og spiller en vigtig rolle for at sikre en effektiv forvaltning af migrationsstrømme langs den østlige Middelhavsrute.

På trods af en lille stigning i antallet af ankomme i løbet af sommeren, som svarer til udviklingen i samme periode i 2016, er antallet af daglige passager fra Tyrkiet til de græske øer forblevet lavt siden sidste rapport fra 13. juni med i gennemsnit 75 ankomne personer pr. dag. Generelt er antallet af ankomne faldet med 97 %, siden erklæringen blev vedtaget, og det betydelige fald i antallet af omkomne i det Ægæiske Hav er blevet fastholdt. Der skal dog stadig gøres en del mere for at mindske ophobningen af asylansøgninger. Derudover skal både kapaciteten til at tilrettelægge tilbagesendelserne og antallet af pladser, der kan benyttes til frihedsberøvelse forud for tilbagesendelserne i Grækenland, øges, således at tilbagesendelserne kan blive bedre. I alt 1 896 irregulære migranter er blevet sendt tilbage til Tyrkiet, siden EU og Tyrkiet vedtog erklæringen. Der sker også fremskridt på andre områder af erklæringen, idet Kommissionen gør mere for at yde finansiel støtte som led i faciliteten for flygtninge i Tyrkiet. Af de 3 mia. EUR, der blev afsat til støtte til 2016-2017, er der allerede undertegnet kontrakter for i alt 1,66 mia. EUR, og udbetalingerne er steget til 838 mio. EUR. Antallet af sårbare flygtninge, som støttes via krisesikkerhedsnettet, er steget hurtigt fra 600 000 personer til 860 000 personer, og det forventes at nå op på 1,3 millioner flygtninge ved udgangen af 2017.

Den europæiske grænse- og kystvagt – der skal gøres mere for at sikre tilbagesendelser

Arbejdet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning er fortsat i de seneste måneder med lanceringen af to ekstra operationer for at hjælpe Spanien i det vestlige Middelhavsområde. Det bringer det samlede antal medarbejdere i den europæiske grænse- og kystvagt, som i øjeblikket hjælper medlemsstaterne i felten, op på 1 700. Agenturet anvendes dog stadig ikke i tilstrækkelig stor udstrækning, og der er ikke ydet nogle nye bidrag i form af udstyr til udrykningsstyrkerne siden april 2017. Medlemsstaterne skal hurtigst muligt indfri deres løfter og udfylde hullerne, således at EU's ydre grænser kan forvaltes effektivt.

Agenturet har foretaget sårbarhedsvurderinger for en række medlemsstater, og de nationale myndigheder må nu sørge for, at henstillingerne gennemføres snarest. Agenturet har også støttet 193 operationer med det formål at sende 8 606 tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage, hvilket er en stigning på over 160 % i tilbagesendelsesoperationer i forhold til de første seks måneder af 2016. Alle agenturets muligheder bliver dog ikke udnyttet af medlemsstaterne, og der skal stadig gøres mere for, at agenturet kan påtage sig sine udvidede opgaver på tilbagesendelsesområdet. Agenturet og medlemsstaterne bør derfor arbejde bedre sammen for at tilpasse deres tilbagesendelsesindsats indbyrdes og gøre fuld brug af agenturets redskaber.

Partnerskabsramme og den centrale Middelhavsrute – fald i antallet af ankomne migranter

De foranstaltninger, der er truffet langs den centrale Middelhavsrute og med partnere i Afrika, begynder at give resultater. Antallet af omkomne til søs er faldet betydeligt i løbet af sommeren, og samtidig ses en betydelig nedgang i antallet af migranter, der krydser den centrale Middelhavsrute. EU's indsats redder fortsat liv, ødelægger smugleres og menneskehandleres virke, bekæmper de grundlæggende årsager til problemerne og sikrer et samarbejde med tredjelande, samtidig med at de europæiske værdier og menneskerettighederne respekteres. Gennemførelsen af handlingsplanen om foranstaltninger til støtte for Italien (vedtaget den 4. juli 2017) skal fortsætte i samme tempo og med samme intensitet efter oprettelsen af kontaktgruppen for den centrale Middelhavsrute og mødet i Paris den 28. august 2017. Den fulde pressemeddelelse findes her.

Yderligere oplysninger

 15. rapport om omfordeling og genbosætning

Meddelelse: 15. rapport om omfordeling og genbosætning

Bilag 1: Omfordelinger fra Grækenland

Bilag 2: Omfordelinger fra Italien

Bilag 3: Omfordelinger fra Italien og Grækenland

Bilag 4: Status over genbosætninger

Faktablad: Omfordeling og genbosætning - fordeling af ansvar og flere lovlige veje til Europa

Faktablad: Håndtering af migration: EU's finansielle støtte til Italien

Faktablad: Håndtering af migration: EU's finansielle støtte til Grækenland

Den europæisk dagsorden for migration

Rådets afgørelse om omfordeling af 40 000 personer fra Italien og Grækenland

Rådets afgørelse om omfordeling af 120 000 personer fra Italien og Grækenland

Rådets konklusioner om genbosætning af 20 000 personer, der har behov for international beskyttelse

Erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016

 Syvende statusrapport om erklæringen fra EU og Tyrkiet

Meddelelse: Syvende rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet

Bilag 1: Fremskridt med gennemførelsen af den fælles handlingsplan

Bilag 2: Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet - projekter, der er indgået forpligtelser om/der er fastlagt, projekter, der indgået kontrakt om, og projekter, hvortil der er foretaget udbetalinger

Faktablad: Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

Første årlige rapport om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

Operationel gennemførelse af erklæringen fra EU og Tyrkiet: Medlemsstaternes tilsagn og udsendelser til Frontex- og EASO-operationer - tilbagesendelse og genbosætning

Erklæring fra EU og Tyrkiet af 18. marts

Handlingsplan mellem EU og Tyrkiet af 15. oktober, som trådte i kraft den 29. november

Udnævnelse af en EU-koordinator

 Femte statusrapport om den operationelle gennemførelse af den europæiske grænse- og kystvagt

Meddelelse: Femte rapport om den operationelle gennemførelse af den europæiske grænse- og kystvagt

Bilag: Manglende menneskelige ressourcer og udstyr

Faktablad: Sikring af Europas ydre grænser: Den europæiske grænse- og kystvagt

Sikring af Europas ydre grænser: Europa-Kommissionens websted

Webstedet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning#

 Fjerde statusrapport om partnerskabsrammen med tredjelande inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration

Meddelelse: Femte statusrapport om partnerskabsrammen med tredjelande inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration

Pressemeddelelse: Partnerskabsrammen om migration: fælles forvaltning af migration giver gode resultater

IP/17/3081

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar