Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský program pro migraci: je třeba nadále vykazovat dobré výsledky při řízení migračních toků

Brusel 6. září 2017

Ve čtyřech dnes přijatých zprávách o pokroku Komise vyzývá všechny strany, aby nadále vykazovaly dobré výsledky a zrychlily tempo při řízení nelegálních migračních toků, ochraně vnějších hranic EU a poskytování pomoci členským státům v přední linii, které jsou vystaveny značnému tlaku.

Doposud bylo relokováno 27 695 osob, což svědčí o tom, že relokační mechanismus EU je funkční a přináší výsledky. Je zásadní, aby členské státy co nejrychleji relokovaly z Itálie a Řecka všechny způsobilé kandidáty. Prohlášení EU a Turecka nadále a soustavně zajišťuje, aby byl počet nelegálních vstupů do Řecka nízký, a takřka 10 000 Syřanů toto prohlášení umožnilo jejich přesídlení do EU. Během letních měsíců byl zaznamenán výrazný pokles nelegálního překračování hranic, jakož i počtu úmrtí v centrálním Středomoří, což je rovněž výsledkem společného úsilí ze strany EU, zejména Itálie. Nástroje Evropské pohraniční a pobřežní stráže jsou nyní funkční, členské státy však musí vyvinout větší úsilí, aby plně využily rozšířeného mandátu agentury v oblasti navracení.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans uvedl: „Všechny subjekty EU společně tvrdě pracovaly na řízení migračních toků, ochraně našich vnějších hranic a podpoře členských států v přední linii. Jsme na správné cestě a výsledky jsou patrné v praxi. Problémy a rizikové faktory migrace nicméně přetrvávají. Naši práci proto musíme nadále zlepšovat v zájmu záchrany životů, zavedení bezpečných a legálních cest pro ty, kdo si zaslouží ochranu, jakož i za účelem navrácení osob, které nemají právo na území EU zůstat.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k tomu dodal: „Pokud státy EU spolupracují v duchu odpovědnosti a solidarity, můžeme v rámci i mimo EU dosáhnout pokroku i konkrétních výsledků. V současné době se to jasně projevuje v omezení nelegálních toků, nárůstu legálních přesídlení uprchlíků, plné operativnosti společné Evropské pohraniční a pobřežní stráže v terénu a přijetí společných opatření na podporu Itálie a na trase přes centrální Středomoří. Jsme rovněž svědky toho, že se uvnitř EU jedná v duchu solidarity: konkrétní výsledky přinesl relokační program a z Řecka a Itálie byli relokováni téměř všichni registrovaní žadatelé. Tento úspěch je nyní třeba udržet ve všech těchto oblastech.“ 

Relokace a přesídlování – solidarita funguje

Dva roky po zahájení nouzového mechanismu vykazuje relokace i nadále pozitivní trend, který potvrzuje výrazné zrychlení relokací zaznamenané v roce 2017: od února 2017 bylo přemístěno v průměru 2 300 osob za měsíc, a to do téměř všech členských států. Ke dni 4. září bylo relokováno více než 27 695 osob (19 244 z Řecka a 8 451 z Itálie). Vzhledem k tomu, že má být z Řecka relokováno ještě zhruba 2 800 osob a že do Itálie každodenně přichází noví žadatelé, je zapotřebí vyvinout trvalé úsilí na všech stranách. Členské státy musí urychlit vyřizování relokačních transferů a přijmout dostatek závazků pro všechny kandidáty. Itálie potřebuje urychlit identifikaci a registraci způsobilých kandidátů (zejména Eritrejců).

Některé členské státy (Malta a Lotyšsko) již své závazky týkající se jim přidělených osob z Řecka splnily, zatímco jiné státy (Finsko, Litva, Lucembursko, Švédsko) se ke splnění svých závazků blíží. Malta a Finsko také takřka splnily své závazky ohledně jim přidělených osob z Itálie. Komise rovněž vítá, že Rakousko zahájilo relokace z Itálie a že se v současnosti připravují první relokace z Itálie na Slovensko. Česká republika, MaďarskoPolsko nadále porušují své právní povinnosti – nerelokovaly ani jednu osobu (Maďarsko a Polsko) nebo již více než jeden rok nepřijaly žádný závazek související s místy pro relokaci (Česká republika). Z tohoto důvodu Komise dne 26. července pokročila v řízení o nesplnění povinnosti a uvedeným členským státům zaslala odůvodněná stanoviska. Komise vítá rozsudek, který dnes vydal Soudní dvůr Evropské unie a v němž potvrdil platnost druhého rozhodnutí Rady o relokaci a zamítl žaloby podané Slovenskem a Maďarskem.

Právní povinnost členských států v oblasti relokace nekončí v září. Rozhodnutí Rady o relokaci se vztahují na všechny způsobilé osoby, které do Řecka nebo Itálie dorazí do 26. září 2017, což znamená, že způsobilí žadatelé by měli být relokováni i po tomto datu. Proto je klíčové, aby všechny členské státy, především Polsko, Maďarsko a Česká republika, jakož i ty, které ještě nevyčerpaly počet všech jim přidělených osob, zintenzivnily své úsilí a všechny způsobilé žadatele relokovaly.

Evropský program znovuusídlování přijatý v červenci 2015 by měl být úspěšně dokončen, neboť ze schválených 22 504 osob jich členské státy a státy přidružené k Schengenské úmluvě přesídlily 17 305. V rámci prohlášení EU a Turecka bylo z Turecka do EU doposud přesídleno celkem 8 834 Syřanů, včetně 1 028 nových přemístění od vydání poslední zprávy. Celkem bylo v rámci obou programů přesídlování na úrovni EU přesídleno 22 518 osob od chvíle, kdy tyto programy byly spuštěny. Dne 4. července 2017 Komise zahájila přijímání nových závazků v oblasti přesídlování na rok 2018, aby zajistila, že bude přesídlování nadále předmětem společného unijního úsilí, dokud nebude přijat návrh Komise týkající se rámce EU pro přesídlování. Členské státy se vyzývají, aby předložily své závazky na rok 2018 do 15. září 2017, dodatečně se zaměřily na přesídlování ze severní Afriky a Afrického rohu a zároveň pokračovaly v přesídlování z Turecka. Na podporu přesídlování nejméně 37 750 osob Komise vyčlenila částku ve výši 377,5 milionu eur, což představuje 10 000 eur na osobu.

Prohlášení EU a Turecka – nadále přináší konkrétní výsledky

Prohlášení EU a Turecka nadále přináší konkrétní výsledky a hraje klíčovou úlohu při zajišťování účinného řízení migračních toků na trase přes východní Středomoří.

I přes mírný nárůst počtu příchozích osob během léta, který je v souladu se sezónním trendem zaznamenaným za stejné období v roce 2016, zůstává denní počet osob překračujících hranici z Turecka na řecké ostrovy od poslední zprávy ze dne 13. června i nadále nízký; v průměru se jedná o 75 příchozích osob denně. Celkový počet příchozích se snížil o 97 % od chvíle, kdy začalo být uvedené prohlášení uplatňováno, přičemž značný pokles počtu osob, které zahynuly v Egejském moři, zůstal zachován. Je však stále nutné vyvinout dodatečné úsilí ke snížení počtu nevyřízených žádostí o azyl a řešit nedostatečné zpracovatelské a zajišťovací kapacity v Řecku ve fázi před návratem, aby se situace v oblasti navracení zlepšila. Od vydání prohlášení EU a Turecka bylo do Turecka navráceno celkem 1 896 nelegálních migrantů. K pokroku dochází také v jiných oblastech prohlášení: Komise urychluje své úsilí o poskytnutí finanční podpory v rámci nástroje pro uprchlíky v Turecku. Ze 3 miliard eur přidělených v rámci financování na období 2016–2017 již byly podepsány smlouvy v celkové výši 1,66 miliardy eur a výše vyplacených prostředků se zvýšila na 838 milionů eur. Počet zranitelných uprchlíků podporovaných nouzovou záchrannou sociální sítí se rychle zvýšil z 600 000 na 860 000 osob a očekává se, že do konce roku 2017 dosáhne 1,3 milionu uprchlíků.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž – je zapotřebí většího úsilí v oblasti navracení

Provoz Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž v uplynulých měsících pokračoval dvěma dalšími operacemi zahájenými s cílem pomoci Španělsku v západním Středomoří. Celkový počet příslušníků Evropské pohraniční a pobřežní stráže, kteří v současné době pomáhají členským státům na místě, tak činí 1 700 osob. Doposud však není nasazen dostatečný počet osob a od dubna 2017 nebylo rezervním týmům pro rychlé nasazení poskytnuto žádné nové vybavení. Je třeba, aby členské státy urychleně dostály svým závazkům a odstranily stávající mezery, čímž by se zajistilo účinné řízení vnějších hranic EU.

Agentura dokončila hodnocení zranitelnosti pro řadu členských států a vnitrostátní orgány musí nyní zajistit včasné provedení předložených doporučení. Agentura rovněž podpořila 193 operací týkajících se navrácení 8 606 neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, což představuje nárůst návratových operací o více než 160 % ve srovnání s prvními šesti měsíci roku 2016. Členské státy však doposud nevyužívají kompletní spektrum kapacit agentury a je zapotřebí dalšího úsilí k úplnému převzetí rozšířeného mandátu agentury v oblasti navracení. Agentura a členské státy by měly lépe sladit činnosti spojené s navracením a v plné míře využít posílených nástrojů a prostředků agentury.

Rámec pro partnerství a trasa přes centrální Středomoří – patrný pokles počtu příchozích osob

Opatření přijatá na trase přes centrální Středomoří a s partnery v Africe již začínají přinášet výsledky. Počet úmrtí na moři se během letních měsíců výrazně snížil a současně výrazně poklesl počet migrantů překračujících trasu přes centrální Středomoří. Díky úsilí EU se nadále zachraňují lidské životy, rozbíjí operační model převaděčů a obchodníků s lidmi, bojuje se proti základním příčinám, probíhá spolupráce v rámci partnerství se třetími zeměmi, prosazují se evropské hodnoty a jsou dodržována lidská práva. Stejným tempem a stejnou měrou je třeba nadále provádět akční plán týkající se opatření na podporu Itálie (přijat dne 4. července 2017), v návaznosti na zřízení kontaktní skupiny pro trasu přes centrální Středomoří a na pařížskou schůzku ze dne 28. srpna 2017. Úplnou tiskovou zprávu naleznete zde.

Další informace

 Patnáctá zpráva o relokaci a přesídlování

Sdělení: Patnáctá zpráva o relokaci a přesídlování

Příloha 1: Relokace z Řecka

Příloha 2: Relokace z Itálie

Příloha 3: Relokace z Itálie a Řecka

Příloha 4: Přesídlování – aktuální stav

Informační přehled: Relokace a přesídlování – sdílet odpovědnost a budovat legální cesty do Evropy

Informační přehled: Řídit migraci: finanční podpora EU pro Itálii

Informační přehled: Řídit migraci: finanční podpora EU pro Řecko

Evropský program pro migraci

Rozhodnutí Rady o relokaci 40 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady o relokaci 120 000 osob z Itálie a Řecka

Závěry Rady o přesídlení 20 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu

Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016

 Sedmá zpráva o provádění prohlášení EU a Turecka

Sdělení: Sedmá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka

Příloha 1: Pokrok při provádění společného akčního plánu

Příloha 2: Nástroj pro uprchlíky v Turecku – přislíbené/rozhodnuté, smluvně vázané a čerpané projekty

Informační přehled: Nástroj pro uprchlíky v Turecku

První výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku

Operační provádění prohlášení EU a Turecka: Závazky a nasazené prostředky členských států pro operace Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a úřadu EASO – navracení a přesídlování osob

Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března

Akční plán EU a Turecka ze dne 15. října, aktivovaný dne 29. listopadu

Jmenování koordinátora EU

 Pátá zpráva o pokroku při zajišťování plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Sdělení: Pátá zpráva o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Příloha: Nedostatek lidských zdrojů a vybavení

Informační přehled: Zajištění vnějších hranic Unie: Evropská pohraniční a pobřežní stráž

Zabezpečení evropských hranic: Internetové stránky Evropské komise

Internetové stránky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž#

 Pátá zpráva o pokroku rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci

Sdělení: Pátá zpráva o pokroku rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci

Tisková zpráva: Rámec pro migrační partnerství: Společné řízení migrace vykazuje pozitivní výsledky

IP/17/3081

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar