Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска програма за миграцията — добрият напредък в управлението на миграционните потоци трябва да се поддържа

Брюксел, 6 септември 2017 r.

В четири доклада за напредъка, приети днес, Комисията призовава всички страни да поддържат и допълнително да ускорят добрия напредък в управлението на незаконните миграционни потоци, защитата на външните граници на ЕС и подпомагането на държавите членки, подложени на натиск по тези граници.

До момента са преместени 27 695 души, което показва, че механизмът на ЕС за преместване функционира и постига резултати. От съществено значение е държавите от ЕС да преместят всички отговарящи на условията кандидати от Италия и Гърция възможно най-бързо. Чрез изявлението на ЕС и Турция продължава да се гарантира трайно нисък брой на незаконно пристигащите в Гърция, а близо 10 000 сирийци са били презаселени в ЕС. През летните месеци броят на нелегално прекосяващите и на смъртните случаи в Централното Средиземноморие значително намаля също в резултат от съгласуваните усилия на ЕС и по-специално на Италия. Инструментите на европейската гранична и брегова охрана вече са в действие, но са необходими повече усилия от страна на държавите членки, за да се използва пълноценно разширеният мандат на Агенцията в областта на връщанията.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: Всички действащи лица в ЕС работят усърдно за управление на миграционните потоци, защита на външните ни граници и подкрепа на граничните държави. На прав път сме и резултатите са налице. Въпреки това все още има предизвикателства и рискови фактори. Затова трябва да продължим да подобряваме нашата работа за спасяване на човешки животи, да осигуряваме безопасни и законни пътища за лицата, които заслужават защита, и да връщаме лицата, които нямат право да останат.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: Когато европейците работят заедно в дух на отговорност и солидарност, постигаме напредък и конкретни резултати, както в ЕС, така и извън него. Днес ясно виждаме това – незаконните потоци намаляват, законното презаселване на бежанците се увеличава, общата европейска гранична и брегова охрана вече действа по места, а в подкрепа на Италия и по маршрута през Централното Средиземноморие се провеждат съвместни действия. Свидетели сме и на солидарност в рамките на ЕС — програмата за преместване дава резултат и почти всички регистрирани кандидати са преместени от Гърция и Италия. Сега трябва да поддържаме този успех на всички фронтове. 

Преместване и презаселване — солидарността в действие

Две години след създаването на механизма за бързо реагиране при извънредни ситуации се наблюдава положителна тенденция в преместването, като през 2017 г. се наблюдава ускоряване на процеса със средно 2300 премествания на месец от февруари насам в почти всички държави от ЕС. Към 4 септември са били преместени над 27 695 души (19 244 от Гърция, 8451 от Италия). Въпреки това остават около 2 800 души, които трябва бъдат преместени от Гърция, а в Италия всеки ден пристигат нови кандидати и поради това усилията от всички страни не трябва да отслабват. Държавите от Съюза трябва да ускорят обработването на преместванията и да предоставят достатъчно места за всички кандидати. Италия трябва да ускори установяването на самоличността и регистрацията на отговарящите на условията кандидати (по-специално от Еритрея).

Някои държави членки (Малта и Латвия) вече са изпълнили квотите си за Гърция, а други (Финландия, Литва, Люксембург, Швеция) са близо до целта. Малта и Финландия почти са изпълнили квотите си и за Италия. Комисията приветства факта, че Австрия е започнала премествания от Италия и че се подготвят първите премествания от Италия към Словакия. Чешката република, Унгария и Полша остават в нарушение на правните си задължения и досега не са приели нито едно лице (Унгария и Полша) или не са предоставили места в продължение на повече от една година (Чешката република). Поради тази причина на 26 юли Комисията ускори производствата за установяване на неизпълнение на задължения и изпрати мотивирани становища до тези държави. Комисията приветства приетото днес решение на Съда на Европейския съюз, в което Съдът е потвърдил валидността на второто решение на Съвета относно преместването и отхвърля исковете на Словакия и Унгария.

Правното задължение за държавите във връзка с преместванията не приключва през септември. Решенията на Съвета за преместванията важат за всички отговарящи на условията лица, пристигнали в Гърция или Италия до 26 септември 2017 г. Това означава, че подходящите кандидати ще трябва да бъдат премествани и след тази дата. Ето защо е от съществено значение всички държави членки, и особено Полша, Унгария и Чешката република, както и държавите, които не са използвали докрай квотите си, да засилят усилията си за преместване на всички отговарящи на условията кандидати.

Схемата на ЕС за презаселване, приета през юли 2015 г., предстои да бъде успешно приключена, като държавите от ЕС и асоциираните към Шенген държави вече са презаселили 17 305 от общо 22 504 души, за които е постигнато споразумение. В съответствие с Изявлението на ЕС и Турция общо 8834 сирийци са презаселени от Турция в ЕС досега, включително 1028 нови презаселвания от последния доклад. Общо 22 518 души са презаселени по двете европейски схеми за презаселване от тяхното създаване досега. На 4 юли 2017 г. Комисията даде начало на нова кампания за поемане на ангажименти за презаселване за 2018 г., за да гарантира продължаването на колективните усилия на ЕС в тази област до приемането на предложението на Комисията за рамка за презаселване. Държавите членки се приканват да представят своите ангажименти за 2018 г. до 15 септември 2017 г. с допълнителен фокус върху презаселването от Северна Африка и Африканския рог, като същевременно продължават презаселванията от Турция. Комисията е заделила 377,5 милиона евро за подкрепа на презаселването на поне 37 750 души (10 000 евро на човек).

Изявление на ЕС и Турция — конкретни резултати

Изявлението на ЕС и Турция продължава да дава конкретни резултати и играе ключова роля в осигуряването на ефективно управление на миграционните потоци по маршрута през Източното Средиземноморие.

Въпреки лекото увеличение в броя на пристигащите през лятото в съответствие със сезонните тенденции, наблюдавани за същия период през 2016 г., броят на ежедневните преминавания от Турция към гръцките острови остава нисък от последния доклад от 13 юни със средно 75 пристигащи на ден. Като цяло броят на пристигащите е намалял с 97 % от влизането в сила на Изявлението и значителният спад в броя на смъртните случаи в Егейско море се е запазил. Въпреки това все още са необходими значителни допълнителни усилия, за да се обработят натрупаните в миналото заявления за убежище и за да се разреши въпросът с недостатъчния капацитет за обработване преди връщане и за задържане в Гърция с цел подобряване на връщанията. Общо 1896 нередовни мигранти са върнати в Турция от датата на Изявлението на ЕС и Турция. Постигнат е напредък и в други области от Изявлението, като Комисията ускорява усилията си за предоставяне на финансовата помощ в рамките на Механизма за бежанците в Турция. От 3 милиарда евро финансиране, отпуснато за 2016-2017 г., вече са подписани договори за 1,66 милиарда евро, а изплатените средства са нараснали до 838 милиона евро. Броят на уязвимите бежанци, подпомагани по линия на Мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства, бързо е нараснал от 600 000 на 860 000 души и се очаква да достигне 1,3 милиона до края на 2017 г.

Европейска гранична и брегова охрана — повече усилия в областта на връщането

Разгръщането на Европейската агенция за гранична и брегова охрана продължава през последните месеци с две допълнителни операции за подпомагане на Испания в Западното Средиземноморие. Така общият брой на служителите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, активно подпомагащи в момента държавите членки, достигна 1700. Въпреки това остават някои празноти в разгръщането и от април 2017 г. в резервите за бързо реагиране не е постъпвало ново оборудване. Държавите членки трябва спешно да изпълнят ангажиментите си и да попълнят оставащите пропуски, за да се гарантира ефективно управление на външните граници на ЕС.

Агенцията е извършила оценки на уязвимостта по отношение на редица държави членки и сега е ред на националните органи да гарантират своевременно изпълнение на направените препоръки. Агенцията е подпомогнала също 193 операции за връщане на 8606 незаконно пребиваващи граждани на трети държави, което представлява увеличение с повече от 160 % в операциите по връщане в сравнение с първите шест месеца на 2016 г. Въпреки това пълният набор от възможности на Агенцията все още не се използва от държавите членки и са необходими допълнителни усилия, за да може тя да изпълнява пълноценно своя разширен мандат в областта на връщанията. Агенцията и държавите членки следва да работят за по-добро съгласуване на дейностите в областта на връщането и да използват пълноценно укрепените инструменти на Агенцията.

Рамка за партньорство и маршрут през Централното Средиземноморие — спад в броя на пристигащите

Мерките, въведени по маршрута през Централното Средиземноморие и с партньори в Африка започват да дават резултати. Броят на смъртните случаи в морето е намалял значително през летните месеци. Наблюдава се също значителен спад в броя на мигрантите, използващи за прекосяване маршрута през Централното Средиземноморие. Усилията на ЕС спомагат за спасяване на човешки животи, нарушаване на бизнес модела на контрабандистите и трафикантите на хора, борба срещу първопричините и сътрудничество с трети държави, като същевременно утвърждават европейските ценности и зачитането на правата на човека. Изпълнението на плана за действие в подкрепа на Италия, приет на 4 юли 2017 г., трябва да продължи със същите темпове и интензивност и след създаването на групата за контакти за маршрута през Централното Средиземноморие и заседанието в Париж на 28 август 2017 г. Пълното съобщение за медиите ще намерите тук.

За повече информация

 Петнадесети доклад относно преместването и презаселването

Съобщение: Петнадесети доклад относно преместването и презаселването

Приложение 1: Премествания от Гърция

Приложение 2: Премествания от Италия

Приложение 3: Премествания от Италия и Гърция

Приложение 4: Презаселване — актуално състояние

Информационен документ: Преместване и презаселване — споделяне на отговорността и увеличаване на законните начини за влизане в Европа

Информационен документ: Управление на миграцията — финансова помощ на ЕС за Италия

Информационен документ: Управление на миграцията — финансова помощ на ЕС за Гърция

Европейска програма за миграцията

Решение на Съвета за преместването на 40 000 лица от Италия и Гърция

Решение на Съвета за преместването на 120 000 лица от Италия и Гърция

Заключения на Съвета относно презаселването на 20 000 лица, нуждаещи се от международна закрила

Изявление на ЕС и Турция от 18 март 2016 г.

 Седми доклад за напредъка относно Изявлението на ЕС и Турция

Съобщение: Седми доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция

Приложение 1: Напредък по изпълнението на съвместния план за действие

Приложение 2: Механизъм за бежанците в Турция — проекти, за които са отделени средства, сключени договори и изплатени средства

Информационен документ: Механизъм за бежанците в Турция

Първи годишен доклад за Механизма за бежанците в Турция

Оперативно изпълнение на Изявлението на ЕС и Турция — поети ангажименти и предоставен персонал от страна на държавите членки за операциите на европейската гранична и брегова охрана и EASO — връщания и презаселвания

Изявление на ЕС и Турция от 18 март

План за действие ЕС—Турция от 15 октомври, задействан на 29 ноември

Назначаване на координатор на ЕС

 Пети доклад за напредъка относно привеждането в действие на европейската гранична и брегова охрана

Съобщение: Пети доклад за привеждането в действие на европейската гранична и брегова охрана

Приложение: Недостиг на човешки ресурси и оборудване

Информационен документ: Гарантиране на сигурността по външните граници на Европа — европейската гранична и брегова охрана

Гарантиране на сигурността по границите на Европа — уебсайт на Европейската комисия

Уебсайт на Европейска агенция за гранична и брегова охрана#

 Пети доклад за напредъка по рамката за партньорство с трети държави в контекста на европейската програма за миграцията

Съобщение: Пети доклад за напредъка по рамката за партньорство с трети държави в контекста на европейската програма за миграцията

Съобщение за медиите: Рамка за партньорство в областта на миграцията — съвместното управление на миграцията дава положителни резултати

IP/17/3081

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar