Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nytt initiativ för bättre arbetsmiljö

Bryssel den 10 januari 2017

I dag antar EU-kommissionen en handlingsplan för bättre arbetsmiljö i EU.

Investeringar i bättre arbetsmiljö bidrar till att förebygga olyckor och arbetsskador. Kommissionens nya initiativ bygger vidare på tidigare insatser och ska bättre skydda arbetstagarna mot arbetsrelaterad cancer, hjälpa företagen att följa lagstiftningen och fokusera mer på resultat och mindre på pappersarbete.

– I dag lägger vi fram en handlingsplan för en modern arbetsmiljöpolitik med tydliga och relevanta regler som är lättare att följa, säger EU:s arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen. Vi lever också upp till vårt åtagande att förebygga arbetsrelaterad cancer genom att begränsa exponeringen för ytterligare sju cancerframkallande kemikalier. Det kommer att förbättra skyddet av omkring fyra miljoner arbetstagare i Europa. Vi samarbetar med EU-länderna och andra aktörer för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla.

De senaste 25 åren, sedan det första direktivet antogs, har EU varit en föregångare och infört stränga normer för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Sedan 2008 har antalet arbetstagare som dött i en arbetsolycka minskat med nästan en fjärdedel, och andelen arbetstagare som rapporterar hälsoproblem på grund av arbetet har minskat med nästan 10 procent. Men det finns fortfarande stora problem: varje år dör omkring 160 000 EU-invånare av arbetsrelaterade sjukdomar. En av våra viktigaste prioriteringar är att värna arbetstagarnas hälsa och säkerhet genom att garantera och uppdatera EU:s normer.

För att följa upp sitt åtagande att förbättra arbetsmiljön kommer kommissionen att vidta följande åtgärder:

  • Fastställa exponeringsgränser eller andra åtgärder för ytterligare sju cancerframkallande kemikalier. Förslaget kommer inte bara att gynna arbetstagarnas hälsa, utan sätter också upp ett tydligt mål för arbetsgivare och tillsynsmyndigheter för att undvika exponering.
  • Hjälpa småföretagen att följa arbetsmiljöreglerna. Mer än vart tredje mikroföretag bedömer inte arbetsmiljörisker, visar uppgifter. I dag har vi därför publicerat en vägledning för arbetsgivare med praktiska tips som ska underlätta riskbedömningen och göra den mer ändamålsenlig. Den innehåller råd om hur man kan hantera de ökande psykosociala, ergonomiska och åldersrelaterade arbetsmiljöproblemen. Vi vill också öka tillgången på gratis webbverktyg som hjälper företagen med riskbedömningar.
  • Kommissionen kommer att samarbeta med EU-länderna och arbetsmarknadens parter för att inom två år ta bort eller uppdatera föråldrade bestämmelser. Syftet är att förenkla och minska den administrativa bördan samtidigt som man bibehåller skyddet för arbetstagarna. Det ska också bidra till att reglerna verkligen följs.

Översynen av EU:s arbetsmiljölagstiftning och ändringarna av direktivet om cancerframkallande och mutagena ämnen ingår i kommissionens arbete med en europeisk pelare för sociala rättigheter, som ska anpassa EU-lagstiftningen till nya arbetsmönster och samhällsförhållanden. Samråd och debatter om sociala rättigheter har bekräftat att arbetsmiljöregler är en hörnsten i EU:s regelverk och betonat vikten av förebyggande verksamhet och efterlevnadsåtgärder. Det meddelande som antagits i dag bygger på en utvärdering av EU:s alla arbetsmiljödirektiv, som ingick i Refitprogrammet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat som ska bidra till en enklare, effektivare och mer ändamålsenlig EU-lagstiftning. Förslagen och ändringarna har tagits fram i samråd med berörda parter på alla nivåer, framför allt arbetsmarknadens parter.

Bakgrund

År 2012 inledde kommissionen en omfattande utvärdering av EU:s arbetsmiljölagstiftning (ramdirektivet och 23 relaterade direktiv). Utvärderingen ingick i kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit) och skulle göra EU-lagstiftningen enklare, effektivare och mer relevant.

En särskild prioritering är kampen mot cancer, som är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Kommissionen tar itu med detta som en prioriterad utmaning: den 13 maj 2016 föreslog man åtgärder för att minska arbetstagarnas exponering för 13 cancerframkallande kemikalier genom att föreslå ändringar till direktivet om cancerframkallande och mutagena ämnen (2004/37/EG). I dag följer kommissionen upp med ett andra förslag för att minska exponeringen för ytterligare sju prioriterade kemikalier. Kommissionen kommer också att undersöka andra cancerframkallande ämnen för att skydda arbetstagarna och förbättra företagens villkor i hela EU.

Mer information

Vanliga frågor om arbetstagarnas skydd mot cancerframkallande kemikalier

Vanliga frågor om den nya arbetsmiljöpolitiken

Utvärdering av arbetsmiljödirektivet

Praktisk vägledning för arbetsgivare

Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

IP/17/2

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar