Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija sāk jaunu iniciatīvu, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselību

Briselē, 2017. gada 10. janvārī

Eiropas Komisija šodien ir ķērusies pie darba drošības un veselības aizsardzības veicināšanas Eiropas Savienībā.

Ieguldījumi darba drošībā un veselības aizsardzībā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, novēršot negadījumus darbā un arodslimības. Komisija, turpinādama savus līdzšinējos centienus, sāk šo iniciatīvu, lai labāk pasargātu darba ņēmējus no saslimšanas ar vēzi, kas rodas arodekspozīcijas dēļ, un lai palīdzētu uzņēmumiem, īpaši MVU un mikrouzņēmumiem, ievērot spēkā esošo tiesisko regulējumu. Iecerēts lielāku uzsvaru likt uz rezultātiem, nevis formalitāšu ievērošanu.

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja: “Šodien mēs iepazīstinām ar XXI gadsimtam piemērotu darba drošības un veselības aizsardzības rīcības plānu ar skaidriem, aktuāliem un darba vietās viegli īstenojamiem noteikumiem. Mēs arī īstenojam savu apņemšanos apkarot vēzi darba vietā, ierobežojot saskari ar vēl septiņām vēzi izraisošām ķimikālijām un tādējādi aizsargājot aptuveni 4 miljonus darba ņēmēju Eiropā. Apvienojot spēkus ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, mēs gādājam par veselību un drošību darba vietā it visiem.”

Pēdējos 25 gados, kas pagājuši kopš pirmās direktīvas pieņemšanas šajā jomā, ES allaž ir centusies paaugstināt darba drošības standartus, lai darba ņēmējus pasargātu no veselības un drošības apdraudējuma darba vietā. Kopš 2008. gada Eiropas Savienībā gandrīz par ceturtdaļu ir samazinājies to darba ņēmēju skaits, kuri gājuši bojā nelaimes gadījumā darbā, un par 10 % ir samazinājies to darba ņēmēju īpatsvars, kuriem darba apstākļu dēļ ir radušās vai saasinājušās veselības problēmas. Tomēr izaicinājums joprojām ir nopietns: tiek lēsts, ka ik gadu aptuveni 160 tūkstoši eiropiešu mirst no slimībām, kas saistītas ar viņu profesionālo darbību. Tāpēc viena no prioritātēm ir darba ņēmēju drošība un veselība darba vidē – nenolaižot standartu augsto latiņu un atjauninot tos.

Komisija, pildīdama savu apņemšanos arī turpmāk uzlabot darba drošību un veselības aizsardzību darbā, īstenos šādus galvenos pasākumus.

  • Noteiks iedarbības robežlielumus vai ieviesīs citus pasākumus attiecībā uz vēl septiņām vēzi izraisošām ķimikālijām. Tas ne tikai gādās par strādājošo veselību, bet arī izvirzīs darba devējiem un izpildes iestādēm mērķi novērst saskari ar šādām vielām.
  • Palīdzēs uzņēmumiem, īpaši mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, ievērot darba drošības un veselības noteikumus. Šobrīd fakti liecina, ka vairāk nekā trešdaļā mikrouzņēmumu nav novērtēti darba vietā pastāvošie riski. Tāpēc šodien esam publicējuši norādes darba devējiem, kurās sniegti praktiski ieteikumi, kas atvieglos riska novērtējuma sagatavošanu un vairos tā efektivitāti, kā arī padomi par to, kā tikt galā ar strauji augošajiem darba aizsardzības riskiem, piemēram, psihosociālajiem, ergonomikas vai ar sabiedrības novecošanu saistītajiem riskiem. Plašāk tiks piedāvāti arī bezmaksas rīki tiešsaistē, kas palīdzēs mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem veikt riska novērtējumu.
  • Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, lai nākamo divu gadu laikā svītrotu vai pārstrādātu novecojušus noteikumus. Tādējādi iecerēts vienkāršot un samazināt administratīvo slogu, vienlaikus saglabājot darba ņēmēju aizsardzības līmeni. Modernizējot noteikumus, vajadzētu uzlaboties arī to īstenošanai darba vietā.

ES darba drošības tiesību aktu pārskatīšana un izmaiņas Kancerogēnu un mutagēnu direktīvā papildina Komisijas pašreizējo darbu, veidojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Šajā darbā ES tiesību akti tiek pielāgoti izmaiņām darba organizācijā un sabiedrībā. Apspriedes un debates par šo pīlāru liecina, cik liela nozīme ir arodveselībai un darba drošībai, kuras var uzskatīt par svarīgu ES tiesību aspektu, un tajās runa lielākoties ir par riska novēršanu un noteikumu īstenošanu. Šodien pieņemtais paziņojums ir sagatavots, balstoties uz plašu pašreizējā tiesiskā regulējuma izvērtējumu, kas tika veikts, īstenojot Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), kuras mērķis ir padarīt ES tiesību aktus vienkāršākus, atbilstīgākus un iedarbīgākus. Priekšlikums un grozījumi tika izstrādāti, cieši sadarbojoties ar visu līmeņu ieinteresētajām personām, īpaši sociālajiem partneriem.

Konteksts

Komisija 2012. gadā sāka visaptveroši izvērtēt ES darba drošības un veselības tiesību aktus (pamatdirektīvu un 23 saistītās direktīvas). Tas notika saskaņā ar Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), lai ES tiesību aktus padarītu vienkāršākus, atbilstīgākus un iedarbīgākus.

Īpaša prioritāte darba drošības jomā Komisijai ir cīņa pret vēzi, jo šī slimība ir galvenais ar darbu saistīto nāves gadījumu cēlonis Eiropas Savienībā. Komisija to uzskata par prioritāru uzdevumu: 2016. gada 13. maijā tā ierosināja izmaiņas Kancerogēnu un mutagēnu direktīvā (2004/37/EK), lai Eiropā samazinātu darba ņēmēju saskari ar 13 vēzi izraisošām ķimikālijām. Šodien Komisija, nākdama klajā ar otro priekšlikumu novērst saskari ar vēl septiņām ķimikālijām, turpina īstenot savu politisko apņemšanos. Komisija analizēs arī citas kancerogēnās vielas, lai aizsargātu darba ņēmējus un uzlabotu darba apstākļus visā ES.

Sīkāka informācija

Bieži uzdoti jautājumi par darba ņēmēju aizsardzību pret vēzi izraisošām ķīmiskajām vielām

Bieži uzdoti jautājumi par jauno darba drošības un veselības aizsardzības politiku

Komisijas dienestu darba dokuments - darba drošības un veselības aizsardzības direktīvas retrospektīvs novērtējums

Komisijas dienestu darba dokuments - praktiskas norādes darba devējiem

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Sekojiet Mariannai Teisenai Facebook un tviterī

Parakstieties uz Eiropas Komisijas bezmaksas e-jaunumiem par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

IP/17/2

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar