Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio käynnistää uuden aloitteen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi

Bryssel 10. tammikuuta 2017

Euroopan komissio on tänään ryhtynyt toimenpiteisiin työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi EU:ssa.

Työterveyteen ja -turvallisuuteen sijoittaminen parantaa ihmisten elämänlaatua estämällä onnettomuuksia ja työperäisiä sairauksia. Komission uuden, aikaisempiin toimenpiteisiin pohjautuvan aloitteen tavoitteena on parantaa työntekijöiden suojelua työperäistä syöpää vastaan, auttaa yrityksiä, erityisesti pk- ja mikroyrityksiä, olemassa olevan lainsäädännön noudattamisessa sekä keskittyä enemmän tuloksiin ja vähemmän paperityöhön.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan ”Tänään esittelemme vahvan työterveyden ja -turvallisuuden saavuttamiseksi 2000-luvun työpaikoilla laaditun toimintasuunnitelman, johon liittyvät säännöt ovat selkeät ja ajantasaiset, ja niiden käytännön toteutus on tehokasta. Täytämme myös sitoumuksemme taistella työperäistä syöpää vastaan puuttumalla altistumiseen seitsemälle uudelle syöpää aiheuttavalle kemikaalille, mikä parantaa noin 4 miljoonan työntekijän suojelua Euroopassa. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa luodaksemme terveellisen ja turvallisen työympäristön kaikille.”

Viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana siitä lähtien, kun ensimmäinen EU-tason direktiivi tällä alalla hyväksyttiin, EU on ollut edelläkävijä korkeatasoisessa työntekijöiden suojelussa terveys- ja turvallisuusriskeiltä työpaikalla. Vuoden 2008 jälkeen työpaikalla tapahtuneessa onnettomuudessa kuolleiden työntekijöiden lukumäärä on laskenut lähes neljänneksen, ja sellaisten EU-alueen työntekijöiden, jotka ilmoittavat vähintään yhden työstä aiheutuneen tai työn takia pahentuneen terveyshaitan, lukumäärä on laskenut lähes 10 prosenttia. Haasteet ovat kuitenkin edelleen suuria: Arviolta 160 000 eurooppalaista kuolee vuosittain työhönsä liittyvien sairauksien seurauksena. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen työpaikalla on yksi tärkeimmistä tavoitteista, joka saavutetaan valvomalla ja päivittämällä tiukkoja eurooppalaisia vaatimuksia.

Komissio on luvannut jatkaa työterveyden ja -turvallisuuden parantamista ja tulee sen vuoksi toteuttamaan seuraavat keskeiset toimet:

  • Asetetaan altistumisen raja-arvot tai muita toimenpiteitä seitsemälle uudelle syöpää aiheuttavalle kemikaalille. Tämä ehdotus ei ainoastaan hyödytä työntekijöiden terveyttä vaan asettaa myös työnantajille ja valvontaviranomaisille selkeäksi tavoitteeksi altistumisen välttämisen.
  • Autetaan yrityksiä, erityisesti pien- ja mikroyrityksiä, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sääntöjen noudattamisessa. On näyttöä siitä, että yksi kolmesta mikroyrityksestä ei arvioi työpaikan riskejä. Siksi julkaisemme tänään työnantajille ohjeistuksen, jossa on käytännön vinkkejä riskinarvioinnin helpottamiseksi ja sen tehostamiseksi. Se sisältää neuvoja siitä, miten käsitellä nopeasti lisääntyviä työterveys- ja työturvallisuusriskejä, kuten psykososiaalisia, ergonomisia tai ikääntymiseen liittyviä riskejä. Tavoitteena on myös lisätä ilmaisten verkkopohjaisten välineiden saatavuutta, jotka auttavat pien- ja mikroyrityksiä riskinarviointien tekemisessä.
  • Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa vanhentuneiden sääntöjen poistamiseksi tai päivittämiseksi seuraavien kahden vuoden aikana. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja vähentää hallinnollista rasitusta työntekijöiden suojelusta tinkimättä. Tämän nykyaikaistamisen tulisi myös tukea parempaa käytännön toteutusta.

EU:n työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudelleenarviointi sekä karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin tehdyt muutokset kuuluvat komission meneillään olevaan työhön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luomiseksi. Pilarin tarkoituksena on EU:n lainsäädännön sopeuttaminen muuttuviin työtapoihin ja yhteiskuntaan. Pilariin liittyvissä kuulemisissa ja keskusteluissa on todettu, että työterveys ja -turvallisuus on tärkeä EU:n säännöstön kulmakivi, ja niissä on painotettu ennaltaehkäisyä ja valvontaa. Tänään hyväksytty tiedonanto perustuu myös voimassa olevan säännöstön laajaan arviointiin, joka on tehty osana sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa (REFIT). Ohjelman tarkoituksena on tehdä EU-lainsäädännöstä yksinkertaisempaa, merkityksellisempää ja tehokkaampaa. Ehdotus ja muutokset kehitettiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, etenkin työmarkkinaosapuolten, kanssa kaikilla tasoilla.

Tausta

Vuonna 2012 komissio aloitti työterveyttä ja -turvallisuutta käsittelevän EU:n lainsäädännön (puitedirektiivin ja siihen liittyvien 23 direktiivin) perusteellisen arvioinnin. Kyseinen arviointi oli osa komission sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa (REFIT) ja sen tarkoituksena oli tehdä EU-lainsäädännöstä yksinkertaisempaa, merkityksellisempää ja tehokkaampaa.

Komission erityinen tavoite työterveyden ja -turvallisuuden alalla on taisteleminen syöpää vastaan. Syöpä on merkittävin työperäisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa. Komissio käsittelee tätä ensisijaisena haasteenaan: 13. toukokuuta 2016 komissio ehdotti toimenpiteitä, joilla vähennetään eurooppalaisten työntekijöiden altistumista 13:lle syöpää aiheuttavalle kemikaalille, esittämällä muutoksia karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin (2004/37/EY). Tänään komissio noudattaa poliittista sitoutumistaan tekemällä toisen ehdotuksen, jossa puututaan altistumiseen seitsemälle muulle prioriteettikemikaalille. Komissio jatkaa muiden karsinogeenien tutkimista voidakseen myös jatkossa parantaa työntekijöiden suojelua ja työoloja EU:n alueella.

Lisätietoja

Usein kysyttyjä kysymyksiä työntekijöiden suojelusta syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta

Usein kysyttyjä kysymyksiä uudesta työterveys- ja työturvallisuuspolitiikasta

Commission Staff Working Document - Ex-post evaluation of OHS Directive

Commission Staff Working Document - A practical guidance for employers

Uutinen työllisyyspääosaston verkkosivulla

Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

IP/17/2

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar