Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon käivitab uue algatuse töötajate tervise parandamiseks ja nende ohutuse suurendamiseks

Brüssel, 10. jaanuar 2017

Täna võtab Euroopa Komisjon meetmed, et edendada ELi töötervishoidu ja tööohutust.

Investeeringutega töötervishoidu ja tööohutusse parandatakse inimeste elukvaliteeti, hoides ära õnnetusi ja tööga seotud haigusi. Varasematele jõupingutustele tuginedes on komisjoni uue algatuse eesmärk kaitsta töötajaid tõhusamalt tööst tuleneva vähki haigestumise eest, aidata ettevõtjaid, eelkõige VKEsid ja mikroettevõtjaid kehtiva õigusraamistiku järgimisel ning keskenduda rohkem tulemustele ja vähem paberimajandusele.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen sõnas: „Täna esitame selge tegevuskava, milles käsitletakse tugevapõhjalist 21. sajandi töötervishoidu ja tööohutust töökohal ning mis sisaldab selgeid, ajakohastatud ja kohapeal tulemuslikult rakendatavaid eeskirju. Samuti täidame oma kohustust võidelda tööst tuleneva vähki haigestumisega, pöörates tähelepanu kokkupuutele veel seitsme vähki tekitava kemikaaliga, mis aitab tõhustada ligikaudu nelja miljoni töötaja kaitset Euroopas. Me ühendame jõud liikmesriikide ja sidusrühmadega, et luua kõikide jaoks tervislik ja ohutu töökeskkond.“

Viimase 25 aasta jooksul, mil võeti vastu esimene kõnealust valdkonda käsitlev direktiiv ELi tasandil, on EL edendanud eesrindlikult töötajate töökohal esinevate tervise- ja ohutusriskide kaitse kõrgeid standardeid. Alates 2008. aastast on töökohal juhtunud õnnetustes hukkunud töötajate arv vähenenud peaaegu neljandiku võrra ja nende töötajate osakaal, kes on teatanud vähemalt ühest töö tõttu tekkinud või halvenenud terviseprobleemist, on langenud ligikaudu 10%. Probleeme on siiski veel kuhjaga: hinnangute kohaselt sureb igal aastal tööga seotud haigustesse ligikaudu 160 000 Euroopa elanikku. Põhiprioriteet on tagada töötajate ohutus ja tervis töökohal, säilitades ja ajakohastades kõrgeid Euroopa standardeid.

Tulenevalt kohustusest parandada jätkuvalt töötervishoidu ja tööohutust, võtab komisjon järgmised põhimeetmed:

  • kehtestada kokkupuute piirnormid veel seitsmele vähki tekitavale kemikaalile või võtta sellega seoses muud meetmed. Ettepanekust ei saa kasu mitte ainult töötajate tervis, vaid sellega seatakse ka tööandjatele ja täitevasutustele selge eesmärk vältida kokkupuudet kemikaalidega;
  • aidata ettevõtjaid, eelkõige väikesi ja mikroettevõtjaid tervise- ja ohutuseeskirjade järgimisel. Tõenditest nähtub, et enam kui kolmandik mikroettevõtjaist ei hinda töökohaga seotud riske. Seepärast avaldasime täna tööandjatele mõeldud suunisdokumendi, mis sisaldab praktilisi nõuandeid riski hindamise hõlbustamiseks ja selle tõhustamiseks. Dokument sisaldab nõuandeid selle kohta, kuidas toime tulla ülikiirelt kasvavate töötervishoiu ja tööohutuse riskidega, nagu psühhosotsiaalsed, ergonoomilised või vananemisega seotud riskid. Meie eesmärk on ka pakkuda rohkem tasuta veebipõhiseid vahendeid, mis aitavad väikesi ja mikroettevõtjaid riskihindamise teostamisel.
  • Komisjon teeb koostööd liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega, et jätta välja või ajakohastada aegunud eeskirjad järgmise kahe aasta jooksul. Eesmärk on lihtsustada ja vähendada halduskoormust, säilitades samas töötajate kaitse. Samuti peaks ajakohastamine aitama kaasa parema kohapealse jõustamise tagamisele.

ELi töötervishoiu ja tööohutuse alaste õigusaktide läbivaatamine ning kantserogeenide ja mutageenide direktiivi muudatused haakuvad komisjoni käimasoleva tööga luua Euroopa sotsiaalõiguste sammas, mille eesmärk on kohandada ELi õigusakte muutuva töökorralduse ja ühiskonnaga. Sambaga seotud konsultatsioonid ja arutelud on kinnitanud töötervishoiu ja tööohutuse tähtsust liidu õigustiku nurgakivina ning nendes rõhutatakse ennetamise ja jõustamise vajadust. Täna vastuvõetud teatis tuleneb ka kehtiva õigustiku ulatuslikust hindamisest, mis on osa õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist, mille eesmärk on muuta ELi õigusaktid lihtsamaks, asjakohasemaks ja tõhusamaks. Ettepanek ja muudatused töötati välja tihedas koostöös kõigi tasandite sidusrühmade, eelkõige sotsiaalpartneritega.

Taust

2012. aastal alustas komisjon ELi töötervishoiu ja tööohutuse alaste õigusaktide (raamdirektiiv ja 23 seotud direktiivi) kõikehõlmavat läbivaatamist. Nimetatud hindamine oli osa komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmist ja selle eesmärk oli muuta ELi õigusaktid lihtsamaks, asjakohasemaks ja tõhusamaks.

Komisjoni oluline prioriteet töötervishoiu ja tööohutuse alal on vähivastane võitlus, kuna vähk on peamine tööga seotud surma põhjustaja ELis. Komisjon tegeleb selle probleemiga esmajärjekorras: 13. mail 2016 pakkus ta välja meetmed, millega vähendada Euroopa töötajate kokkupuudet 13 vähki tekitava kemikaaliga, tehes ettepaneku muuta kantserogeenide ja mutageenide direktiivi (2004/37/EÜ). Täna täidab komisjon oma poliitilist kohustust ning esitab ettepaneku, milles käsitletakse kokkupuudet veel seitsme olulise kemikaaliga. Komisjon jätkab ka muude kantserogeenide uurimist, et tagada töötajate jätkuv kaitse ja parandada ettevõtlustingimusi kõikjal ELis.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused, mis käsitlevad töötajate kaitset vähki tekitavate kemikaalide eest

Korduma kippuvad küsimused, mis käsitlevad töötervishoiu ja tööohutuse alast uut poliitilist strateegiat

Komisjoni talituste töödokument – töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi järelhindamine

Komisjoni talituste töödokument – praktilised suunised tööandjatele

Uudisnupp tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

IP/17/2

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar