Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zahajuje novou iniciativu ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

Brusel 10. ledna 2017

Evropská komise dnes podpořila bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Evropské unii.

Investice do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zlepšují život pracovníků tím, že pomáhají předcházet nehodám a nemocem z povolání. Cílem nové iniciativy Komise, která navazuje na předchozí činnosti v této oblasti, je lépe chránit pracovníky před rakovinou jako nemocí z povolání, pomáhat podnikům, zejména malým a středním podnikům a mikropodnikům, při dodržování stávajícího legislativního rámce a více se orientovat na výsledky a méně na papírování.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu řekla: „Dnes představujeme srozumitelný akční plán pro vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti v 21. století, jenž obsahuje přehledná a aktuální pravidla, efektivně uplatnitelná v praxi. Plníme také náš závazek bojovat proti rakovině jako nemoci z povolání, neboť se zabýváme expozicí dalším sedmi karcinogenním chemickým látkám. Mělo by to přispět k ochraně přibližně 4 milionů pracovníků v celé Evropě. Společně s členskými státy a zainteresovanými stranami se snažíme, aby byla všechna pracoviště zdravotně nezávadná a bezpečná.“

EU v posledních 25 letech od schválení první směrnice na úrovni EU v této oblasti zajišťovala ty nejvyšší standardy ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Počet pracovníků, kteří zemřeli následkem pracovního úrazu, se od roku 2008 snížil takřka o čtvrtinu a podíl pracovníků v EU, kteří oznámili alespoň jeden zdravotní problém způsobený nebo zhoršený výkonem povolání, klesl téměř o 10 %. Stále však zbývá vyřešit závažné problémy: podle odhadů zemře každý rok v důsledku nemoci související s povoláním přibližně 160 000 Evropanů. Zabezpečení a aktualizace těchto vysokých evropských norem přispívá k ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti, což je jednou z našich hlavních priorit.

Aby Komise naplnila svůj závazek soustavně zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přijme následující klíčová opatření:

  • Stanovit limitní hodnoty expozice nebo jiná opatření pro dalších 7 karcinogenních chemických látek. Tento návrh nejenže bude přínosný pro zdraví pracovníků, ale současně vymezuje jasný úkol pro zaměstnavatele a donucovací orgány, tedy zabránit expozici.
  • Podpořit podniky, zejména malé a střední podniky, v jejich úsilí o dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Podle dostupných údajů třetina mikropodniků nevyhodnocuje rizika na pracovišti. Proto jsme dnes zveřejnili pokyny pro zaměstnavatele, které obsahují praktické tipy, jak lépe a účinněji posuzovat rizika. Jejich součástí jsou rady, jak řešit rapidní nárůst rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, např. psychosociálních, ergonomických či rizik spojených se stárnutím. Naším cílem je také zvýšit dostupnost bezplatných internetových nástrojů, které pomáhají malým podnikům a mikropodnikům při posuzování rizik.
  • Komise bude s členskými státy a sociálními partnery spolupracovat na odstranění nebo aktualizaci zastaralých pravidel v průběhu příštích dvou let. Záměrem je zjednodušit a snížit administrativní zátěž a současně zachovat ochranu pracovníků. Tato modernizace by měla být rovněž podpořena lepším prosazováním v praxi.

Revize právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a změny směrnice o karcinogenech a mutagenech zapadají do probíhající práce Komise na vytvoření evropského pilíře sociálních práv, jehož účelem je uzpůsobit legislativu EU měnícím se pracovním modelům a změnám ve společnosti. Konzultace a debaty, které se uskutečnily v souvislosti s pilířem, potvrdily význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako základního kamene právního řádu EU a zdůraznily důležitost prevence a prosazování pravidel. Dnes přijaté sdělení současně navazuje na široce pojaté hodnocení stávajících právních předpisů EU v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), jehož záměrem je zjednodušit, zvěcnit a zefektivnit právní předpisy EU. Tento návrh a změny byly vypracovány v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami na všech úrovních, zejména sociálními partnery.

Souvislosti

Komise v roce 2012 zahájila komplexní hodnocení právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (rámcová směrnice a 23 souvisejících směrnic). Toto hodnocení bylo součástí programu REFIT připraveného Komisí a jeho účelem bylo zjednodušit, zvěcnit a zefektivnit právní předpisy EU.

Zvláštní prioritou Komise v dotčené oblasti je boj proti rakovině, která je nejčastější příčinou úmrtí v EU v souvislosti s výkonem práce. Komise tomuto problému připisuje přednostní význam a dne 13. května 2016 navrhla změny směrnice o karcinogenech a mutagenech (2004/37/ES) za účelem snížení expozice evropských pracovníků 13 karcinogenním chemickým látkám. Komise dnes naplňuje svůj politický závazek a předkládá druhý návrh zaměřený na expozici dalším sedmi prioritním chemickým látkám. Komise se bude zabývat dalšími karcinogeny a i nadále chránit pracovníky a zlepšovat podmínky pro podnikání v celé EU.

Další informace

Časté otázky týkající se ochrany pracovníků před karcinogenními chemickými látkami

Časté otázky týkající se nové politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pracovní dokument útvarů Komise – ex post hodnocení směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Pracovní dokument útvarů Komise – praktické pokyny pro zaměstnavatele

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

IP/17/2

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar