Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията стартира нова инициатива за подобряване на здравето и безопасността на работниците

Брюксел, 10 януари 2017 r.

Днес Европейската комисия предприема действия за насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд в ЕС.

Инвестирането в здравословни и безопасни условия на труд подобрява живота на хората, като предотвратява злополуки и професионални заболявания. Като се основава на досегашните усилия, на Комисията цели с новата инициатива да се осигури по-добра защита на работниците срещу ракови заболявания, свързани с работата, да се подпомогнат предприятията, по-специално МСП и микропредприятията, в техните усилия да спазват действащата законодателна рамка, и да се постави по-силен акцент върху постигането на резултати, а не толкова върху административните формалности.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Днес представяме ясен план за действие за постигането на солидни здравословни и безопасни условия на труд през 21-ви век въз основа на ясни, актуални и ефективно прилагани на практика правила. Освен това изпълняваме и ангажимента си за борба с раковите заболявания, свързани с работата, като предприемаме мерки във връзка с експозицията на още седем канцерогенни вещества, което ще доведе до повишена защита на близо 4 милиона работници в Европа. Обединяваме усилията си с държавите членки и заинтересованите страни, за да осигурим здравословни и безопасни условия на труд за всички.“

През последните 25 години, а преди точно толкова години беше приета първата директива в тази сфера на равнище ЕС, Съюзът е на челно място във въвеждането на високи стандарти за защита на работниците срещу рискове за здравето и безопасността на работното място. От 2008 г. насам броят на работниците, загинали при злополуки на работното място, е спаднал почти с една четвърт, а процентът на работниците от ЕС, които съобщават за най-малко един здравословен проблем, причинен или влошен от работата, е намалял с почти 10 %. Въпреки това продължават да съществуват значими предизвикателства: според изчисленията близо 160 000 граждани на ЕС умират ежегодно от заболявания, свързани с работата им. Един от най-важните приоритети е да се запази здравето и безопасността на работниците на работното място чрез отстояване и актуализиране на високите европейски стандарти.

В изпълнение на своя ангажимент да продължи работата за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, Комисията ще предприеме следните ключови действия:

  • Установяване на гранични стойности за експозиция или предприемане на други мерки във връзка с още седем канцерогенни вещества. Освен че настоящото предложение ще бъде от полза за здравето на работниците, то също така поставя ясна цел пред работодателите и правоприлагащите органи за избягване на експозицията.
  • Подпомагане на предприятията, особено на малките предприятия и микропредприятията, в техните усилия да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд. По-специално, данните сочат, че над една трета от микропредприятията не правят оценка на рисковете на работното място. Ето защо днес публикуваме документ с насоки за работодателите, в който се съдържат практични съвети за улесняване на извършваните от тях оценки на риска и за повишаване на тяхната ефективност. В него са включени съвети относно начините за справяне с бързо нарастващите рискове в областта на здравословните и безопасни условия на труд, като например психосоциалните и ергономичните рискове и рисковете, свързани със застаряването. Също така се стремим към увеличаване на наличността на безплатни онлайн инструменти, които подпомагат малките предприятия и микропредприятията в извършването на оценки на риска.
  • През следващите две години Комисията ще работи с държавите членки и социалните партньори за отмяната или актуализирането на остарелите правила. Целта е да се опрости и намали административната тежест, като същевременно бъде запазена защитата на работниците. Това модернизиране следва също така да подкрепя по-доброто прилагане на място.

Преразглеждането на законодателството на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд и измененията на Директивата относно канцерогените и мутагените се вписват в контекста на продължаващата работа на Комисията по създаване на европейски стълб на социалните права, чиято цел е да се адаптира законодателството на ЕС към промените в моделите на трудова дейност и в обществото. По време на консултациите и разискванията относно европейския стълб на социалните права беше потвърдено значението на здравословните и безопасни условия на труд като основен елемент от достиженията на правото на ЕС и бе поставен акцент върху превенцията и правоприлагането. Приетото днес съобщение също така е съобразено с широкообхватната оценка на действащите достижения на правото на ЕС като част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), насочена към по-опростено, по-подходящо и по-ефективно законодателство на ЕС. Предложението и измененията бяха изготвени в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни на всички равнища, и по-конкретно социалните партньори.

Контекст

През 2012 г. Комисията започна цялостна оценка на законодателството на ЕС относно здравословните и безопасни условия на труд (Рамковата директива и свързаните с нея 23 директиви). Тази оценка беше част от Програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) и беше насочена към постигане на по-опростено, по-подходящо и по-ефективно законодателство на ЕС.

Специален приоритет за Комисията в областта на здравословните и безопасни условия на труд е борбата с раковите заболявания, които заемат първо място сред причините за смъртните случаи в ЕС, свързани с работата. За Комисията това е приоритетно предизвикателство: на 13 май 2016 г. тя предложи мерки за намаляване на експозицията на европейските работници на 13 канцерогенни вещества, като предложи промени в Директивата относно канцерогените и мутагените (2004/37/ЕО). В продължение на този свой политически ангажимент днес Комисията прави второ предложение във връзка с експозицията на още седем приоритетни химически вещества. Комисията ще анализира в бъдеще и други канцерогени, за да продължи да защитава работниците и да подобрява условията за стопанска дейност в целия ЕС.

За повече информация

Често задавани въпроси относно защитата на работниците от канцерогенни химикали

Често задавани въпроси относно нова политика за здравословни и безопасни условия на труд

Работен документ на службите на Комисията — Последваща оценка на Директивата относно здравословните и безопасни условия на труд

Работен документ на службите на Комисията — практическо ръководство за работодатели

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост“

Следете дейността на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия

IP/17/2

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar