Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Romers integrering: Tillgången till utbildning och arbete måste bli bättre

Bryssel den 30 augusti 2017

Kommissionen publicerade i dag resultatet av en bedömning av hur medlemsländerna genomför sina nationella strategier för romers integrering.

I bedömningen betonas hur romernas situation har förändrats sedan 2011. På det hela taget har situationen långsamt förbättrats. Exempelvis finns i dag fler romska barn i förskolan och andelen elever som slutar skolan i förtid har minskat. Samtidigt visar bedömningen att så många som 80 % av romerna fortfarande löper risk för fattigdom, även om denna siffra är lägre än den var 2011.

– EU står för tolerans och jämlikhet, något som många EU-medborgare inte omfattas av. Detta är oacceptabelt. Medlemsländerna måste bli bättre på att integrera romerna om vi någonsin ska få ett slut på de fördomar och den segregation och diskriminering som de är föremål för, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmerman.

– EU-länderna har med stöd av kommissionen tagit fram strategier för att integrera den romska befolkningen, något som är viktigt men endast ett första steg. Nu gäller det att genomföra strategierna och göra verklig skillnad i människors liv. Detta är särskilt viktigt på utbildningsområdet. Romska barn ska ha exakt samma möjlighet att gå i skolan som andra barn. Utbildning är nyckeln till bättre integration i samhället och öppnar dörrar till arbete och ett bättre liv för alla, säger jämställdhetskommissionär Věra Jourová

Genom EU:s ram för nationella strategier för integrering av romer har frågan om romers integrering hamnat högre upp på EU-ländernas politiska dagordningar. Ramen har också bidragit till att fastställa de mål och strukturer samt den finansiering och övervakning som behövs för att förbättra integrationen inom EU.

På områdena utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt bostäder har framstegen dock enligt bedömningen varit både ojämna och blygsamma:

  • Utbildning: Fler romska barn deltar i förskoleverksamhet och barnomsorg (53 % 2016 jämfört med 47 % 2011) – de tydligaste framstegen konstateras i Spanien, Slovakien, Bulgarien, Ungern och Rumänien. Färre barn slutar skolan i förtid (68 % 2016 jämfört med 87 % 2011) men dessa siffror är fortfarande alldeles för höga och utbildningssegregationen är alltjämt ett problem i vissa länder. I Slovakien, Ungern och Bulgarien hålls 60 % av alla romska barn åtskilda från andra barn.
  • Sysselsättning: Den ökande andelen unga romer som varken studerar eller arbetar (63 % 2016 jämfört med 56 % 2011) är ett oroväckande tecken på att övergången från utbildning till arbete och annan sysselsättning inte fungerar. Andelen har ökat i Spanien, Slovakien, Rumänien, Tjeckien och Ungern.
  • Hälso- och sjukvård: Bristen på grundläggande sjukförsäkring är alltjämt akut i flera medlemsländer. I Bulgarien och Rumänien saknar t.ex. hälften av alla romer grundläggande sjukförsäkring.
  • Bostäder: Tillgången till grundläggande hushållsfaciliteter (rinnande vatten och elektricitet) har blivit bättre, särskilt i Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Tjeckien. I Portugal, Tjeckien och Spanien har diskrimineringen mot romer däremot ökat när det gäller tillgång till bostäder, inklusive subventionerade bostäder.

Kommissionen efterlyser fler och mer koordinerade åtgärder på europeisk, nationell och lokal nivå. Exempel på sådana åtgärder är inrättande av nationella plattformar för romer där alla aktörer tillsammans med de romska befolkningsgrupperna kan arbeta mer effektivt. Medlemsländerna måste prioritera kampen mot diskriminering och antiziganism och fokusera på integrering av romska ungdomar, kvinnor och barn.

Nästa steg

Kommissionen kommer på grundval av den bedömning som publicerats i dag att fastställa en strategi för romers integration efter 2020, något som medlemsländerna efterlyst.

Kommissionen har också inlett en utvärdering av effektiviteten, relevansen och mervärdet av EU:s ram för nationella strategier för integrering av romer. Alla medborgare, organisationer, institutioner och andra berörda parter är välkomna att lämna sina synpunkter via det offentliga samråd som är öppet till och med den 25 oktober 2017.

Bakgrund

EU-kommissionen antog 2011 en EU-ram för nationella strategier för integrering av romer. Ramens syfte är att överbrygga de skillnader som finns mellan den romska och icke-romska befolkningen på fyra stora områden:

  1. Utbildning
  2. Sysselsättning
  3. Hälso- och sjukvård
  4. Bostäder

Flera olika rättsliga och politiska instrument samt finansieringsinstrument på EU-nivå har använts för att främja integreringen av romer. EU-lagstiftningen, som bland annat omfattar direktivet om likabehandling oavsett ras och rådets rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet, förbjuder diskriminering av romer, hatpropaganda och hatbrott.

I den europeiska planeringsterminen lyfts reformer av den allmänna politiken fram som bidrar till integreringen av romer. De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) för 2014–2020 erbjuder medlemsländerna möjlighet att införa en särskild investeringsprioritering för integrering av marginaliserade befolkningsgrupper, som romer.

Medlemsländerna har tagit fram nationella strategier för integreringen av romer och utsett nationella kontaktpunkter för romer för att koordinera genomförande och övervakning. Medlemsländerna är sedan 2016 skyldiga att årligen rapportera till kommissionen om sina åtgärder för integreringen av romer.

Läs mer:

 

 

IP/17/2961

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar