Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Začleňovanie Rómov: treba zlepšiť prístup k vzdelávaniu a zamestnanosti

Brusel 30. august 2017

Komisia dnes uverejnila výsledky hodnotenia, ktoré sa zameriava na to, ako členské štáty vykonávajú svoje vnútroštátne stratégie integrácie Rómov

a ako sa situácia Rómov od roku 2011 zmenila. Situácia sa celkovo pomaly zlepšuje, napríklad rómske deti sa v súčasnosti viac zúčastňujú na vzdelávaní v ranom detstve a znižuje sa podiel osôb predčasne ukončujúcich školskú dochádzku. Na druhej strane z hodnotenia takisto vyplýva, že až 80 % Rómov je stále vystavených riziku chudoby, hoci toto číslo je nižšie ako v roku 2011.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „EÚ je založená na hodnotách tolerancie a rovnosti. Tieto hodnoty ešte neplatia pre každého občana EÚ a to je neprijateľné. Ak chceme skoncovať s predsudkami, segregáciou a diskrimináciou, ktorým Rómovia v súčasnosti stále čelia, musia členské štáty urýchliť svoje úsilie zamerané na zlepšenie integrácie Rómov.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Dôležitým, avšak zatiaľ len prvým krokom je, že vlády členských štátov EÚ vypracovali s podporou Komisie stratégie na integráciu Rómov. Teraz musia členské štáty tieto stratégie vykonať, aby boli skutočným prínosom pre život ľudí. Najdôležitejšie je to v oblasti vzdelávania. Rómske deti by mali mať úplne rovnaký prístup k vzdelávaniu ako ostatné deti. Vzdelávanie je kľúčom k lepšej integrácii do spoločnosti a otvára dvere k zamestnaniu a lepšiemu životu pre všetkých.“

Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov posunul integráciu Rómov na dôležitejšie miesto v politickej agende jednotlivých štátov a prispel k stanoveniu potrebných cieľov a zabezpečeniu potrebných štruktúr, financovania a monitorovania s cieľom zlepšiť integráciu Rómov v celej Európe.

Podľa hodnotenia sú však zlepšenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania nerovnomerné a mierne:

 • Vzdelávanie: na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve sa zúčastňuje viac rómskych detí (53 % v roku 2016 oproti 47 % v roku 2011), pričom najvýraznejšie zlepšenie bolo zaznamenané v Španielsku, na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku a v Rumunsku – a menej ich ukončuje školskú dochádzku predčasne (68 % v roku 2016 oproti 87 % v roku 2011). Tieto čísla sú stále príliš vysoké, pričom v niektorých krajinách je segregácia v oblasti vzdelávania aj naďalej problémom. Na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku je viac než 60 % rómskych detí oddelených od ostatných detí.
 • Zamestnanosť: rastúci podiel mladých Rómov, ktorí nie sú zamestnaní, ani sa nezúčastňujú vzdelávania či odbornej prípravy (63 % v roku 2016 oproti 56 % v roku 2011) je alarmujúcim signálom toho, že prechod zo vzdelávania do zamestnania a iných oblastí neprebieha tak, ako by mal. V Španielsku, na Slovensku, v Rumunsku, Českej republike a v Maďarsku tento podiel v skutočnosti vzrástol.
 • Zdravie: nedostatočné pokrytie základným zdravotným poistením je v niekoľkých členských štátoch stále závažným problémom. Napríklad v Bulharsku a Rumunsku nemá k základnému zdravotnému poisteniu prístup polovica rómskeho obyvateľstva.
 • Bývanie: prístup rómskych domácností k základným službám (pitná voda a elektrina) sa zlepšuje, a to najmä v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a v Českej republike. Rómovia v Portugalsku, Českej republike a Španielsku sú však stále viac diskriminovaní, pokiaľ ide o prístup k bývaniu vrátane sociálneho bývania.

Komisia vyzýva na ďalšie a koordinovanejšie úsilie na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni. To zahŕňa napríklad vytvorenie vnútroštátnych platforiem pre začleňovanie Rómov, ktoré umožnia efektívnejšiu spoluprácu všetkých týchto aktérov s rómskymi komunitami. Prioritou členských štátov musí byť boj proti diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu a integrácia rómskej mládeže, žien a detí.

Ďalšie kroky

Na základe dnes uverejneného hodnotenia Komisia zadefinuje stratégiu integrácie Rómov na obdobie po roku 2020, ako to požadujú členské štáty EÚ.

Komisia takisto začala hodnotiť účinnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov. Všetci občania, organizácie, inštitúcie a ostatné zainteresované strany môžu vyjadriť svoje názory prostredníctvom verejnej konzultácie, ktorá bude prebiehať do 25. októbra 2017.

Súvislosti

Európska komisia prijala v roku 2011 rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, ktorý sa zameriava na preklenutie rozdielov medzi rómskou a nerómskou populáciou v štyroch kľúčových oblastiach:

 1. vzdelávanie
 2. zamestnanosť
 3. zdravotná starostlivosť
 4. bývanie

Na podporu začleňovania Rómov boli zmobilizované viaceré právne, politické a finančné nástroje na úrovni EÚ. Právne predpisy EÚ vrátane smernice o rasovej rovnosti a rámcového rozhodnutia Rady o boji proti rasizmu a xenofóbii zakazujú diskrimináciu, nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti zamerané proti Rómom.

Európsky semester podporuje reformy hlavných politík na podporu začleňovania Rómov. Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020 umožňujú členským štátom zaviesť osobitnú investičnú prioritu na integráciu marginalizovaných skupín obyvateľov, ako sú Rómovia.

Členské štáty vypracovali vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a určili národné kontaktné miesta pre Rómov s cieľom koordinovať ich vykonávanie a monitorovanie. Od roku 2016 majú členské štáty povinnosť každoročne podávať Komisii správu o svojich integračných opatreniach.

Ďalšie informácie:

 • Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a jeho preskúmanie v polovici trvania (rok 2017) a pracovný dokument útvarov Komisie.
 • Výzva Rady k navrhnutiu európskeho strategického prístupu k začleňovaniu Rómov po roku 2020
 • Ďalšie informácie o Rómoch v EÚ

 

 

IP/17/2961

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar