Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Romu iekļaušana: jādara vairāk, lai uzlabotu piekļuvi izglītībai un nodarbinātībai

Briselē, 2017. gada 30. augustā

Komisija šodien publicēja rezultātus novērtējumam, kurā uzmanība pievērsta tam, kā dalībvalstis īsteno savas romu iekļaušanas valsts stratēģijas.

Novērtējums iezīmē, kā romu situācija ir mainījusies kopš 2011. gada. Kopumā situācija palēnām uzlabojas, piemēram, romi tagad vairāk iesaistās agrīnā pirmsskolas izglītībā, un mācības priekšlaicīgi pārtraukušo skolēnu īpatsvars samazinās. No otras puses, novērtējums liecina, ka līdz pat 80 % romu joprojām ir pakļauti nabadzības riskam, kaut gan šis rādītājs ir mazāks nekā 2011. gadā.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “ES ir veidota uz tolerances un vienlīdzības pamatiem. Šīs vērtības vēl joprojām nebauda visi ES iedzīvotāji, un tas nav pieņemami. Ja mēs gribam pielikt punktu aizspriedumiem, segregācijai un diskriminācijai, ko romi joprojām piedzīvo, dalībvalstīm ir jādara vēl vairāk, lai uzlabotu romu integrāciju.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “ES valstu valdības ar Komisijas atbalstu ieviesa stratēģijas romu integrācijai, un tas ir nozīmīgs, kaut tikai pirmais solis šajā virzienā. Tagad ir pienācis laiks dalībvalstīm tās īstenot un panākt jūtamas pārmaiņas cilvēku dzīvēs. Nevienā citā jomā tas nav tik svarīgi kā izglītībā. Romu bērniem vajadzētu būt tādai pašai piekļuvei skolām kā pārējiem. Izglītība ir galvenais līdzeklis labākai integrācijai sabiedrībā, kas ikvienam atver durvis uz darba pasauli un labāku dzīvi.”

ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām padarīja nozīmīgāku jautājumu par romu integrāciju dalībvalstu politiskajā darba kārtībā un palīdzēja izveidot mērķus, struktūras, finansējumu un pārraudzību, kas nepieciešama, lai uzlabotu integrāciju visā Eiropā.

Tomēr saskaņā ar novērtējumu uzlabojumi izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā ir atšķirīgi un pieticīgi.

 • Izglītība: romu bērnu dalība agrīnā pirmsskolas izglītībā un aprūpē ir palielinājusies no 47 % 2011. gadā līdz 53 % 2016. gadā — vislielākie uzlabojumi ir Spānijā, Slovākijā, Bulgārijā, Ungārijā un Rumānijā — mācības priekšlaicīgi pārtraukušo skolēnu īpatsvars ir samazinājies no 87 % 2011. gadā līdz 68 % 2016. gadā. Šie rādītāji joprojām ir pārāk lieli, un segregācija izglītībā joprojām ir problēma vairākās valstīs — vairāk nekā 60 % romu bērnu ir nošķirti no citiem bērniem Slovākijā, Ungārijā un Bulgārijā.
 • Nodarbinātība: pieaugošais romu jauniešu skaits, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (no 56 % 2011. gadā līdz 63% 2016. gadā), ir satraucošs signāls tam, ka pāreja no izglītības uz nodarbinātību un citām jomām nav efektīva. Šis īpatsvars ir palielinājies Spānijā, Slovākijā, Rumānijā, Čehijā un Ungārijā.
 • Veselības aprūpe: daudzās dalībvalstīs akūta problēma joprojām ir veselības pamatapdrošināšanas neesamība. Piemēram, pusei romu nav piekļuves medicīnas apdrošināšanas pamatpakalpojumiem Bulgārijā un Rumānijā.
 • Mājokļi: romu mājsaimniecību piekļuve pamatpakalpojumiem (ūdensvada ūdenim un elektrībai) uzlabojas — jo īpaši Bulgārijā, Rumānijā, Slovākijā un Čehijā, — taču romi Portugālē, Čehijā un Spānijā arvien vairāk saskaras ar diskrimināciju, risinot jautājumus par piekļuvi mājokļiem, tostarp sociālajiem mājokļiem.

Komisija aicina vairāk un saskaņotāk strādāt Eiropas, valstu un vietējā mērogā. Tas, piemēram, ietver valstu platformu izveidi romu integrācijai, kas apvienotu minētos dalībniekus nolūkā racionalizēt darbu ar romu kopienām. Dalībvalstīm par prioritāti jānosaka cīņa pret diskrimināciju un antičigānismu un uzmanības centrā jāizvirza romu jauniešu, sieviešu un bērnu integrācija.

Turpmākie soļi

Pamatojoties uz šodien publicēto novērtējumu, Komisija, kā to aicinājušas ES dalībvalstis, ierosinās romu integrācijas stratēģiju laikposmam pēc 2020. gada.

Komisija šodien arī sāka izvērtēt ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām atbilstību, lietderību un pievienoto vērtību. Visi iedzīvotāji, organizācijas, iestādes un citas ieinteresētās personas tiek aicinātas paust savu viedokli sabiedriskajā apspriešanā līdz 2017. gada 25. oktobrim.

Konteksts

Eiropas Komisija 2011. gadā pieņēma ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām, kuras mērķis ir likvidēt plaisu starp romiem un pārējiem iedzīvotājiem šajās četrās jomās.

 1. Izglītība
 2. Nodarbinātība
 3. Veselības aprūpe
 4. Mājokļi

Lai veicinātu romu iekļaušanu, ir piesaistīti vairāki ES mēroga juridiskie, politiskie un finansēšanas instrumenti. ES tiesību akti, tostarp Rasu vienlīdzības direktīva un Padomes Pamatlēmums par cīņu pret rasismu un ksenofobiju, aizliedz pret romiem vērstu diskrimināciju, naida runu un naida noziegumus.

Eiropas pusgads veicina vispārējās politikas reformas, kas atbalsta romu iekļaušanu. Eiropas strukturālie un investīciju (ESI) fondi 2014.–2020. gadam ļauj dalībvalstīm ieviest īpašu investīciju prioritāti atstumto kopienu, piemēram, romu integrācijai.

Dalībvalstis ir izstrādājušas romu integrācijas valsts stratēģijas un noteikušas valstu romu kontaktpunktu tīklu šo stratēģiju īstenošanas un pārraudzības koordinācijai. Kopš 2016. gada tām ir pienākums ik gadu Komisijai iesniegt ziņojumu par saviem integrācijas pasākumiem.

Sīkāka informācija:

 • 2017. gada vidusposma pārskats par ES programmu attiecībā uz romiem un dienestu darba dokuments
 • Padomes aicinājums izstrādāt Eiropas stratēģisko pieeju attiecībā uz romu iekļaušanu pēc 2020. gada
 • Cita informācija par romiem Eiropas Savienībā

 

 

IP/17/2961

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar