Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ένταξη των Ρομά: Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την απασχόληση

Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2017

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα αξιολόγησης που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά.

Η αξιολόγηση επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η κατάσταση των Ρομά, από το 2011 και μετά. Συνολικά, η εικόνα βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς, για παράδειγμα, υπάρχει πλέον μεγαλύτερη συμμετοχή των Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση και μειώνεται το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Από την άλλη πλευρά, από την αξιολόγηση προκύπτει επίσης ότι το 80 % των Ρομά εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας· αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2011.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες της ανεκτικότητας και της ισότητας. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν πολίτες της ΕΕ που στερούνται σήμερα αυτές τις αξίες. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ένταξης των Ρομά, αν θέλουμε να βάλουμε τέλος στις προκαταλήψεις, τον διαχωρισμό και τη διακριτική μεταχείριση που συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη και σήμερα οι Ρομά.»

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Věra Jourová, δήλωσε: «Με την υποστήριξη της Επιτροπής, οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ έχουν εφαρμόσει στρατηγικές ένταξης των Ρομά —αυτό είναι σημαντικό, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Σήμερα ήρθε η ώρα τα κράτη μέλη να τις εφαρμόσουν για να αλλάξουν πραγματικά οι ζωές των ανθρώπων. Κανένας άλλος τομέας δεν είναι πιο σημαντικός από την εκπαίδευση. Τα παιδιά των Ρομά θα πρέπει να έχουν ακριβώς την ίδια πρόσβαση στα σχολεία με τα άλλα παιδιά. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την καλύτερη ένταξή τους στην κοινωνία και για να ανοίξουν οι πόρτες στις θέσεις απασχόλησης και στην καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.»

Το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά είχε ως αποτέλεσμα η ένταξη των Ρομά να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην εθνική πολιτική ατζέντα και συνέβαλε στη συγκρότηση των αναγκαίων στόχων, της δομής, της χρηματοδότησης και παρακολούθησης προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ωστόσο, στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας και της στέγασης, οι βελτιώσεις είναι ανισοβαρείς και περιορισμένες, σύμφωνα με την αξιολόγηση:

  • Εκπαίδευση: Περισσότερα παιδιά Ρομά παρακολουθούν προσχολική εκπαίδευση και αγωγή (53 % το 2016, έναντι 47 % το 2011) —με σημαντικότερες βελτιώσεις στην Ισπανία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία— και λιγότερα εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο (68 % το 2016, μείωση από 87 % το 2011). Τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά και ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε ορισμένες χώρες, πάνω από το 60 % των παιδιών Ρομά διαχωρίζονται από τα άλλα παιδιά στη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.
  • Απασχόληση: Το αυξανόμενο ποσοστό των νεαρών Ρομά που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (63 % το 2016, έναντι 56 % το 2011) αποτελεί μια ανησυχητική ένδειξη ότι η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση και άλλους τομείς δεν είναι αποτελεσματική. Το ποσοστό αυτό έχει πράγματι αυξηθεί στην Ισπανία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία.
  • Υγεία: Η έλλειψη βασικής ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης εξακολουθεί να είναι οξύτατη σε αρκετά κράτη μέλη. Για παράδειγμα, ο μισός πληθυσμός Ρομά δεν έχει πρόσβαση σε βασική ιατρική ασφαλιστική κάλυψη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
  • Στέγαση: Η πρόσβαση των νοικοκυριών των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες (τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα) βελτιώνεται, ιδίως στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία, αλλά οι Ρομά στην Πορτογαλία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ισπανία υφίστανται όλο και περισσότερες διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στέγασης.

Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για περισσότερες και πιο συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία εθνικών πλατφορμών για τους Ρομά, για παράδειγμα, που θα φέρουν σε επαφή όλους αυτούς τους παράγοντες με σκοπό τον εξορθολογισμό των εργασιών για τις κοινότητες των Ρομά. Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση των διακρίσεων και της αθιγγανοφοβίας με έμφαση στην ένταξη των νέων, των γυναικών και των παιδιών Ρομά.

Επόμενα βήματα

Με βάση την αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Επιτροπή θα καθορίσει τη στρατηγική για την ένταξη των Ρομά μετά το 2020, όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επίσης, η Επιτροπή δρομολόγησε μια αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και την προστιθέμενη αξία του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά. Όλοι οι πολίτες, οι οργανισμοί, οι φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης έως τις 25 Οκτωβρίου 2017.

Ιστορικό του φακέλου

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά που αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά σε τέσσερις βασικούς τομείς:

  1. Εκπαίδευση
  2. Απασχόληση
  3. Υγειονομική περίθαλψη
  4. Στέγαση

Σε επίπεδο ΕΕ αρκετά νομοθετικά, πολιτικά και χρηματοδοτικά μέσα κινητοποιήθηκαν για την προώθηση της ένταξης των Ρομά. Η νομοθεσία της ΕΕ που περιλαμβάνει την οδηγία για τη φυλετική ισότητα και την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας απαγορεύει τις διακρίσεις, τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους εις βάρος των Ρομά.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προάγει μεταρρυθμίσεις γενικών πολιτικών στήριξης της ένταξης των Ρομά. Την περίοδο 2014-2020 τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) επιτρέπουν στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδική επενδυτική προτεραιότητα για την ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά.

Τα κράτη μέλη ανέπτυξαν εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και όρισαν εθνικά σημεία επαφής για τους Ρομά για τον συντονισμό της εφαρμογής και της παρακολούθησής τους. Από το 2016 και μετά, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με τα μέτρα ένταξης.

Περισσότερες πληροφορίες:

 

 

IP/17/2961

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar