Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Romaernes integration: Der skal gøres mere for at forbedre adgangen til undervisning og beskæftigelse

Bruxelles, den 30. august 2017

Kommissionen har i dag offentliggjort resultaterne af en vurdering af, hvordan medlemsstaterne gennemfører deres nationale strategier for romaernes integration.

Vurderingen viser, hvordan romaernes situation har ændret sig siden 2011. Overordnet set forbedrer situationen sig langsomt: For eksempel er der nu større deltagelse blandt romaerne i dagtilbud, og antallet af unge, der forlader skolen tidligt, er faldende. Til gengæld viser vurderingen også, at helt op til 80 % af romaerne stadig er truet af fattigdom. Dog er dette tal lavere end i 2011.

Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "EU er bygget på værdierne om tolerance og lighed. Det er dog endnu ikke alle EU-borgere, der nyder godt af disse værdier, og det er uacceptabelt. Medlemsstaterne er nødt til at optrappe deres indsats for at forbedre romaernes integration, hvis vi skal gøre en ende på de fordomme, den segregation og den forskelsbehandling, som romaerne stadig udsættes for i dag."

Věra Jourová, der er kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Med støtte fra Kommissionen har EU's regeringer iværksat strategier for romaernes integration – dette er et vigtigt skridt, men kun det første. Nu er tiden kommet til at gennemføre dem i medlemsstaterne og gøre en reel forskel i folks liv. Dette er allervigtigst på uddannelsesområdet. Romabørn skal have nøjagtig samme adgang til undervisning som andre. Uddannelse er nøglen til bedre integration i samfundet og kan åbne døre til beskæftigelse og et bedre liv for alle."

EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration har fremhævet romaernes integration i de nationale politiske dagsordener og bidraget til at fastsætte de nødvendige mål og strukturer samt den påkrævede finansiering og overvågning, der skal til for at forbedre integrationen i hele Europa.

Ifølge vurderingen er der dog stor forskel på forbedringerne, som er beskedne inden for uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boliger:

  • Uddannelse: Flere romabørn deltager i dagtilbud (53 % i 2016 sammenlignet med 47 % i 2011) – de mest markante forbedringer findes i Spanien, Slovakiet, Bulgarien, Ungarn og Rumænien – og færre forlader skolen tidligt (68 % i 2016 sammenlignet med 87 % i 2011). Disse tal er stadig for høje, og opdelingen inden for uddannelse er stadig et problem i visse lande: Over 60 % af romabørn er adskilt fra andre børn i Slovakiet, Ungarn og Bulgarien.
  • Beskæftigelse: Den voksende andel af unge romaer, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (63 % i 2016 sammenlignet med 56 % i 2011) er et alarmerende tegn på, at overgangen fra uddannelse til beskæftigelse og andre områder ikke fungerer effektivt. Dette tal er faktisk steget i Spanien, Slovakiet, Rumænien, Tjekkiet og Ungarn.
  • Sundhedspleje: Manglen på grundlæggende sygesikring er stadig stor i flere medlemsstater. For eksempel står halvdelen af romabefolkningen i Bulgarien og Rumænien uden adgang til grundlæggende sygesikring.
  • Boliger: Romahusstandenes adgang til grundlæggende tjenester (vand- og elektricitetsforsyning) er stigende, især i Bulgarien, Rumænien og Tjekkiet, men romaerne i Portugal, Tjekkiet og Spanien oplever i stigende grad forskelsbehandling, hvad angår boligmuligheder, herunder sociale boliger.

Kommissionen opfordrer til en større og mere koordineret indsats på europæisk, nationalt og lokalt niveau, for eksempel ved at oprette nationale platforme for romaer, der skal samle alle disse aktører og strømline samarbejdet med romasamfundene. Medlemsstaterne er nødt til at prioritere bekæmpelsen af forskelsbehandling og sintifjendtlighed samt at fokusere på integrationen af unge, kvinder og børn blandt romaerne.

De næste skridt

På EU-medlemsstaternes opfordring vil Kommissionen på baggrund af vurderingen, der blev offentliggjort i dag, lægge strategien for romaernes integration efter 2020.

Kommissionen har også igangsat en evaluering af effektiviteten, relevansen, og merværdien af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration. Alle borgere, organisationer, institutioner og andre interesserede parter opfordres til at give udtryk for deres synspunkter via den offentlige høring, der er åben frem til den 25. oktober 2017.

Baggrund

I 2011 vedtog Europa-Kommissionen EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration, som har til formål at mindske forskellene mellem romaer og ikkeromaer på fire hovedområder:

  1. Uddannelse
  2. Beskæftigelse
  3. Sundhedspleje
  4. Boliger

En række retlige, politiske og finansielle instrumenter er blevet mobiliseret på EU-niveau for at fremme romaernes integration. EU's lovgivning, såsom direktivet om racelighed og Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, forbyder romafjendsk forskelsbehandling, hadefuld tale og hadforbrydelser.

Det europæiske semester fremmer reform af de generelle politikker til støtte for romaernes integration. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) for 2014-2020 giver medlemsstaterne mulighed for at indføre en særlig prioritering af investeringer i integration af marginaliserede samfund, såsom romaerne.

Medlemsstaterne har udviklet nationale strategier for romaernes integration og udpeget nationale kontaktpunkter for romaer, der skal koordinere strategiernes gennemførelse og overvågningen heraf. Siden 2016 har de haft pligt til at aflægge en årlig rapport om deres integrationsforanstaltninger til Kommissionen.

Yderligere oplysninger:

 

 

IP/17/2961

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar