Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Začleňování Romů: je třeba zlepšit přístup ke vzdělávání a zaměstnanosti

Brusel 30. srpna 2017

Komise dnes zveřejnila výsledky posouzení, které se zabývá tím, jak členské státy provádějí své vnitrostátní strategie integrace Romů.

Posouzení se zaměřuje na vývoj postavení Romů od roku 2011: je možné konstatovat, že situace se celkově pomalu zlepšuje, například romské děti se více účastní předškolního vzdělávání a klesá podíl osob předčasně ukončujících školní docházku. Na druhé straně z posouzení také vyplynulo, že až 80 % Romů je stále ohroženo chudobou, ačkoliv i toto číslo je nižší než v roce 2011.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Evropská unie je postavena na hodnotách, jako je tolerance a rovnost. Že se tyto hodnoty dosud netýkají všech občanů EU, je nepřijatelné. Pokud máme odstranit předsudky, segregaci a diskriminaci, jimž Romové i dnes čelí, musí členské státy urychlit své úsilí o zlepšení integrace Romů.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová dodala: „Důležitým, ač teprve prvním krokem je, že vlády členských států EU disponují strategiemi pro začleňování Romů, které navrhly s podporou Komise. Nyní musí členské státy tyto strategie provést, aby měly skutečný dopad na životy lidí. To platí především pro vzdělávání: romské děti by měly mít naprosto stejný přístup ke vzdělávání jako ostatní, neboť vzdělání je klíčem k lepšímu začlenění do společnosti, branou k pracovním příležitostem a k lepšímu životu pro všechny.“

Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů posunul integraci Romů mezi priority politických agend členských států a přispěl k vytvoření potřebných cílů, struktur, financování a monitorování s cílem zlepšit integraci Romů v celé Evropě.

Podle závěrů posouzení je však v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péčebydlení zlepšení nerovnoměrné a mírné:

 • Vzdělávání: Více romských dětí se účastní předškolního vzdělávání a péče (53 % v roce 2016 oproti 47 % v roce 2011), přičemž nejvýraznější zlepšení bylo zaznamenáno ve Španělsku, na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku a v Rumunsku, a méně jich opouští školu předčasně (68 % v roce 2016 oproti 87 % v roce 2011). Tato čísla jsou stále příliš vysoká a segregace ve vzdělávání je v některých zemích i nadále problémem: na Slovensku, v Maďarsku a v Bulharsku je více než 60 % romských dětí odděleno od ostatních dětí.
 • Zaměstnanost: Rostoucí podíl mladých Romů, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (63 % v roce 2016 oproti 56 % v roce 2011), je znepokojivým signálem, že přechod ze vzdělávání do zaměstnání a jiných oblastí není efektivní. Tento negativní trend je patrný ve Španělsku, na Slovensku, v Rumunsku, v České republice a v Maďarsku.
 • Zdravotní péče: V řadě členských států je stále závažným problémem nedostatečné pokrytí základním zdravotním pojištěním. Například v Bulharsku a Rumunsku nemá k základnímu zdravotnímu pojištění přístup polovina romských obyvatel.
 • Bydlení: Přístup romských domácností k základním službám (pitná voda a elektřina) se zlepšuje, a to zejména v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a v České republice, avšak Romové v Portugalsku, v České republice a ve Španělsku jsou stále častěji diskriminováni, pokud jde o přístup k bydlení, včetně sociálního bydlení.

Komise vyzývá k další a koordinovanější spolupráci mezi evropskou, vnitrostátní a místní úrovní. Té lze docílit například také vytvářením vnitrostátních platforem pro romskou tematiku, které by umožnily efektivnější spolupráci všech těchto aktérů s romskými komunitami. Prioritou členských států musí být boj proti diskriminaci a protiromskému smýšlení a integrace romské mládeže, žen a dětí.

Další kroky

Na základě dnes zveřejněného posouzení a výzvy členských států EU vytvoří Komise strategii integrace Romů pro období po roce 2020.

Komise rovněž zahájila hodnocení účelnosti, relevance a přidané hodnoty rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů. Všichni občané, organizace, instituce a ostatní zúčastněné subjekty mohou vyjádřit své názory prostřednictvím veřejné konzultace, která bude probíhat do 25. října 2017.

Souvislosti

V roce 2011 přijala Evropská komise rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, jehož cílem je odstranit rozdíly mezi Romy a ostatními občany ve čtyřech klíčových oblastech:

 1. vzdělávání
 2. zaměstnanost
 3. zdravotní péče
 4. bydlení

Na podporu začleňování Romů byla využita řada právních, politických a finančních nástrojů na úrovni EU. Právní předpisy EU, včetně směrnice o rasové rovnosti a rámcového rozhodnutí Rady o boji proti rasismu a xenofobii, zakazují diskriminaci, nenávistné výroky a trestné činy z nenávisti zaměřené proti Romům.

Evropský semestr podporuje reformy hlavních politik na podporu začleňování Romů. Evropské strukturální a investiční fondy na období 2014–2020 umožňují členským státům zavést zvláštní investiční prioritu pro integraci marginalizovaných skupin obyvatel, jako jsou Romové.

Členské státy vypracovaly vnitrostátní strategie integrace Romů a s cílem koordinovat jejich provádění a sledování určily národní kontaktní místa pro Romy. Od roku 2016 mají členské státy povinnost každoročně podávat Komisi zprávu o svých integračních opatřeních.

Další informace:

 • Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a jeho přezkum v polovině období (2017) a pracovní dokument útvarů Komise.
 • Výzva Rady k navržení strategie integrace Romů pro období po roce 2020
 • Další informace o Romech v Evropské unii

 

 

IP/17/2961

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar