Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI ET LT LV PL

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår fiskemöjligheter för Östersjön för 2018 med ökade kvoter för sill/strömming och lax

Bryssel den 29 augusti 2017

Kommissionen antog idag ett förslag om fiskemöjligheter för Östersjön för 2018.

Kommissionens förslag är framför allt att öka fångsterna ur sill/strömmings- och skarpsillsbestånden i mellersta Östersjön men även ur laxbestånden i Egentliga Östersjön och att hålla kvar fångstmängderna på samma nivå för det stora torskbeståndet i västra Östersjön. För de återstående bestånden föreslår kommissionen minskade fångster. I årets förslag ingår även ett förbud mot fiske efter ål i Östersjön. Ål ingår vanligtvis inte i de årliga förslagen om tillåtna fångstmängder, men det krävs nu åtgärder efter alarmerande vetenskapliga utlåtanden och historiskt låga nivåer.

– Vi föreslår ett välavvägt paket som kommer att garantera att fisket i Östersjön är hållbart, säger Karmenu Vella, kommissionär med ansvar för miljö, fiske och havsfrågor. De goda nyheterna är att de viktiga kvoterna för sill/strömming och lax i Östersjön kan ökas. Medlemsländernas och fiskerinäringens ansvarsfulla förvaltningsåtgärder betalar sig. Nu måste vi dra lärdom av dessa framgångar och agera snabbt när det gäller de bestånd där tillståndet fortfarande är oroande, som till exempel ål.

Den föreslagna totala tillåtna fångstmänden (TAC) för sill/strömming, torsk skarpsill och lax grundar sig på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet och följer den fleråriga förvaltningsplan för Östersjön som antogs av medlemsländerna och Europaparlamentet förra året.

De senaste årens insatser från berörda parter har redan lett till att viktiga bestånd i Östersjön kunnat återuppbyggas. Mellan 2012 och 2016 ökade till exempel biomassan för pelagiska bestånd med 50 %. Men det behövs fler åtgärder för att se till att alla bestånd fiskas i hållbar mängd.

EU:s ministrar som har ansvar för fisket kommer nu att granska kommissionens förslag och målet är att det ska antas under ministerrådet för fiskerifrågor den 9–10 oktober.

Sill/strömming

Den största föreslagna ökningen (25 %) rör beståndet av sill/strömming i mellersta Östersjön. De senaste årens ansvarsfulla förvaltning av beståndet har redan gett resultat. Det har inneburit att fiskerinäringen kunnat skörda vinsterna och erbjuda konsumenterna en stabil försörjning. De vetenskapliga utlåtandena för det västra sill/strömmingsbeståndet avslöjade en betydande negativ förändring i beståndets tillstånd. Kommissionen föreslår därför en motsvarande minskning med 54 % av fångsterna för 2018. För sill/strömming i Bottniska viken föreslår kommissionen en minskning med 50 % i linje med den plan som medlemsländerna och Europaparlamentet kom överens om förra året.

Torsk

Torskbeståndet i västra Östersjön är viktigt för många fiskare inom det småskaliga fisket och har legat på väldigt låga nivåer under senare år. För 2017 minskades de tillåtna fångsterna med 56 % jämfört med 2016 och det vidtogs kompletterande åtgärder som fredningsperioder och begränsningar av fritidsfisket. För närvarande befinner sig beståndet under säkra biologiska gränser. Kommissionen anser det nödvändigt att upprätthålla de nuvarande åtgärderna för att garantera att den unga torsken kan fortplanta sig och hjälpa till att bygga upp beståndet. För torsk i Östersjöns östra del anser forskarna att fångsterna måste minskas kraftigt eftersom det finns fortsatt få uppgifter om bestånden och forskarna kan märka en långsam tillväxt. Kommissionen vill därför använda en strategi som bygger på försiktighet och föreslår en minskning med 28 %.

Lax

De vetenskapliga utlåtandena för lax i Egentliga Östersjön, som är ett stabilt bestånd, tillåter en ökning av fångsterna med 11 %. Detta visar att fiskerinäringen förvaltar fisket på ett ansvarsfullt sätt. Tack vara detta har mängden lekmogen fisk som återvänder till medlemsländernas vattendrag nått rekordnivåer och Torne älv har idag världens största laxpopulation.

Ål

Det europeiska ålbeståndet har legat på en historiskt låg nivå sedan 1990-talets slut. Det finns idag med i förteckningen i bilaga II till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites-konventionen). Under 2007 antog EU åtgärder för att detta bestånd skulle kunna återhämta sig. Ices utlåtande från maj 2017 tyder dock på att åtgärderna inte har räckt till och att beståndet fortfarande befinner sig i ett kritiskt läge. Kommissionen föreslår därför förbud mot allt ålfiske i EU:s vatten i Östersjön under 2018. Förbudet är avsett att gälla både kommersiellt fiske och fritidsfiske. Det innebär också att alla ålar som fångas oavsiktligt måste släppas omedelbart. Kommissionen planerar dessutom att göra en utvärdering av förordningen om åtgärder för återhämtning av europeisk ål.

Tabell: Översikt över ändringar av den totalt tillåtna fångstmängder (TAC) 2017-2018 (i ton, med undantag av lax som anges i antal)

Bestånd och
Ices-fiskezon; Ices-delområde

2017

2018

Kommissionens förslag (i ton och förändring i procent från TAC 2016)

Överenskommelse i rådet (i ton och förändring i procent från TAC 2016)

Kommissionens förslag
(i ton och förändring i procent från TAC 2017)

Torsk i västra Östersjön 22-24

1,588 (-88 %)

5,597 (-56 %)

5,597 (0 %)

Torsk i östra Östersjön 25–32

24,927 (-39 %)

30,857 (-25 %)

22,275 (-28 %)

Sill/strömming i västra Östersjön 22-24

28,401 (+8 %)

28,401 (+8 %)

12,987 (-54 %)

Sill/strömming i Bottniska viken 30–31

140,998 (+17 %)

140,998 (+17 %)

70,617 (-50 %)

Sill/strömming i Rigabukten 28.1

27,429 (-21 %)

31,074 (-11 %)

28,999 (-7 %)

Sill/strömming i mellersta Östersjön25-27, 28.2, 29, 32

191,129 (+8 %)

191,129 (+8 %)

238,229 (+25 %)

Skarpsill 22–32

282,349 (+40 %)

260,993 (+29 %)

262,310 (+1 %)

Rödspätta 22-32

7,862 (+95 %)

7,862 (+95 %)

6,272 (-20 %)

Lax i Egentliga Östersjön22-31

105,696 (+10 %)

95,928 (0 %)

106,096 (+11 %)

Lax i Finska viken 32

9,403 (-28 %)

10,485 (-20 %)

10,003 (-5 %)

Europeisk ål 22–32

 

 

Förbud mot fritidsfiske och kommersiellt fiske

Bakgrund

Förslaget ingår i EU:s strategi för att anpassa fiskenivåerna till långsiktiga hållbarhetsmål eller maximalt hållbart uttag (MSY) före 2020 i linje med medlemsländernas och Europaparlamentets överenskommelse inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionens förslag överensstämmer också med de politiska avsikter som utrycks i kommissionens meddelande om fiskemöjligheterna för 2018.

 

 

IP/17/2921

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar