Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nya och bättre utsläppsprovningar blir obligatoriska 1 september

Bryssel den 31 augusti 2017

.

Från och med den 1 september 2017 blir det obligatoriskt för nya bilmodeller att genomgå nya och tillförlitligare utsläppsprovningar under verkliga körförhållanden (Utsläpp vid verklig körning – RDE) och även förbättrade laboratorieprovningar (Harmoniserat världsomfattande provningsförfarande för lätta nyttofordon – WLTP) innan de får trafikera vägarna.

– De nya utsläppsprovningarna är en milstolpe i vårt pågående arbete för renare och hållbarare bilar under kommande år, säger Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Utsläppsskandalen har visat att fordonsprovningen måste bli mer oberoende och det behövs effektivare marknadstillsyn. Kommissionen måste kunna ingripa vid missförhållanden. Kommissionen lade i januari 2016 fram ett förslag som har just detta som mål, och det har diskuterats sedan dess. Det är nu hög tid att Europaparlamentet och rådet antar det. Vi måste också vidta kraftfulla EU-omfattande åtgärder för att främja transporter med låga utsläpp.

– En snabb omställning till utsläppsfria fordon ligger i allas vårt intresse, med hänsyn till såväl allmänhetens hälsa som miljöriskerna, säger Elżbieta Bieńkowska, kommissionär med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. Detta är också ytterst viktigt för fordonsindustrin om den vill behålla sin internationella konkurrenskraft. Just nu är dieselfordonen en viktig del av vår vardag och vi måste återupprätta förtroendet för denna teknik. Det är därför det är så viktigt med nya och tillförlitligare provningar av nya bilar. Och medlemsländerna måste, tillsammans med alla berörda parter, ta sitt ansvar för de bilar som redan finns på vägarna. De måste se till att lagarna följs och de måste vidta ytterligare åtgärder för att få ned utsläppen hos befintliga fordon.

De nya utsläppsprovningarna kommer att ge tillförlitligare resultat och bidra till att återställa förtroendet för nya bilars prestanda. Provningarna är ett av flera viktiga steg i kommissionens arbete för en miljövänlig, hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri.

  • Säkrare och mer exakta utsläppsprovningar: Det är utsläppen av kväveoxid och partiklar som är den största orsaken till luftföroreningar och dessa kommer att kunna mätas mer exakt i RDE-provningarna. De här provningarna ska komplettera ett nytt och mer realistiskt provningsförfarande i laboratorium (WLTP) för alla utsläpp, inklusive koldioxid och bränsleförbrukning men också kväveoxid och andra luftföroreningar. Båda provningarna kommer att bli obligatoriska för alla nya bilmodeller från september 2017 och ska fasas in för alla nya bilar mellan 2018 och 2019 (mer information finns i MEMO/17/2821).
  • En fullständig översyn av typgodkännandesystemet: När kommissionens förslag till förordning från januari 2016 väl har antagits, kommer det att ge bilprovning av högre kvalitet och med större oberoende, bättre tillsyn av de bilar som redan är i trafik och även tillsyn på EU-nivå.
  • Luftkvalitetsnormer: Medlemsländerna måste uppfylla EU:s gränsvärden för ett antal luftföroreningar, däribland kvävedioxid, och fastställa luftkvalitetsplaner för områden och tätbebyggelser där dessa värden är för höga.
  • Transporter med låga utsläpp: Syftet med den europeiska strategin för utsläppssnål rörlighet är att öka transportsystemets effektivitet, skynda på utvecklingen av utsläppssnål alternativ energi för transport och utveckla fordon med nollutsläpp. Arbetet koncentreras på ett antal utsläppssnåla energialternativ för bilar och bussar, och även på eldriven spårtransport och biobränslen för flyg, lastbilar och bussar. Kommissionen planerar också att senast i november 2017 anta en åtgärdsplan för infrastruktur för alternativa bränslen för att så mycket som möjligt öka användningen av alternativa bränslen i Europa.

Parallellt med detta följer kommissionen på nära håll medlemsländernas ansträngningar beträffande förorenande bilar som redan är i trafik.

Efter avslöjandena i september 2015 om att Volkswagenkoncernen använde manipulationsprogram för att kringgå utsläppsnormerna för vissa luftföroreningar, uppmanade kommissionen alla medlemsländer, eftersom dessa är ansvariga för marknadstillsyn och typgodkännandelagstiftning, att genomföra undersökningar av de verkliga nivåerna på fordonsutsläppen på sitt territorium och se till att EU-lagstiftningen följs. Kommissionen har stöttat arbetet genom att ta fram en gemensam provningsmetod som ska leta efter manipulationsanordningar som ändrar resultaten av laboratorieprovningarna och säkerställa att resultaten av de nationella undersökningarna blir konsekventa. Den har också publicerat riktlinjer som ska hjälpa medlemsländernas myndigheter att bedöma om biltillverkarna använder manipulationsanordningar eller andra metoder som leder till att utsläppsnivåerna blir högre utanför provningscykeln, och analysera om det är tekniskt motiverat.

Kommissionen inledde i december 2016 och maj 2017 överträdelseförfaranden mot åtta medlemsländer för brott mot EU:s typgodkännandelagstiftning och fortsätter sin övervakning av att lagstiftningen på det här området följs.

Kommissionen kommer också att se till att konkurrenslagstiftningen följs och fortsätta sitt arbete för rättvis behandling av konsumenterna.

Slutligen fortsätter kommissionen sina ansträngningar för tillämpningen av EU:s luftkvalitetsregler med överträdelseförfaranden mot 16 medlemsländer som har brutit mot gränsvärdena för kvävedioxid.

Mer information

EU/17/2821: EU:s åtgärder för att minska luftföroreningar från dieselbilar

Bildmaterial

RDE-rättsakter:

Pressmeddelande om förslaget om typgodkännande

Förslag till förordning om typgodkännande och marknadstillsyn över motorfordon

Kommissionens meddelande Europa på väg

IP/17/2822

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar