Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Od 1. septembra obvezni novi in izboljšani preskusi emisij avtomobilov

Bruselj, 31. avgusta 2017

.

Od 1. septembra 2017 dalje bodo morali novi modeli avtomobilov, preden jih bomo lahko vozili po evropskih cestah, opraviti nove in zanesljivejše preskuse emisij v dejanskih voznih razmerah („dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo“ – RDE) ter izboljšani laboratorijski preskus („globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila“ – WLTP).

Podpredsednik za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen je povedal: „Novi preskusi emisij so mejnik v naših trenutnih prizadevanjih za čistejše in bolj trajnostne avtomobile v prihodnjih letih. Vendar je pred nami še veliko dela. Po škandalu v zvezi z emisijami je postalo jasno, da je potrebna večja neodvisnost pri preskušanju avtomobilov, strožji nadzor trga in možnost Komisije, da posreduje v primeru kršitev. Komisija je januarja 2016 predstavila predlog za uresničitev teh ciljev. Od takrat je uvrščen na dnevni red in čas je, da ga Evropski parlament in Svet sprejmeta. Na ravni EU si moramo odločno prizadevati za spodbujanje mobilnosti z nizkimi emisijami.“

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Glede na tveganja za javno zdravje in okoljska tveganja je naš skupni cilj, da hitro preidemo na vozila brez emisij. In to je ključnega pomena za avtomobilsko industrijo, če želi ohraniti svojo mednarodno konkurenčnost. Vendar so trenutno dizelski avtomobili še vedno del našega vsakdana in povrniti moramo zaupanje v to tehnologijo. Zato so novi in zanesljivejši preskusi za nove avtomobile ključnega pomena. Za avtomobile, ki so že v prometu, pa morajo države članice skupaj z vsemi deležniki opraviti svoje delo, izvršiti zadevno zakonodajo in sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij v obstoječem voznem parku.“

Z novimi preskusi emisij se bodo zagotovili zanesljivejši rezultati, hkrati pa se bo lahko povrnilo zaupanje v okoljsko učinkovitost novih avtomobilov. Preskusi so eden izmed več pomembnih korakov v prizadevanjih Komisije za čisto, trajnostno in konkurenčno avtomobilsko industrijo:

  • Zanesljivejši in natančnejši preskusi emisij: Meritve emisij NOx in delcev, ki so glavni vzrok za onesnaženost zraka, bodo zanesljivejše, saj se bodo izvajale v dejanskih voznih razmerah (preskus RDE). Ta preskus bo dopolnjeval nov, bolj realen laboratorijski preskusni postopek (preskus WLTP) za vse emisije, vključno z emisijami CO2 in porabo goriva ter emisijami NOx in drugih onesnaževal zraka. Oba preskusa bosta za vse nove modele avtomobilov postala obvezna s septembrom 2017, za vse nove avtomobile pa se bosta uvedla med letoma 2018 in 2019 (za podrobnosti glej MEMO/17/2821).
  • Popolna prenova homologacijskega sistema: S predlogom uredbe Komisije iz januarja 2016 se bosta po njegovem sprejetju zagotovili večja kakovost in neodvisnost preskušanja vozil, okrepilo se bo preverjanje avtomobilov, ki so že v prometu, v sistem pa se bo vključil nadzor na ravni EU.
  • Standardi kakovosti zraka: Države članice morajo upoštevati mejne vrednosti EU za številna onesnaževala, vključno z NO2, ter izdelati načrte za kakovost zraka v območjih ali aglomeracijah, kjer so te mejne vrednosti presežene.
  • Mobilnost z nizkimi emisijami: Cilj evropske strategije za mobilnost z nizkimi emisijami je povečati učinkovitost prometnega sistema, pospešiti uvajanje alternativne energije z nizkimi emisijami v prometnem sektorju in prehajati na vozila brez emisij. Poudarek je na več možnostih za alternativno energijo z nizkimi emisijami za osebne avtomobile in avtobuse, na elektrifikaciji v železniškem prometu ter na biogorivih v letalstvu, za tovornjake in avtobuse. Poleg tega namerava Komisija do novembra 2017 sprejeti akcijski načrt za infrastrukturo za alternativna goriva, s čimer bi omogočili kar najširšo uporabo alternativnih goriv v Evropi.

Hkrati Komisija pozorno spremlja prizadevanja držav članic glede avtomobilov, ki so že v prometu in onesnažujejo.

Po razkritjih septembra 2015, da je skupina Volkswagen uporabljala programsko opremo odklopnih naprav, da se je izognila upoštevanju emisijskih standardov za nekatera onesnaževala zraka, je Komisija pozvala vse države članice kot pristojne organe za nadzor trga in izvrševanje zakonodaje o homologaciji, naj opravijo potrebne preiskave v zvezi z dejanskimi ravnmi emisij vozil na svojem ozemlju ter zagotovijo skladnost s pravom EU. Komisija je podprla njihovo delo z razvojem skupne metodologije preskušanja za ugotavljanje prisotnosti odklopnih naprav, s katerimi se spreminjajo rezultati laboratorijskih preskusov, in zagotavljanje skladnosti rezultatov nacionalnih preiskav. Objavila je smernice, ki organom držav članic pomagajo pri oceni, ali proizvajalci avtomobilov uporabljajo odklopne naprave ali druge strategije, ki povzročajo višje emisije izven preskusnega cikla, in analizi, ali so te naprave ali strategije tehnično upravičene.

Komisija je decembra 2016 in maja 2017 začela postopke za ugotavljanje kršitev proti osmim državam članicam, ki kršijo zakonodajo EU o homologaciji, ter še naprej spremlja, ali se zadevno pravo EU izvaja pravilno.

Komisija bo tudi zagotovila, da se upoštevajo pravila konkurence, in si bo še naprej prizadevala za pošteno obravnavo potrošnikov.

Nazadnje pa si Komisija še naprej prizadeva za zagotovitev uporabe pravil EU o kakovosti zraka, in sicer s postopki za ugotavljanje kršitev proti 16 državam članicam, ki ne upoštevajo mejnih vrednosti NO2.

Več informacij

MEMO/17/2821: Ukrepi EU za omejevanje onesnaževanja zraka, ki ga povzročajo avtomobili

Posnetki

Akti RDE:

Sporočilo za javnost o predlogu o homologaciji

Predlog uredbe o homologaciji in tržnem nadzoru motornih vozil

Sporočilo Komisije „Evropa v gibanju“

IP/17/2822

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar