Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe en verbeterde emissietests voor auto's per 1 september verplicht

Brussel, 31 augustus 2017

.

Met ingang van 1 september 2017 moeten nieuwe automodellen nieuwe, betrouwbaardere emissietests onder werkelijke rijomstandigheden („Real Driving Emissions” – RDE) ondergaan, alsook een verbeterde laboratoriumtest, de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen („Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure” – WLTP), voordat zij op de Europese wegen mogen rijden.

Jyrki Katainen, de vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen zei hierover het volgende: „De nieuwe emissietests vormen een mijlpaal in ons voortdurende streven om auto's de komende jaren schoner en duurzamer te maken. Maar er is nog veel te doen. Het emissieschandaal heeft aangetoond dat er behoefte is aan grotere onafhankelijkheid bij het testen van auto's, sterker markttoezicht, en betere mogelijkheden voor de Commissie om in te grijpen bij overtredingen. Met het oog daarop heeft de Commissie in januari 2016 een voorstel ingediend. Het is al die tijd al in behandeling en het is hoog tijd dat het Europees Parlement en de Raad het goedkeuren. Ook moeten we ons in de hele EU krachtdadig inspannen om een emissiearme mobiliteit te bevorderen.”

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, belast met Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, voegde hieraan toe: „Een snelle overgang naar emissieloze voertuigen is in ons aller belang, gezien de bestaande risico's voor de volksgezondheid en het milieu. Ook voor autofabrikanten is dit van cruciaal belang, willen zij internationaal concurrerend blijven. Maar voorlopig blijven dieselauto's deel uitmaken van ons dagelijks leven en moeten wij het vertrouwen in deze technologie herstellen. Nieuwe en betrouwbaardere tests voor nieuwe auto's zijn daarom van essentieel belang. En voor auto's die al in het verkeer zijn, moeten de lidstaten hun werk doen, de wet handhaven en samen met alle belanghebbenden aanvullende stappen ondernemen om de emissies van het bestaande wagenpark terug te dringen.”

De nieuwe emissietests zullen zorgen voor betrouwbaardere resultaten en helpen het vertrouwen in de prestaties van nieuwe auto's te herstellen. De invoering van deze tests maakt deel uit van de belangrijke stappen die Commissie onderneemt in het kader van haar inspanningen voor een schone, duurzame en concurrerende automobielindustrie:

  • Robuustere en nauwkeurigere emissietests: De emissies van NOx en deeltjes, belangrijke bronnen van luchtvervuiling, zullen op betrouwbaardere wijze worden gemeten onder werkelijke rijomstandigheden (RDE-test). Deze test zal een aanvulling vormen op een nieuwe, realistischere laboratoriumtestprocedure (de WLTP-test) voor alle emissies, met inbegrip van CO2-emissies en brandstofverbruik, alsmede emissies van NOx en van andere luchtverontreinigende stoffen. Beide tests worden per september 2017 voor alle nieuwe automodellen verplicht gesteld en zullen in de periode 2018-2019 geleidelijk voor alle nieuwe auto's worden ingevoerd (voor nadere bijzonderheden, zie MEMO/17/2821).
  • Volledige hervorming van het typegoedkeuringsstelsel: Na goedkeuring zal het voorstel voor een verordening van de Commissie van januari 2016 zorgen voor betere kwaliteit en onafhankelijkheid van de voertuigtests, meer toezicht op auto's die reeds in het verkeer zijn gebracht, en de invoering in het goedkeuringsstelsel van toezicht door de EU.
  • Normen voor luchtkwaliteit: De lidstaten moeten voldoen aan EU-grenswaarden voor een reeks verontreinigende stoffen, waaronder NO2, en luchtkwaliteitsplannen opstellen voor de zones of agglomeraties waar die grenswaarden worden overschreden.
  • Emissiearme mobiliteit: De Europese strategie voor emissiearme mobiliteit is gericht op het verbeteren van de efficiëntie van het vervoerssysteem, het sneller uitrollen van emissiearme alternatieve energieopties voor het vervoer, en het toewerken naar emissieloze voertuigen. De nadruk ligt hierbij op een reeks emissiearme alternatieve energieopties voor personenauto's en bussen, en tevens op elektrificatie van het spoorvervoer en het gebruik van biobrandstoffen in luchtvaartuigen, vrachtwagens en reisbussen. De Commissie is ook van plan tegen november 2017 een actieplan vast te stellen voor een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen om een zo breed mogelijke toepassing van alternatieve brandstoffen in Europa te bevorderen.

Tegelijkertijd volgt de Commissie nauwlettend de inspanningen van de lidstaten op het gebied van vervuilende auto's die reeds in het verkeer zijn gebracht.

Nadat in september 2015 werd onthuld dat het Volkswagen-concern sjoemelsoftware gebruikte ter omzeiling van de emissienormen voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen, heeft de Commissie alle lidstaten, die immers de verantwoordelijke autoriteiten zijn wat betreft markttoezicht en handhaving van de typegoedkeuringswetgeving, opgeroepen om het nodige onderzoek te doen naar de werkelijke emissies door voertuigen op hun grondgebied en om naleving van de EU-wetgeving te waarborgen. De Commissie heeft de werkzaamheden van de lidstaten op dit gebied ondersteund door een gemeenschappelijke testmethode te ontwikkelen om manipulatievoorzieningen waarmee de resultaten van laboratoriumtests worden gewijzigd, op te kunnen sporen en de consistentie van de resultaten van nationale onderzoeken te waarborgen. Zij heeft richtsnoeren gepubliceerd om de autoriteiten van de lidstaten te helpen beoordelen of autofabrikanten gebruikmaken van manipulatievoorzieningen of andere strategieën die leiden tot hogere emissies van voertuigen buiten de testcyclus en om na te gaan of die vanuit technisch oogpunt gerechtvaardigd zijn.

De Commissie heeft in december 2016 en mei 2017 inbreukprocedures opgestart tegen acht lidstaten voor inbreuk op de EU-typegoedkeuringswetgeving, en blijft toezicht houden op de juiste naleving van de EU-wetgeving op dit gebied.

De Commissie zal eveneens waarborgen dat de concurrentieregels worden gehandhaafd en zich blijven inspannen voor een eerlijke behandeling van de consument.

Ten slotte blijft de Commissie zich inspannen om ervoor te zorgen dat de EU-voorschriften inzake luchtkwaliteit worden uitgevoerd, door inbreukprocedures op te starten tegen 16 lidstaten die zich niet houden aan de grenswaarden voor NO2 in de lucht.

Nadere informatie

MEMO/17/2821: EU-maatregelen ter bestrijding van luchtvervuiling door auto's

Beeldmateriaal

RDE-handelingen:

Persbericht over het typegoedkeuringsvoorstel

Voorstel voor een verordening inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen

Mededeling van de Commissie „Europa in beweging”

IP/17/2822

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar