Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

No 1. septembra kļūs obligāti jauni un uzlaboti automobiļu emisijas testi

Briselē, 2017. gada 31. augustā

.

No 2017. gada 1. septembra jauniem automobiļu modeļiem pirms to laišanas apritē Eiropā vajadzēs izturēt gan jaunus emisijas testus, kas būs uzticamāki, jo tos veiks reālos braukšanas apstākļos (“reālos braukšanas apstākļos radušos emisiju (RDE) testēšana”), gan uzlabotu laboratorisko testu (Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra (WLTP)).

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens norāda: “Jaunie emisijas testi ir pagrieziena punkts ceļā uz tīrākiem un ilgtspējīgākiem automobiļiem tuvākajā nākotnē. Tomēr vēl ir daudz darāmā. Emisiju skandāls parādīja, ka automobiļu testēšanā jāpanāk lielāka neatkarība, ir jāpastiprina tirgus uzraudzība un jāparedz iespēja, ka Komisija ļaundarības gadījumā var iejaukties. Šajā sakarībā Komisija 2016. gada janvārī iesniedza attiecīgu priekšlikumu. Pašlaik tas joprojām tiek apspriests, taču Eiropas Parlamentam un Padomei būtu pēdējais laiks to pieņemt. Tāpat mums ES mērogā jāapņemas veicināt mazemisiju mobilitāti.”

Par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un MVU atbildīgā Komisijas locekle Elžbeta Beņkovska piemetina: “Ņemot vērā sabiedrības veselības un vides apsvērumus, strauja pāreja uz nulles emisijas transportlīdzekļiem ir mūsu visu interesēs. Cita starpā šī pāreja būs ļoti nozīmīga arī autobūves nozarei, lai tā varētu turpināt konkurēt pasaules tirgū. Tomēr pagaidām mēs vēl nevaram atteikties no dīzeļdzinēja automobiļiem, tāpēc mums jāatjauno uzticība šai tehnoloģijai, kas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi jauni un uzticamāki testi jauno automobiļu testēšanai. Savukārt, runājot par lietošanā jau esošajiem automobiļiem, dalībvalstīm jāraugās, lai tie atbilstu normām, un kopā ar visām ieinteresētajām personām jāveic papildu pasākumi ekspluatācijā esošo automobiļu emisiju mazināšanai.”

Jaunie emisijas testi sniegs uzticamākus rezultātus un palīdzēs atjaunot ticību jauno automobiļu tehniskajiem rādītājiem. Šie testi ir viens no vairākiem būtiskiem soļiem, ko Komisija spērusi, virzoties uz tīru, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu autobūves nozari.

  • Pamatīgāki un precīzāki emisijas testi NOx un daļiņu emisijas, kas ir nozīmīgs gaisa piesārņojuma avots, turpmāk tiks mērītas ar daudz uzticamākiem paņēmieniem reālos braukšanas apstākļos (RDE testēšana). Šis tests papildinās jauno laboratoriskās testēšanas procedūru (WLTP), kura ļaus iegūt daudz reālistiskākus datus par visām emisijām (te ietilpst CO2, degvielas patēriņš, kā arī NOx un citi gaisa piesārņotāji). Abi testi visiem jauniem automobiļu modeļiem būs obligāti no 2017. gada septembra, bet no 2018. un 2019. gada tos pakāpeniski attiecinās uz visiem jaunajiem automobiļiem (sīkāku informāciju sk. MEMO/17/2821).
  • Tipa apstiprināšanas sistēmas pilnīga pārveide Komisijas 2016. gada janvārī iesniedza priekšlikumu regulai, kura pēc tās pieņemšanas kāpinās transportlīdzekļu testēšanas kvalitāti un testētāju neatkarību, nodrošinās ciešāku ekspluatācijā esošo automobiļu uzraudzību un dos ES iespējas šo sistēmu pārraudzīt.
  • Gaisa kvalitātes standarti Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka konkrēti piesārņotāji, tai skaitā NO2, nepārsniedz ES līmenī noteiktus limitus, kā arī jāizstrādā gaisa kvalitātes plāni zonām vai aglomerācijām, kurās konstatēts šo limitu pārsniegums.
  • Mazemisiju mobilitāte Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģijas mērķis ir uzlabot transporta sistēmas efektivitāti, paātrināt mazemisiju alternatīvo enerģiju pieejamību transporta sektorā un virzīties uz nulles emisijas transportlīdzekļiem. Tāpēc uzmanība tiek pievērsta dažādām mazemisiju alternatīvajām enerģijām, ko varētu izmantot vieglajos automobiļos un autobusos, kā arī ir likts uzsvars uz dzelzceļa tīkla elektrifikāciju un biodegvielu izmantošanu aviācijā, kravas automobiļos un tālsatiksmes autobusos. Komisija arī plāno līdz 2017. gada novembrim pieņemt rīcības plānu alternatīvo degvielu infrastruktūras izveidei, lai veicinātu pēc iespējas plašāku alternatīvo degvielu lietojumu Eiropā.

Līdztekus tam Komisija rūpīgi seko līdzi dalībvalstu centieniem attiecībā uz ekspluatācijā esošajiem automobiļiem, kas rada lielu piesārņojumu.

Pēc tam, kad 2015. gada septembrī atklājās, ka uzņēmums Volkswagen Group izmantojis manipulācijas ierīces (programmatūru), lai apietu dažu piesārņotāju emisijai noteiktos standartus, Komisija aicināja visas dalībvalstis, kuras ir atbildīgas par tirgus uzraudzību un tipa apstiprinājuma tiesību aktu izpildi, izvērtēt savā teritorijā ekspluatēto automobiļu reālās emisijas un nodrošināt ES tiesību aktu izpildi. Komisija šajā sakarā ir sniegusi atbalstu, izstrādājot kopīgu testēšanas metodiku, kurai ir divi mērķi: pirmkārt, atklāt laboratorisko testu rezultātu izmainīšanai uzstādītās manipulācijas ierīces un, otrkārt, nodrošināt dalībvalstu izmeklēšanas rezultātu saskanību. Tā ir arī publicējusi norādījumus, kuri dalībvalstīm palīdz izvērtēt, vai vieglo automobiļu ražotāji ir izmantojuši manipulācijas ierīces vai citus paņēmienus, kā rezultātā transportlīdzekļa emisijas ir augstākas, nekā izmērīts emisiju testēšanas ciklā, un izanalizēt, vai tam ir tehnisks pamatojums.

Komisija sakarā ar ES tipa apstiprinājuma tiesību aktu pārkāpumiem jau 2016. gada decembrī un 2017. gada maijā sāka pienākumu neizpildes procedūru pret astoņām dalībvalstīm, un tā turpina sekot līdzi tam, vai tiek nodrošināta pareiza šo ES tiesību aktu izpilde.

Komisija arī nodrošinās konkurences noteikumu ievērošanu un gādās par godprātīgu attieksmi pret patērētājiem.

Visbeidzot, Komisija rūpējas par ES gaisa kvalitātes noteikumu piemērošanu, un šajā sakarā ir sākusi pienākumu neizpildes procedūru pret 16 dalībvalstīm, kurās pārsniegtas gaisā pieļaujamās NO2 robežvērtības.

Sīkāka informācija

MEMO/17/2821: ES paveiktais gaisa piesārņojuma samazināšanai no vieglajiem automobiļiem

Arhīva videomateriāli

RDE tiesību akti:

Paziņojums presei par priekšlikumu par tipa apstiprinājumiem

Regulas priekšlikums par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

Komisijas paziņojums “Eiropa kustībā”

IP/17/2822

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar