Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Nuo rugsėjo 1 d. – privalomi nauji ir patobulinti automobilių išmetamųjų teršalų kiekio bandymai

Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 31 d.

.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. naujiems automobiliams, prieš leidžiant jais važinėti Europos keliais, turės būti atliekami nauji ir patikimesni realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio (RDE) bandymai, taip pat patobulintas laboratorinis bandymas (pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra, WLTP).

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Naujieji išmetamųjų teršalų kiekio bandymai yra vienas svarbiausių mūsų vykdomų darbų siekiant, kad artimiausiais metais automobiliai būtų ekologiškesni ir tvaresni, rezultatų. Tačiau reikia nuveikti daugiau. Automobilių išmetamųjų teršalų skandalas parodė, kad automobilių bandymų srityje reikia daugiau nepriklausomumo, griežtesnės rinkos stebėsenos ir galimybės Komisijai imtis veiksmų nustačius pažeidimus. 2016 m. sausio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo būtent to ir siekiama. Pasiūlymas svarstomas iki šiol ir jau pats laikas Europos Parlamentui ir Tarybai jį priimti. O mes turime ryžtingai tęsti ES masto pastangas skatindami mažataršį judumą.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska pridūrė: „Greitas perėjimas prie netaršių transporto priemonių naudingas visiems, turint omenyje visuomenės sveikatą ir pavojų aplinkai. Taip pat tai yra labai svarbu automobilių pramonei, jei ji nori išlikti konkurencinga tarptautiniu mastu. Tačiau kol kas dyzeliniai automobiliai yra mūsų gyvenimo dalis ir privalome atkurti pasitikėjimą šia technologija. Todėl nauji ir patikimesni naujų automobilių bandymai yra labai svarbūs. O dėl keliuose jau naudojamų automobilių valstybės narės turi atlikti savo darbą – užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų, ir imtis papildomų veiksmų kartu su visais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų sumažintas esamų automobilių išmetamų teršalų kiekis.“

Nauji išmetamųjų teršalų kiekio bandymai užtikrins patikimesnius rezultatus ir padės atkurti pasitikėjimą naujų automobilių eksploatacinėmis savybėmis. Šie bandymai yra vienas iš keleto svarbių žingsnių Komisijos darbe siekiant ekologiškos, tvarios ir konkurencingos automobilių pramonės:

  • Griežtesni ir tikslesni išmetamųjų teršalų kiekio bandymai: azoto oksidų ir išmetamųjų kietųjų dalelių, kurie yra viena iš pagrindinių oro taršos priežasčių, kiekis bus matuojamas patikimiau realiomis važiavimo sąlygomis (RDE bandymas). Šiuo bandymu bus papildyta nauja realesnė laboratorinių bandymų procedūra (WLTP bandymas), taikoma visiems išmetamiesiems teršalams, įskaitant CO2 ir degalų sąnaudas, taip pat azoto oksidams ir kitiems oro teršalams. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. abu šiuos bandymus bus privaloma atlikti visiems naujiems automobilių modeliams, ir 2018–2019 m. laikotarpiu jie bus pradėti laipsniškai taikyti visiems naujiems automobiliams (daugiau informacijos žr. MEMO/17/2821).
  • Visapusiška tipo patvirtinimo sistemos pertvarka: kai bus priimtas 2016 m. sausio mėn. Komisijos pasiūlymas dėl reglamento, juo bus užtikrinta geresnė transporto priemonių bandymų kokybė ir nepriklausomumas, geresnė jau naudojamų automobilių stebėsena ir bus nustatyta ES vykdoma sistemos priežiūra.
  • Oro kokybės standartai: valstybės narės privalo laikytis ES tam tikrų teršalų, įskaitant NO2, ribinių verčių, ir parengti oro kokybės planus toms zonoms ar aglomeracijoms, kuriose šios vertės yra viršijamos.
  • Mažataršis judumas: Europos mažataršio judumo strategija siekiama padidinti transporto sistemos veiksmingumą, paspartinti mažataršės alternatyviosios transportui skirtos energijos naudojimą ir perėjimą prie netaršių transporto priemonių. Šioje strategijoje daugiausia dėmesio skiriama įvairioms mažataršės alternatyviosios energijos, skirtos lengviesiems automobiliams ir autobusams, galimybėms, taip pat akcentuojamas geležinkelių transporto elektrifikavimas ir biodegalų naudojimas aviacijoje, sunkvežimiams bei tolimojo susisiekimo autobusams. Komisija taip pat ketina iki 2017 m. lapkričio mėn. patvirtinti veiksmų planą dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros, kad Europoje būtų kuo plačiau naudojami alternatyvieji degalai.

Kartu Komisija atidžiai stebi valstybių narių pastangas dėl apyvartoje jau esančių taršių automobilių.

2015 m. rugsėjo mėn. atskleidus, kad „Volkswagen Group“, siekdama išvengti tam tikrų oro teršalų standartų taikymo, naudojo išderinimo įtaisų programinę įrangą, Komisija paragino visas valstybes nares (jų atsakingas rinkos stebėsenos ir tipo patvirtinimo teisės aktų laikymosi užtikrinimo institucijas) atlikti būtinus jų teritorijose esančių transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio tyrimus ir užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisės. Komisija rėmė jų darbą parengdama bendrą bandymų metodiką, skirtą išderinimo įtaisams, kurie iškraipo laboratorinių bandymų rezultatus, atrinkti ir nacionalinių tyrimų rezultatų nuoseklumui užtikrinti. Ji paskelbė gaires, kuriomis vadovaudamosi valstybės narės gali įvertinti, ar automobilių gamintojai naudoja išderinimo įtaisus ar kitas strategijas, dėl kurių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis ne bandymo cikle yra didesnis, ir išnagrinėti, ar tai yra techniškai pagrįsta.

Komisija 2016 m. gruodžio mėn. ir 2017 m. gegužės mėn. pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš aštuonias valstybes nares dėl to, kad jos pažeidė ES tipo patvirtinimo teisės aktus, ir toliau stebi, ar šioje srityje tinkamai užtikrinamas ES teisės laikymasis.

Komisija taip pat užtikrins, kad būtų laikomasi konkurencijos taisyklių, ir toliau dės pastangas, kad būtų užtikrintas sąžiningas elgesys vartotojų atžvilgiu.

Galiausiai Komisija toliau stengiasi užtikrinti, kad būtų laikomasi ES oro kokybės taisyklių – pradėtos pažeidimų nagrinėjimo procedūros prieš 16 valstybių narių, kuriose viršijamos aplinkos NO2 ribinės vertės.

Daugiau informacijos

MEMO/17/2821: ​​ES kova su dyzelinių automobilių keliama oro tarša

Archyvinė medžiaga

RDE aktai:

Pranešimas spaudai dėl pasiūlymo dėl tipo patvirtinimo

Reglamento dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros pasiūlymas

Komisijos komunikatas „Europa kelyje“

IP/17/2822

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar