Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uudet ja parannetut autojen päästötestit pakollisiksi 1. syyskuuta

Bryssel 31. elokuuta 2017

.

Uusien automallien on 1. syyskuuta 2017 lähtien läpäistävä uudet, entistä luotettavammat päästötestit, joissa mitataan todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä päästöjä, Lisäksi niiden on läpäistävä parannettu laboratoriotesti. Testit on läpäistävä, ennen kuin autoilla voi ajaa Euroopan teillä.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan uudet päästötestit ovat merkkipaalu meneillään olevissa pyrkimyksissä saada autoista lähivuosien mittaan puhtaampia ja kestävämpiä. ”Työ on kuitenkin vielä kesken”, sanoo Katainen. Päästöskandaali on Kataisen mukaan osoittanut, että autojen testaamisesta on tehtävä riippumattomampaa, markkinavalvontaa on tehostettava ja komission on pystyttävä puuttumaan väärinkäytöksiin. Komissio esitti tammikuussa 2016 ehdotuksen, jolla pyritään juuri tähän. ”Ehdotus on ollut pöydällä siitä lähtien, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston on nyt korkea aika hyväksyä se”, korostaa Katainen. ”Nyt on myös päättäväisesti ajettava EU:n laajuisia toimia vähäpäästöisen liikenteen tukemiseksi.”

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska muistuttaa puolestaan, että kansanterveyteen ja ympäristöön kohdistuvat riskit ovat sellaiset, että nopea siirtyminen päästöttömien ajoneuvojen käyttöön on kaikkien edun mukaista. ”Se on elintärkeää myös autoteollisuudelle, jos se mielii pysyä kansainvälisesti kilpailukykyisenä” , lisää Bieńkowska. Dieselkäyttöiset autot eivät kuitenkaan häviä vielä mihinkään, ja siksi onkin tärkeää, että dieseltekniikkaan voidaan taas luottaa. ”Sitä varten tarvitaan uusia ja entistä luotettavampia testejä”, korostaa komissaari. ”Jotta jo käytössä olevien autojen päästöt saadaan pienemmiksi, jäsenvaltioiden on valvottava lainsäädännön noudattamista ja ryhdyttävä lisätoimiin yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa.”

Uudet päästötestit antavat entistä luotettavampia tuloksia ja auttavat palauttamaan luottamuksen uusien autojen suorituskykyyn. Testit ovat yksi useista tärkeistä vaiheista komission työssä puhtaan, kestävän ja kilpailukykyisen autoteollisuuden edistämiseksi.

  • Luotettavammat ja tarkemmat päästötestit: Päästöjen sisältämät typen oksidit ja hiukkaset ovat merkittäviä ilmaa saastuttavia tekijöitä. Niitä mitataan entistä luotettavammin todellisissa ajo-olosuhteissa tehtävällä nk. RDE-testillä. RDE-testiä täydentää uusi, entistä realistisempi laboratoriotestausmenettely (WLTP eli yhdenmukaistettu kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälinen testimenetelmä). Sillä mitataan kaikkia päästöjä – hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen ohella myös typen oksidien ja muiden epäpuhtauksien päästöjä. Molemmista testeistä tulee pakollisia kaikkien uusien automallien osalta syyskuussa 2017 ja kaikkien uusien autojen osalta vaiheittain vuosina 2018–2019 (tarkempia tietoja ks. MEMO/17/2821).
  • Tyyppihyväksyntäjärjestelmä täysin uusiksi: Kunhan komission tammikuussa 2016 ehdottama asetus hyväksytään, ajoneuvojen testauksesta tulee laadukkaampaa ja riippumattomampaa. Jo liikenteessä olevien autojen valvontaa lisätään, ja järjestelmää ryhdytään valvomaan EU:n tasolla.
  • Ilmanlaatuvaatimukset: Jäsenvaltioiden on noudatettava tiettyjä epäpuhtauksia, kuten typpidioksidia, koskevia EU:n raja-arvoja. Niiden on myös laadittava ilmanlaatusuunnitelmat raja-arvot ylittäville alueille ja taajamille.
  • Vähäpäästöinen liikenne: Vähäpäästöisen liikkuvuuden eurooppalaisella strategialla pyritään tehostamaan liikennejärjestelmää, nopeuttamaan vähäpäästöisen vaihtoehtoisen energian käyttöönottoa liikenteessä ja siirtymään päästöttömien ajoneuvojen käyttöön. Strategiassa keskitytään erilaisiin vähäpäästöisiin vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin, joita voitaisiin käyttää henkilöautoissa ja busseissa, ja korostetaan rautatieliikenteen sähköistämistä sekä biopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä, kuorma-autoissa ja kaukoliikenteen linja-autoissa. Komissio aikoo myös hyväksyä marraskuuhun 2017 mennessä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan toimintasuunnitelman, jolla pyritään saamaan vaihtoehtoiset polttoaineet mahdollisimman laajaan käyttöön Euroopassa.

Samalla komissio seuraa tarkasti, miten jäsenvaltiot puuttuvat jo liikenteessä oleviin saastuttaviin autoihin.

Kun syyskuussa 2015 kävi ilmi, että Volkswagen-konserni oli käyttänyt estolaiteohjelmistoja kiertääkseen tiettyihin ilmansaasteisiin sovellettavia päästörajoja, komissio kehotti kaikkia jäsenvaltioita markkinavalvonnasta ja tyyppihyväksyntälainsäädännön valvonnasta vastaavina viranomaisina tekemään tarvittavat selvitykset alueellaan liikkuvien ajoneuvojen todellisista päästöistä ja varmistamaan, että ajoneuvot ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. Komissio on tukenut jäsenvaltioiden toimia kehittämällä yhteiset testausmenetelmät laboratoriotestien tuloksia muuttavien estolaitteiden havaitsemiseksi ja sen varmistamiseksi, että kansallisten selvitysten tulokset ovat keskenään johdonmukaisia. Komissio on julkaissut ohjeita, jotka auttavat jäsenvaltioiden viranomaisia arvioimaan, käyttävätkö autonvalmistajat estolaitteita tai muita strategioita, joiden tuloksena ajoneuvon päästöt ovat suurempia testisyklin ulkopuolella, ja selvittämään, ovatko ne teknisesti perusteltuja.

Komissio on käynnistänyt kahdeksaa jäsenvaltiota vastaan EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön rikkomisesta johtuvan menettelyn (joulukuussa 2016 ja toukokuussa 2017) ja seuraa jatkossakin, pannaanko tämän alan EU-lainsäädäntö moitteettomasti täytäntöön.

Komissio myös huolehtii kilpailusääntöjen noudattamisesta ja pyrkii saamaan aikaan kuluttajien kannalta reilun ratkaisun.

Lisäksi komissio jatkaa toimiaan sen varmistamiseksi, että EU:n ilmanlaatusääntöjä sovelletaan. Näiltä osin se on käynnistänyt 16:ta jäsenvaltiota vastaan rikkomusmenettelyn ympäristön typpidioksidin raja-arvojen ylittämisestä.

Lisätietoja

MEMO/17/2821: EU toimiin autojen saastepäästöjen rajoittamiseksi

Lisämateriaalia

RDE-säädökset:

Lehdistötiedote tyyppihyväksyntäehdotuksesta

Ehdotus asetukseksi moottoriajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

Komission tiedonanto ”Eurooppa liikkeellä”

IP/17/2822

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar