Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

1. septembrist muutuvad kohustuslikuks uued ja paremad autode heitgaasikatsed

Brüssel, 31. august 2017

.

Alates 1. septembrist 2017 peavad uued automudelid enne, kui nad Euroopa teedele lubatakse, läbima uued ja põhjalikumad katsed tegelikes sõidutingimustes (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused, ingl k Real Driving Emissions, RDE) ja parema laborikatse (kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus, WLTP).

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen märkis: „Uued heitgaasikatsed on oluline saavutus meie jätkuvates pingutustes muuta autod tulevikus keskkonnahoidlikumaks ja säästlikumaks. Kuid teha on veel palju. Heitgaasiskandaal näitas, et vajame autode katsetamisel rohkem sõltumatust, tugevamat turujärelevalvet ja reeglite rikkumise korral peab komisjonil olema võimalus sekkuda. Selleks esitas komisjon 2016. aasta jaanuaris ettepaneku, mis on siiani arutusel. On aeg, et Euroopa Parlament ja nõukogu selle vastu võtaksid. Lisaks peame otsustavalt edendama pingutusi kogu Euroopa Liidus, et soodustada vähese heitega liikuvust.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Kiire üleminek heitevabadele sõidukitele on meie kõigi huvides, pidades silmas heitgaasidega seotud tervise- ja keskkonnaohtusid. Eriti oluline on see autotööstuse jaoks, kui nad tahavad rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised olla. Seni aga kuuluvad diiselautod endiselt meie igapäevaellu ja meil tuleb taastada usaldus diislitehnoloogia vastu. Sellepärast on hädavajalik, et uute auto katsetamisel kasutatakse uusi ja usaldusväärsemaid meetodeid. Samuti peavad liikmesriigid täitma oma kohustusi, tagama, et seadusi täidetakse, ja astuma koos huvirühmadega täiendavaid samme, et juba kasutusel olevate autode heitgaase vähendada.“

Uued heitgaasikatsed annavad kindlamaid tulemusi ja aitavad taastada usaldust uute autode näitajate vastu. Need katsed on oluline samm edasi komisjoni töös, mille eesmärgiks on keskkonnahoidlik, kestlik ja konkurentsivõimeline autotööstus.

  • Põhjalikumad ja täpsemad heitgaasikatsed: Lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heidet, mis on õhusaaste peamisi põhjuseid, hakatakse mõõtma tegelikes sõidutingimustes (RDE-katse), mis annab usaldusväärsemaid tulemusi. Sellele katsele lisandub uus ja realistlikum laborikatse (WLTP), millega mõõdetakse kõiki heiteid, sh CO2, lämmastikoksiide ja muid õhusaasteaineid ning kütusekulu. Mõlemad katsed muutuvad alates 2017. aasta septembrist kohustuslikuks kõigile uutele automudelitele ja võetakse järk-järgult kasutusele kõigi uute autode puhul aastatel 2018–2019 (vt täpsemalt MEMO/17/2821).
  • Tüübikinnitussüsteemi põhjalik läbivaatamine: Komisjon esitas 2016. aasta jaanuaris määruse ettepaneku tüübikinnitussüsteemi põhjalikuks läbivaatamiseks. Kui see vastu võetakse, tagab see sõidukite katsetamise parema kvaliteedi ja suurema sõltumatuse, parema järelevalve juba teedel sõitvate autode üle ning näeb ette kogu süsteemi järelevalve ELi tasandil.
  • Õhu kvaliteedi normid: Liikmesriigid peavad mitme saasteaine, sh lämmastikdioksiidi NO2 puhul järgima ELi piirtasemeid ning kehtestama õhukvaliteedi kavad piirkondadele ja linnastutele, kus piirtasemed on ületatud.
  • Vähese heitega liikuvus: Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia eesmärk on transpordisüsteem tõhusamaks muuta, kiirendada vähese heitega alternatiivenergia kasutuselevõtmist transpordis ja edendada heitevabade sõidukite kasutamist. Põhiliselt keskendutakse vähese heitega alternatiivenergia võimalustele sõiduautode ja busside käitamisel, aga tähelepanu pööratakse ka elektriraudteele ning biokütuste kasutamisele lennunduses, veoautode ja busside puhul. Samuti on komisjonil kavas 2017. aasta novembriks vastu võtta alternatiivkütuste taristu tegevuskava, et edendada alternatiivkütuste laiemat kasutamist Euroopas.

Samal ajal jälgib komisjon tähelepanelikult, mida võtavad liikmesriigid ette juba kasutuses olevate saastavate sõiduautodega seoses.

Pärast seda, kui 2015. aasta septembris sai teatavaks, et Volkswagen Group kasutas katkestusseadmete tarkvara, et hiilida kõrvale teatavate õhusaasteainete heitkoguste normidest, kutsus komisjon kõiki liikmesriike üles, et nad uuriksid oma territooriumil sõidukite tegelikke heitetasemeid ja tagaksid ELi õigusnormide järgimise, kuna liikmesriigid vastutavad turujärelevalve- ja tüübikinnitusalaste õigusaktide täitmise eest. Komisjon on seda tööd toetanud, töötades välja ühised katsemeetodid laborikatsete tulemusi muutvate katkestusseadmete leidmiseks ja uurimistulemuste järjepidevuse tagamiseks. Komisjon on avaldanud juhendi, mis aitab liikmesriikidel hinnata, kas autotootja kasutab katkestusseadmeid või muid strateegiaid, mille tagajärjel on sõidukite heited väljaspool katsetsüklit suuremad, ja analüüsida, kas need on tehniliselt põhjendatud.

Komisjon algatas 2016. aasta detsembris ja 2017. aasta mais rikkumismenetlused kaheksa liikmesriigi suhtes ELi tüübikinnituseeskirjade rikkumise tõttu ning jälgib ka edaspidi, kas ELi õigusakte selles valdkonnas täidetakse nõuetekohaselt.

Lisaks sellele tagab komisjon konkurentsieeskirjade täitmise ja jätkab tööd tarbijate õiglase kohtlemise nimel.

Komisjon pingutab ka selle nimel, et täidetaks ELi õhukvaliteedi nõudeid – nimelt on ta algatanud rikkumismenetluse 16 liikmesriigi vastu, kes on ületanud lämmastikdioksiidi piirtaseme välisõhus.

Lisateave

MEMO/17/2821: EL astub samme autode õhusaaste vähendamiseks

Videomaterjal

RDE-õigusaktid:

Pressiteade tüübikinnitussüsteemi muutmise ettepaneku kohta

Määruse ettepanek mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta

Komisjoni teatis „Säästva liikuvuse suunas“

IP/17/2822

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar