Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye og forbedrede prøvninger af emissioner fra biler bliver obligatoriske den 1. september

Bruxelles, den 31. august 2017

.

Fra 1. september 2017 skal nye bilmodeller leve op til kravene i forbindelse med nye og mere pålidelige prøvninger af udledningerne under faktiske kørselsforhold ("emissioner under faktiske kørselsforhold" - Real Driving Emissions (RDE)) samt en forbedret laboratorietest (den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer - World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP)), før de kan køre på vejene i Europa.

Næstformand for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, Jyrki Katainen, udtaler: "De nye emissionsprøvninger udgør en milepæl i vores igangværende arbejde for renere og mere bæredygtige biler i de kommende år. Der er dog stadig meget at gøre. Emissionsskandalen har vist, at vi har behov for en mere uafhængig prøvning af biler, bedre markedsovervågning og mulighed for, at Kommissionen kan gribe ind i tilfælde af overtrædelser. Kommissionen forelagde et forslag i januar 2016 for netop at opnå dette. Det har nu ligget på bordet siden, og det er på høje tid, at Europa-Parlamentet og Rådet vedtager det. Og der er behov for, at vi beslutsomt fortsætter bestræbelserne på at fremme lavemissionsmobilitet i hele EU."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, tilføjer: "En hurtig overgang til køretøjer med nulemission er i vores alles interesse i betragtning af de sundhedsmæssige og miljømæssige risici. Og det er afgørende for bilindustrien, hvis den ønsker at forblive konkurrencedygtig på internationalt plan. På nuværende tidspunkt er dieselbiler dog stadig en del af vores liv, og vi må genopbygge tilliden til denne teknologi. Det er årsagen til, at nye og mere pålidelige prøvninger for nye biler er af afgørende betydning. Og for biler, der allerede er på vejene, skal medlemsstaterne gøre deres arbejde, håndhæve lovene og træffe yderligere foranstaltninger, sammen med alle berørte parter, til at nedbringe emissionerne fra den eksisterende bilpark."

Den nye emissionsprøvninger vil sikre mere pålidelige resultater og bidrage til at genskabe tilliden til nye bilers ydeevne. Prøvningerne er et af flere vigtige skridt i Kommissionens indsats for at opnå en ren, bæredygtig og konkurrencedygtig bilindustri:

  • Mere robuste og nøjagtige emissionsprøvninger: NOx- og partikelemissioner, som er en vigtig årsag til luftforurening, vil blive målt mere pålideligt under faktiske kørselsforhold (RDE-prøvning). Denne prøvning vil supplere en ny, mere realistisk laboratorieprøvningsprocedure (WLTP-prøvning) for alle emissioner, herunder CO2, og brændstofforbrug samt NOx og andre luftforurenende stoffer. Begge prøvninger bliver obligatoriske for alle nye bilmodeller fra september 2017 og indfases for alle nye biler i perioden 2018-2019 (yderligere oplysninger kan findes i MEMO/17/2821).
  • En fuldstændig revision af typegodkendelsessystemet: Når det er vedtaget, vil Kommissionens forslag til forordning fra januar 2016 sikre bedre kvalitet og uafhængighed i prøvningen af køretøjer, mere overvågning af biler, der allerede er i omløb, og indføre EU-tilsyn med systemet.
  • Luftkvalitetsstandarder: Medlemsstaterne skal overholde EU's grænseværdier for en række forurenende stoffer, herunder NO2, , og opstille luftkvalitetsplaner for zoner eller bymæssige områder, hvor disse grænseværdier overskrides.
  • Lavemissionsmobilitet: Den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet sigter mod forbedring af transportsystemets effektivitet, fremskyndelse af indførelsen af alternativ energi med lave emissioner til transport og udvikling i retning af emissionsfrie køretøjer. Den fokuserer på en række muligheder for alternativ energi med lave emissioner for passagerbiler og bybusser samt på elektrificering inden for jernbanetransport og biobrændstoffer til luftfart, lastvogne og langtursbusser. Kommissionen planlægger også at vedtage en handlingsplan for infrastruktur for alternative brændstoffer for at fremme den bredest mulige anvendelse af alternative brændstoffer i Europa senest i november 2017.

Sideløbende følger Kommissionen nøje medlemsstaternes indsats med hensyn til forurenende biler, der allerede er i brug.

Efter afsløringerne i september 2015 af, at Volkswagen Group anvendte software med manipulationsanordninger til at omgå kravene til emissionsstandarder for visse luftforurenende stoffer, opfordrede Kommissionen alle medlemsstaterne, som er de ansvarlige myndigheder for markedstilsyn og håndhævelse af typegodkendelseslovgivningen, til at foretage de nødvendige undersøgelser af de reelle emissioner for køretøjer på deres område og sikre overholdelse af EU-lovgivningen. Kommissionen har støttet deres arbejde ved at udvikle fælles prøvningsmetoder til screening for manipulationsanordninger, som ændrer resultaterne af laboratorieprøvninger, og sikre ensartede resultater af nationale undersøgelser. Den har offentliggjort en vejledning for at hjælpe medlemsstaternes myndigheder med at vurdere, om bilfabrikanterne anvender manipulationsanordninger eller andre strategier, der fører til højere emissioner uden for testcyklussen, og undersøge, om de er berettigede af tekniske årsager.http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21149

Kommissionen indledte traktatbrudsprocedurer mod otte medlemsstater for overtrædelse af lovgivningen om EU-typegodkendelse i december 2016 og maj 2017 og fortsætter med at overvåge, hvorvidt EU-lovgivningen på dette område håndhæves korrekt.

Kommissionen vil også sikre, at konkurrencereglerne overholdes, og vil fortsætte med at arbejde for en rimelig behandling af forbrugerne.

Kommissionen fortsætter sluttelig sine bestræbelser på at sikre anvendelse af EU's regler om luftkvalitet gennem traktatbrudsprocedurer mod 16 medlemsstater, som ikke overholder grænseværdierne for NO2 i den omgivende luft.

Yderligere oplysninger

MEMO/17/2821: EU træffer foranstaltninger for at reducere luftforureningen fra biler

Videoklip

RDE-retsakter:

Pressemeddelelse om forslaget vedrørende typegodkendelse

Forslag til forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer

Meddelelse fra Kommissionen - "Et mobilt Europa"

IP/17/2822

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar