Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

От 1 септември стават задължителни нови, подобрени изпитвания за емисиите от автомобилите

Брюксел, 31 август 2017 r.

.

Считано от 1 септември 2017 г. всички нови модели автомобили ще трябва да преминават нови, по-надеждни изпитвания за емисии при движение в реални условия („емисии при реални условия“ — ЕРУ), както и подобрено лабораторно изпитване („Хармонизирана в глобален мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства“ — WLTP) преди да бъдат допуснати за движение по пътищата на Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, заяви: „Новите изпитвания за емисиите бележат важен етап в нашата текуща работа за по-чисти и по-устойчиви автомобили през следващите години. Но това не е единственото, което трябва да направим. Скандалът с емисиите показа, че са необходими по-голяма независимост при изпитването на автомобили, засилено наблюдение на пазара и възможност за намеса на Комисията в случай на нарушения. През януари 2016 г. Комисията представи предложение за постигане на точно тази цел. От тогава насам то е на дневен ред и е крайно време да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета. Освен това ние се нуждаем от решителни усилия в целия ЕС за насърчаване на мобилността с ниски емисии.“

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, допълни: „Бързото преминаване към превозни средства с нулеви емисии е в наш общ интерес с оглед на наличните рискове за общественото здраве и околната среда. Също така, то е от решаващо значение за участниците в автомобилната промишленост, ако те искат да останат конкурентоспособни в световен мащаб. В момента обаче дизеловите автомобили продължат да са част от нашето ежедневие и ние трябва да възстановим доверието в тази технология. Поради това въвеждането на нови, по-надеждни тестове за нови автомобили е от съществено значение. А за автомобилите, които вече се движат по пътищата, държавите членки трябва да вършат работата си — да прилагат строго закона и да предприемат допълнителни мерки, заедно с всички заинтересовани страни, за намаляването на емисиите от съществуващия автомобилен парк.“

Новите изпитвания за емисии ще осигурят по-надеждни резултати и ще помогнат да се възвърне доверието в показателите на новите автомобили. Изпитванията представляват една от няколко важни стъпки в работата на Комисията за екологично чиста, устойчиво развита и конкурентоспособна автомобилна промишленост:

  • По-устойчиви и прецизни изпитвания за емисии: eмисиите на азотни оксиди (NOХ) и на прахови частици, които са основни замърсители на въздуха, ще се измерват по по-надежден начин в реални условия на движение (изпитване за ЕРУ). Това изпитване ще допълни една нова, по-реалистична процедура за лабораторно изпитване (изпитване WLTP) за всички емисии, включително емисиите на СО2 и на разхода на гориво, както и емисиите на NOХ и други замърсители на въздуха. Двете изпитвания ще станат задължителни от септември 2017 г. за всички нови модели автомобили и ще бъдат постепенно въведени за всички нови автомобили между 2018 г. и 2019 г. (за повече подробности вж. MEMO/17/2821).
  • Пълно преразглеждане на системата за одобряване на типа: след като бъде прието, представеното от Комисията през януари 2016 г. предложение за регламент ще осигури по-високо качество и по-голяма независимост на изпитването на превозни средства, ще подобри наблюдението над автомобилите, които са в движение, и ще въведе система за надзор в ЕС.
  • Стандарти на ЕС относно качеството на въздуха: за редица замърсители, включително азотен диоксид (NO2), държавите членки трябва да съблюдават норми за пределно допустими в ЕС стойности и да създават планове за качеството на въздуха за зоните или агломерациите, в които тези пределно допустими стойности са надхвърлени.
  • Мобилност с ниски емисии: с Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии се цели увеличаването на ефективността на транспортната система, ускореното внедряване на нискоемисионна алтернативна енергия в транспорта и преминаването към превозни средства с нулеви емисии. Тя се съсредоточава върху набор от възможности за използване на нискоемисионна алтернативна енергия при пътническите автомобили и автобусите и набляга на електрификацията в железопътния транспорт и на използването на биогорива в авиацията, при камионите и автобусите. Комисията планира до ноември 2017 г. да приеме план за действие за инфраструктура за алтернативни горива, с цел да се разшири във възможно най-голяма степен използването на алтернативни горива в Европа.

Наред с това Комисията следи отблизо усилията на държавите членки по отношение на автомобилите замърсители, които вече са в движение.

След направените през септември 2015 г. разкрития за използването на измервателно-коригиращ софтуер от групата Volkswagen, с цел да бъдат заобиколени нормите за емисии за някои замърсители на въздуха, Комисията прикани всички държави членки в ролята им на отговорни органи за наблюдението на пазара и правоприлагането на законодателството в областта на одобряването на типа, да проведат необходимите разследвания за установяване на действителните нива на емисиите от превозни средства на тяхна територия и да осигурят тяхното съответствие със законодателството на ЕС. Комисията подкрепи тяхната работа, като разработи обща методика за изпитване, чрез която се проверява за наличието на измервателно-коригиращи устройства, които променят резултатите от лабораторните изпитвания, и се осигурява съгласуваност на резултатите от националните разследвания. Тя публикува насоки, които да подпомогнат органите на държавите членки при преценката дали производителите на автомобили използват измервателно-коригиращи устройства или други стратегии, водещи до по-високи емисии от превозните средства извън цикъла на изпитване, и дали това е технически обосновано.

През декември 2016 г. и май 2017 г. Комисията започна процедури за нарушения на правото на ЕС относно одобряването на типа срещу осем държави членки и продължава да следи дали законодателството на ЕС в тази област се прилага правилно.

Комисията също така ще гарантира спазването на правилата за конкуренция и ще продължи да работи за справедливи условия за потребителите.

Накрая, Комисията продължава да полага усилия, за да гарантира прилагането на правилата на ЕС в областта на качеството на въздуха чрез процедури за нарушение срещу 16 държави членки, които не спазват нормите за пределно допустимите стойности за емисиите на NO2 в обкръжаващата среда.

Допълнителна информация

MEMO/17/2821 Действия на ЕС за намаляване на замърсяването на въздуха от автомобили

Снимки

Актове по ЕРУ

Съобщение за медиите във връзка с предложението относно одобряването на типа

Предложение за Регламент относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства

Съобщение на Комисията „Европа в движение“

IP/17/2822

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar