Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Māceklība ārvalstīs: Komisija dod stimulu ilgtermiņa praksei visā ES

Briselē, 2017. gada 4. septembrī

Eiropas Komisija priekšfinansē septiņus izmēģinājuma projektus, kas piedāvā ilgtermiņa māceklību ārvalstīs.

Šo projektu mērķis ir izmēģinājuma kārtā piedāvāt prakses iespējas, kuru ilgums ir vismaz 6 mēneši, tādā veidā cenšoties popularizēt ilgstošāku māceklību ārvalstīs.

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja: “Pierādījumi liecina, ka ilgtermiņa mobilitātes pieredze sociālās, konkrētajam darbam nepieciešamās un valodu prasmes uzlabo daudz vairāk nekā īstermiņa uzturēšanās ārvalstīs. Taču pretēji universitāšu studentiem, kuri piedalās gadu ilgās programmās, kāda ir Erasmus, lielākā daļa profesionālās izglītības un apmācības audzēkņu uz ārvalstīm dodas uz salīdzinoši neilgu laiku. Šā iemesla dēļ mēs radām vairāk ilgtermiņa iespēju, kas galu galā palielinās audzēkņu izredzes darba tirgū. Šie izmēģinājuma projekti un mūsu jaunā iniciatīva “ErasmusPro” paredz līdz 2020. gadam profesionālās izglītības un apmācības audzēkņiem piedāvāt līdz pat 50 000 ilgtermiņa mobilitātes iespēju.

Jau šobrīd apmēram 650 000 profesionālās izglītības un apmācības audzēkņu un absolventu var izmantot programmas “Erasmus+” finansējumu, lai piedalītos 2 nedēļas līdz 12 mēnešus ilgā mobilitātē ārvalstīs. Tomēr, neraugoties uz ilgtermiņa mobilitātes sniegtajiem ieguvumiem, ilgāk par 6 mēnešiem ārvalstīs pavada mazāk nekā 1 % minēto audzēkņu un absolventu. Tāpēc, lai apzinātu paraugpraksi un šķēršļus ilgtermiņa māceklībai ārvalstīs, šogad sāktie izmēģinājuma projekti 238 mācekļiem piedāvās 6–12 mēnešus pavadīt citā ES dalībvalstī. Minētās 238 prakses vietas ārvalstīs tiks piedāvātas papildus 100 vietām, ko, iesaistoties līdzīgos Komisijas finansētos projektos 2016. gadā, mācekļi jau ir ieguvuši. 2016. gada decembrī Komisija ierosināja arī iniciatīvu “ErasmusPro”, kas ir daļa no Komisijas vispārējiem centieniem uzlabot profesionālās izglītības un apmācības audzēkņu ilgtermiņa mobilitāti. Šī iniciatīva sāks darboties 2018. gadā un dos iespēju vēl 50 000 jauniešu pavadīt 3–12 mēnešus citā dalībvalstī.

Gan izmēģinājuma projekti, gan “ErasmusPro” ir pirmie soļi ceļā uz to, lai izveidotu Eiropas satvaru mācekļu mobilitātei. Minētais satvars sniegs konkrētas vadlīnijas dalībvalstīm un nodrošinās jauniešiem iespēju attīstīt savas prasmes un uzlabot savu nodarbināmību, un vienlaikus līdz ar pieredzi citā ES valstī stiprinās viņu piederības izjūtu Eiropai.

Vispārīga informācija

Komisija profesionālās izglītības un apmācības audzēkņu mobilitātes projektiem jau ir sniegusi lielu atbalstu. Programmas “Erasmus+” ietvaros aptuveni 650 000 profesionālās izglītības un apmācības audzēkņu un jauno absolventu saņems finansējumu, kas palīdzēs iegūt mobilitātes pieredzi ārvalstīs. Mobilitātes ilgums ir no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem.

Tomēr Komisijas mērķis ir palielināt ilgtermiņa mobilitātes iespējas un tādējādi paplašināt profesionālās izglītības un apmācības audzēkņu un mācekļu pieredzi, palīdzot tiem lielāku apmācības daļu pavadīt citā Eiropas valstī.

Praktisks piemērs šajā sakarā ir izmēģinājumu projektu priekšfinansēšana. Līdz šim Komisija ir izsludinājusi divus uzaicinājumus iesniegt izmēģinājumu projektu priekšlikumus (2006. un 2017. gadā). Deviņiem projektiem ir piešķirtas dotācijas. Šī gada projektus vada sešas dalībvalstis (Beļģija, Somija, Francija, Vācija, Itālija un Spānija), bet 21 dalībvalsts ir iesaistīta partnerībās. Projekti piedāvā māceklību dažādās profesijās un nozarēs, piemēram, tūrismā, sabiedriskajā ēdināšanā, veselības aprūpē, tirdzniecībā un loģistikā, IT, tirgvedībā, būvniecībā, rūpniecībā (metālapstrāde, elektronika) un lauksaimniecībā. Profesionālā, personīgā un sociālā pieredze, kas gūta, dzīvojot un strādājot citā valstī, papildinās un bagātinās izglītību, ko māceklis ieguvis savā valstī.

Septiņu 2017. gada izmēģinājuma projektu mērķis ir:

  • novērtēt pieprasījumu pēc ilgtermiņa starptautiskās mobilitātes shēmām un to kapacitāti;
  • apzināt ilgtermiņa mobilitātes kavēkļus;
  • apzināt paraugpraksi un veiksmes faktorus attiecībā uz mācekļu ilgtermiņa praksi, un popularizēt tos.

2017. gada projekti turpināsies līdz 2018. gada beigām vai 2019. gada sākumam.

Tiecoties uzlabot profesionālās izglītības un apmācības audzēkņu ilgtermiņa mobilitāti, Komisija 2016. gada decembrī ierosināja iniciatīvu “ErasmusPro”, kas ietilpst programmā “Erasmus+” un īpaši paredzēta tam, lai atbalstītu profesionālās izglītības un apmācības audzēkņu ilgtermiņa praksi ārvalstīs. “ErasmusPro” sāks darboties 2018. gadā un dos iespēju vēl 50 000 jauniešu 3–12 mēnešus pavadīt citā ES dalībvalstī.

Papildinformācija

Sekojiet Mariannai Teisenai sociālajos tīklos Twitter un Facebook.

Abonējiet e-pastā Eiropas Komisijas bezmaksas informatīvo biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

IP/17/2763

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar