Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Praktika välismaal: komisjon hoogustab pikaajalist praktikat kogu Euroopa Liidus

Brüssel, 4. september 2017

Euroopa Komisjon on käivitanud seitsme katseprojekti eelrahastamise, pakkudes sellega pikaajalise praktika võimalusi välismaal.

Nende projektide eesmärk on katsetada vähemalt 6 kuud kestvat praktikat, et edendada pikemaajalist praktiseerimist välismaal.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis: „Kogemused näitavad, et pikemaajaline viibimine teises riigis parandab suhtlemis-, töö- ja keeleoskusi palju rohkem kui lühiajaline viibimine välismaal. Vastupidiselt üliõpilastele viibib valdav osa kutsehariduses ja -õppes osalevatest õppuritest välismaal tavaliselt üsna lühikest aega. Seepärast püüame luua rohkem pikaajalise liikuvuse võimalusi, mis lõppkokkuvõttes avardab nende võimalusi tööturul. Loodame nende katseprojektide ja meie uue algatusega „ErasmusPro“ luua kutsekoolide õppuritele 2020. aastaks kuni 50 000 pikaajalise liikuvuse võimalust.

Juba praegu saavad 650 000 kutsekoolide õppurit ja värsket lõpetanut programmi „Erasmus+” vahendite toel viibida välismaal 2 nädalast kuni 12 kuuni. Vaatamata pikaajalise praktika eelistele jääb vähem kui 1% neist välismaale kauemaks kui 6 kuuks. Käesoleval aastal käivitatud katseprojektidega pakutakse 238 praktikandile võimalust töötada teises ELi riigis 6–12 kuud, et selgitada välja head tavad ja kitsaskohad, mis on seotud pikaajalise praktikaga välismaal. Need 238 praktikavõimalust lisanduvad 100 praktikandile, kes praegu osalevad sarnastes projektides, mis on juba 2016. aastal rahastuse saanud. Osana komisjoni jõupingutustest parandada pikaajalist liikuvust kutsehariduses ja -õppes õppijatele pakkus komisjon 2016. aasta detsembris välja algatuse ErasmusPro, mida hakatakse rakendama 2018. aastal ja mis võimaldab veel 50 000 noorel veeta 3–12 kuud mõnes muus liikmesriigis.

Nii katseprojektid kui ka „ErasmusPro“ on esimesed sammud praktikantide pikaajalise liikuvuse raamistiku loomisel Euroopas. Sellega antakse liikmesriikidele konkreetsed suunised, kuidas anda noortele võimalus arendada oma oskusi, suurendada tööalast konkurentsivõimet ja tugevdada Euroopa kodanikuks olemise tunnet mõnes teises ELi liikmesriigis saadud kogemuste kaudu.

Taustteave

Komisjon on juba teinud palju, et toetada kutsekooliõppurite liikuvust. Näiteks tänu programmile „Erasmus+“ omandab välismaal kogemusi 650 000 kutsekoolide õppurit ja värsket lõpetanut. Välismaal viibimise aeg on olnud 2 nädalat kuni 12 kuud.

Komisjon kavatseb parandada kutsehariduses ja -õppes osalejate pikaajalise liikuvuse võimalusi , et nad saaksid märkimisväärse osa oma õpingutest sooritada teises Euroopa riigis ja omandada põhjalikke kogemusi.

Katseprojektide eelrahastamine on üks näide, kuidas seda ellu viiakse. Lisaks sellele on komisjon käivitanud kaks projektikonkurssi (2016. ja 2017. aastal). Üheksa projekti on saanud toetusi. Käesoleva aasta projekte juhivad kuus liikmesriiki (Belgia, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania) ning partneritena osalevad kõnealustes projektides 21 liikmesriiki. Projektidega pakutakse praktikakohti mitmesugustel kutsealadel ja eri sektorites, nagu turism, toitlustamine, tervishoid, kaubandus ja logistika, IT, turustamine, ehitamine, tootmine (metalli-, elektroonikatööstus jne) ning põllumajandus. Välismaal elamise ja töötamise ajal saadud kutsealased, isiklikud ja ühiskondlikud kogemused täiendavad ja rikastavad praktikandi kodumaal saadud ettevalmistust.

2017. aasta seitsme katseprojekti eesmärgid on järgmised:

  • hinnata, milline on nõudlus praktikantide pikaajaliste riikidevaheliste liikuvussüsteemide järele ja millised on vastavad mahud;
  • hinnata, millised on pikaajalise liikuvuse kitsaskohad;
  • selgitada välja ja levitada kutseõppurite pikaajalise praktikaga seotud häid tavasid ja edutegureid.

2017. aasta projektid kestavad kuni 2018. aasta lõpuni või 2019. aasta alguseni.

Kutsekooliõppurite pikaajalise liikuvuse parandamiseks pakkus komisjon 2016. aasta detsembris välja programmi „Erasmus+“ osana „ErasmusPro“, mille eesmärk on eelkõige toetada nende õppurite pikaajalist praktikat välismaal. „ErasmusPro“ käivitatakse 2018. aastal ja tänu sellele saavad veel 50 000 noort võimaluse veeta 3–12 kuud mõnes muus liikmesriigis.

Lisateave

Marianne Thyssen: Twitter ja Facebook

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

IP/17/2763

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar