Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen välkomnar Europaparlamentets stöd till handelsavtalet med Kanada

Strasbourg den 15 februari 2017

Med Ceta inleds ett nytt skede i förbindelserna mellan EU och Kanada

Europaparlamentet röstar idag igenom det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada och slutför därmed ratificeringsprocessen för avtalet på EU-nivå.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker välkomnar resultatet av omröstningen i Strasbourg. – Dagens omröstning i Europaparlamentet är ett viktigt steg i den demokratiska processen för ratificeringen av avtalet med Kanada och därmed kan det också träda i kraft provisoriskt, säger Jean-Claude Juncker. Företagen och invånarna i EU kan nu börja dra nytta av de fördelar som avtalet ger så snart som möjligt. Det här handelsavtalet har varit föremål för en djupgående parlamentarisk granskning som återspeglar människors ökade intresse för handelspolitik. De intensiva diskussionerna om avtalet under hela processen vittnar om det europeiska beslutsfattandets demokratiska natur. Med det här moderna avtalet får vi möjlighet att forma globaliseringen gemensamt och påverka våra globala handelsregler. Det bästa exemplet på detta är det arbete som vi redan utför tillsammans med våra kanadensiska vänner för att skapa multilaterala regler för hanteringen av frågor som rör investeringar. Jag uppmanar nu alla medlemsländer att föra en inkluderande och omfattande diskussion på nationell nivå med relevanta parter i samband med den nationella ratificeringsprocessen.

– Med dagens omröstning inleds ett nytt skede i förbindelserna mellan EU och Kanada, säger handelskommissionär Cecilia Malmström. Tillsammans sänder vi ut en stark signal idag. Genom att bygga broar snarare än murar kan vi gemensamt möta de utmaningar som våra samhällen står inför. I dessa osäkra tider med tilltagande protektionism runt om i världen bekräftar Ceta vårt starka engagemang för en hållbar handel. Kanada är en nära allierad med Europa. Vi delar värderingar och ideal och ett engagemang för öppna marknader och en rättvis socialpolitik. Kanada är en viktig ekonomisk partner med en handel oss emellan som uppgår till närmare 100 miljarder euro* varje år. När det kanadensiska parlamentet har ratificerat avtalet är nästa steg att genomföra det provisoriskt, vilket jag hoppas kan ske snabbt och effektivt. Människor och företag på båda sidor om Atlanten bör kunna dra nytta av dessa fördelar mycket snart.

Vad kommer Ceta att innebära?

Ceta skapar nya möjligheter för företagen i EU. Företagen i EU kommer att spara mer än 500 miljoner euro om året i tullar på varor som exporteras till Kanada (nästan 98 % av denna besparing inleds redan dag ett). Företagen i EU kommer att få det bästa tillträde de någonsin haft till kanadensisk offentlig upphandling, bland annat på provinsnivån (och naturligtvis även på federal och lokal nivå).

Ceta kommer framför allt att vara till nytta för mindre företag som är de företag som minst har råd att betala för byråkrati. Småföretag kommer att spara tid och pengar, till exempel genom att de slipper dubbla tester av sina produkter, långdragna tullförfaranden och dyra arvoden.

Ceta kommer att skapa nya möjligheter för jordbrukare och livsmedelsproducenter, samtidigt som avtalet till fullo skyddar de värden som EU sätter högst. EU:s marknadsöppningar för vissa produkter är begränsade och balanserade och utjämnas genom kanadensiska marknadsöppningar som tillgodoser viktiga europeiska exportintressen, såsom ost, vin och sprit, frukt och grönsaker, bearbetade produkter och skyddet av 143 högkvalitativa europeiska produkter (s.k. geografiska beteckningar) på den kanadensiska marknaden.

EU:s 500 miljoner konsumenter kommer också att dra nytta av Ceta. Avtalet ger större valmöjligheter samtidigt som europeiska standarder bibehålls, eftersom bara produkter och tjänster som till fullo uppfyller alla EU-bestämmelser kommer att kunna föras in på EU-marknaden. Detta betyder att Ceta inte leder till några ändringar av EU:s livsmedelssäkerhetsregler, även när det gäller genetiskt modifierade produkter och förbudet mot hormonbehandlat nötkött.

Avtalet ger ökad rättslig säkerhet inom tjänsteekonomin och rörligheten förbättras för anställda vid företag. Dessutom införs ett ramverk som möjliggör erkännande av yrkeskvalifikationer för allt från arkitekter till kranförare.

Den nuvarande formen av tvistlösning mellan investerare och staten som finns i många av de bilaterala handelsavtal som förhandlats fram av EU-länder har ersatts med ett nytt och förbättrat system med en investeringsdomstol. Den nya mekanismen kommer att vara transparent och inte bygga på tillfälligt upprättade domstolar.

Medlemsländerna kommer även i fortsättningen att kunna organisera offentliga tjänster på det sätt som de själva vill. Denna och andra frågor har klargjorts ytterligare i ett gemensamt tolkningsinstrument som kommer att ha rättslig verkan och som klart och tydligt beskriver vad EU och Kanada har enats om i ett antal Ceta-artiklar.

Bakgrund och kommande åtgärder

Den 30 oktober undertecknade EU och Kanada handelsavtalet och idag gav Europaparlamentet sitt godkännande. Avtalet kan därmed träda i kraft provisoriskt så snart det även har ratificerats i Kanada. Ceta kommer att vara fullständigt genomfört när parlamenten i samtliga medlemsländer ratificerar avtalet i enlighet med sina nationella konstitutionella krav.

Det finns tydliga bevis för att frihandelsavtal stimulerar tillväxten och nya arbetstillfällen i EU. Exempelvis har EU:s export till Sydkorea ökat med mer än 55 % sedan handelsavtalet mellan EU och Sydkorea trädde i kraft 2011. Under denna femårsperiod har exporten av vissa jordbruksprodukter ökat med 70 % och försäljningen i Sydkorea av bilar från EU trefaldigats. Koreaavtalet tillämpades också provisoriskt under ratificeringsprocessen. I genomsnitt ger en export på 1 miljard euro upphov till 15 000 nya jobb i EU. 31 miljoner arbetstillfällen i Europa är beroende av export.

Mer information:

Faktablad: Ceta – ett handelsavtal som sätter nya standarder för den globala handeln

CETA in your town – interaktiv karta med landfakta samt infografik för varje land

Ceta: bakgrund, frågor och svar, innehåll

Fördelarna med Ceta och exportörernas berättelser

Avtalstexten

Infografik per land: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien

 

*Siffran korrigerad den 15 februari 2017 kl. 14.40.

IP/17/270

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar