Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Na ceste k spravodlivejšiemu potravinovému dodávateľskému reťazcu: Európska komisia žiada o podnety

Brusel 16. august 2017

Európska komisia dnes otvára celoeurópsku verejnú konzultáciu venovanú otázke, ako možno zabezpečiť spravodlivejší potravinový dodávateľský reťazec EÚ.

Vyzýva preto poľnohospodárov, občanov a ďalšie zainteresované strany, aby sa prostredníctvom on-line konzultácie trvajúcej do 17. novembra podelili o svoje názory na fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.

Existujú určité náznaky, že pridaná hodnota v potravinovom dodávateľskom reťazci nie je primerane rozložená medzi všetky jeho články, napríklad pre rozdiely vo vyjednávacej sile medzi menšími (a teda zraniteľnejšími) subjektmi vrátane poľnohospodárov či malých podnikov a ich obchodnými partnermi, ktorí sú ekonomicky silnejší a výrazne koncentrovaní.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Poľnohospodári sú prvým článkom v reťazci. Bez nich by sme nemali na spracovanie, predaj či konzumáciu žiadne potraviny. Vidíme však, že práve oni sú často najslabším článkom. Preto v záujme riešenia nedostatkov v potravinovom dodávateľskom reťazci stojíme na čele dlhodobého úsilia Komisie o ochranu záujmov európskych poľnohospodárov. Vyzývame všetkých občanov, poľnohospodárov, ako aj zainteresované strany v EÚ, aby sa zúčastnili na tejto on-line konzultácii a podelili sa s nami o svoje názory.“

Európska komisia má v úmysle zozbierať podnety s cieľom posúdiť potrebu a účelnosť možných opatrení, ktoré sa majú podniknúť na úrovni EÚ v záujme riešenia alebo regulácie nekalých obchodných praktík v súvislosti s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami.

Komisia má zároveň eminentný záujem o posúdenie úrovne transparentnosti trhu v celom reťazci, ako aj možností jej zlepšenia. Vzhľadom na potrebu určitého stupňa hospodárskej súťaže táto konzultácia poslúži aj pri posudzovaní nutnosti zavedenia dodatočných opatrení na zlepšenie transparentnosti trhu EÚ.

Napokon možno dodať, že z dotazníka vyplynie prehľad o úrovni záujmu o spoluprácu výrobcov a využitie tzv. doložiek o rozdelení hodnoty (konkrétne ide o rozdelenie trhových bonusov a strát vyplývajúcich z vývoja cien na relevantnom trhu), ktoré sa už používajú v niektorých odvetviach, a to napríklad v odvetví cukru.

Ďalšie pôsobenie v nadväznosti na činnosť osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy

Konzultácia vychádza z činnosti osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy, ktorú zriadil komisár Hogan v januári 2016. Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy navrhla viaceré konkrétne spôsoby posilnenia postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Táto konzultácia nadviaže na prácu skupiny a poskytne Komisii impulzy pre jej prípadnú činnosť v budúcnosti.

Na účely konzultácie a spätnej väzby sa uverejnilo aj úvodné posúdenie vplyvu obsahujúce podrobnosti o škále možných politických alternatív. Okrem toho sa vypracuje úplné posúdenie týkajúce sa každej iniciatívy slúžiacej na skvalitnenie potravinového dodávateľského reťazca.

Aj všetky budúce návrhy Komisie budú v súlade so širším prístupom v záujme zjednodušenia a modernizácie spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Ďalšie informácie

Verejná konzultácia venovaná iniciatíve na zlepšenie potravinového dodávateľského reťazca – čoskoro dostupná vo všetkých jazykoch EÚ

Úvodné posúdenie vplyvu týkajúce sa potravinového dodávateľského reťazca

Podieľajte sa na tvorbe právnych predpisov a na verejných konzultáciách EÚ

IP/17/2521

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar