Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

En mere afbalanceret fødevareforsyningskæde: Kommissionen ønsker synspunkter fra borgerne

Bruxelles, den 16. august 2017

Europa-Kommissionen indleder i dag offentlig høring på EU-plan om, hvordan fødevareforsyningskæden i EU kan gøres mere afbalanceret.

Landbrugere, borgere og andre interesserede parter opfordres til at udveksle synspunkter om, hvordan fødevareforsyningskæden fungerer, gennem en onlinehøring, der varer frem til den 17. november.

Der er grund til at formode, at den merværdi, der skabes i fødevareforsyningskæden, ikke altid fordeles korrekt mellem de forskellige led i kæden, navnlig på grund af forskelle i forhandlingsstyrke mellem mindre og dermed mere sårbare aktører, herunder landbrugere og små virksomheder, og deres økonomisk stærkere og stærkt koncentrerede handelspartnere.

Kommissær for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Phil Hogan, siger: "Landbrugerne er det første led i kæden, og uden dem ville der ingen fødevarer være at forarbejde, sælge eller forbruge. Vi ser dog ofte, at de fortsat ofte er det svageste led. Det er for at rette op på svaghederne i fødevareforsyningskæden, at vi tager initiativ til at handle i overensstemmelse med Kommissionens mangeårige holdning om at støtte de europæiske landbrugere. Jeg opfordrer alle borgere, landbrugere, og interessenter til at give deres synspunkter til kende gennem denne onlinehøring."

Kommissionen vil indsamle bidrag for at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt og formålstjeneligt at træffe foranstaltninger på EU-plan med henblik på bekæmpelse eller regulering af illoyal handelspraksis, når det gælder landbrugsfødevarer.

Kommissionen ønsker også at vurdere graden af gennemsigtighed på markedet i hele kæden og indkredse de områder, hvor den kan forbedres. Eftersom der er behov for en vis grad af konkurrence, skal høringen hjælpe med til at vurdere, om der bør indføres mekanismer for markedsgennemsigtighed i EU.

Endvidere handler spørgeskemaet om, hvor stor interessen er for samarbejde mellem producenter og for anvendelse af værdifordelingsaftaler (navnlig deling af markedsbonusser og -tab som følge af udviklingen i de relevante markedspriser), som allerede anvendes inden for visse sektorer, herunder sukkersektoren.

Taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne

Høringen bygger på det arbejde, som er udført i taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne, der blev oprettet af Phil Hogan i januar 2016. Taskforcen foreslog flere konkrete tiltag til at styrke landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden, og høringen vil fortsætte dette arbejde og komme til at indgå i Kommissionens fremtidige arbejde.

En indledende konsekvensanalyse med en række mulige politiske løsningsmodeller er også sendt til høring og tilbagemelding, ligesom der vil blive gennemført en fuldstændig konsekvensanalyse om et eventuelt fremtidigt initiativ til forbedring af fødevareforsyningskæden.

Fremtidige forslag fra Kommissionen vil også være i overensstemmelse med den brede tilgang til forenkling og modernisering af den fælles landbrugspolitik.

Yderligere oplysninger

Offentlig høring om initiativet til at forbedre fødevareforsyningskæden – snart tilgængelig på samtlige EU-sprog

Indledende konsekvensanalyse om fødevareforsyningskæden

Bidrag til lovgivningsprocessen og EU's offentlige høringer

IP/17/2521

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar