Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise schválila podporu ve výši 45 milionů EUR, kterou Česká republika hodlá poskytnout na výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro vozidla s nízkými emisemi

Brusel 11. srpna 2017

Evropská komise usoudila, že plány České republiky na podporu výstavby sítě čerpacích a dobíjecích stanic pro vozidla s nízkými emisemi jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Toto opatření přispívá ke snížení emisí CO2, aniž by narušovalo hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Margrethe Vestagerová, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže, k tomu uvedla: „Česká republika je dalším dobrým příkladem toho, jak mohou členské státy přispět k boji proti globálnímu oteplování. Režim podpoří alternativní paliva, přispěje ke snížení škodlivých emisí z vozidel a povzbudí spotřebitele a podniky k využívání ekologičtější dopravy, aniž by se přitom narušila hospodářská soutěž.“

Z režimu bude během šesti let poskytována podpora v celkové výši 44,5 milionu EUR na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích a čerpacích stanic pro vozidla na alternativní paliva, jako jsou elektřina, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn a vodík. Infrastruktura bude k dispozici v celém státě. Společnosti, které již působí v odvětví alternativních paliv, budou o podporu moci žádat během čtyř samostatných nabídkových řízení prostřednictvím otevřeného a transparentního postupu.

Komise toto opatření posoudila podle Smlouvy o fungování Evropské unie, která členským státům umožňuje podporovat rozvoj určitých hospodářských činností – v tomto případě zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí CO2. Tato činnost je v souladu s energetickými a klimatickými cíli EU.

Komise dospěla k názoru, že veřejná podpora je vhodná, protože Česká republika prokázala, že státní podpora je nezbytná, aby hospodářské subjekty motivovala k rozvoji vnitrostátních sítí potřebnou rychlostí a v potřebné hustotě. Opatření povede k výrazně vyššímu využívání vozidel na alternativní paliva, čímž významně přispěje k naplňování společného zájmu, jímž je snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší. Opatření je rovněž v souladu s Evropskou strategií pro nízkoemisní mobilitu, zejména pokud jde o rychlejší zavádění alternativních zdrojů energie s nízkými emisemi v oblasti dopravy a o příspěvek k programu dekarbonizace. Energetická účinnost je klíčem k přechodu Evropy na čistou energii a představuje hlavní politiku pro dosažení cílů Pařížské dohody. 

Komise dospěla k závěru, že příspěvek režimu k cílům EU v oblasti životního prostředí jasně vyváží případné narušení hospodářské soutěže v důsledku veřejného financování, a proto plány České republiky schválila podle pravidel EU pro státní podporu.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem SA.37667. Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

IP/17/2501

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar