Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Teenustemajandus eurooplaste hüvanguks

Brüssel, 10. jaanuar 2017

Täna esitab komisjon ulatusliku ja tasakaalustatud meetmete paketi, millega hõlbustatakse äriühingute ja kutsetöötajate jaoks teenuste osutamist ELi potentsiaalselt 500 miljonilisele kliendibaasile.

Uued tuuled teenustesektoris toovad kasu tarbijatele, tööotsijatele ja äriühingutele ning loovad kogu Euroopas majanduskasvu.

Tänased ettepanekud tehakse ühtse turu strateegias kindlaks määratud tegevuskava osana ning need aitavad viia ellu president Junckeri poliitilist lubadust kasutada ära ühtse turu täielik potentsiaal ja muuta ühtne turg hüppelauaks, millelt Euroopa äriühingud saaks saavutada üleilmset majanduslikku edu. Seda eesmärki kinnitati Euroopa Ülemkogu 2015. aasta detsembri, 2016. aasta juuni ja 2016. aasta detsembri järeldustes. Kavandatavate meetmete eesmärk on hõlbustada teenuseosutajatel haldusformaalsuste täitmist ja aidata liikmesriikidel kindlaks määrata, missugused päritoluriigis või piiriüleselt tegutsevatele kutsetöötajatele kehtestatud nõuded on ülemäära koormavad või vananenud. Selle asemel et muuta teenuste valdkonnas juba kehtivaid ELi õigusnorme, keskendub komisjon nende paremale kohaldamisele, kuna tõendid osutavad, et õigusnormide täiemahuline rakendamine annab ELi majandusele olulise tõuke.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen sõnas: „Teenustekaubanduse tõkked on ühtlasi tõkked konkurentsivõimele. Teenuste ühtse turu võimaluste parem ärakasutamine aitab Euroopa äriühingutel töökohti luua ja piiriüleselt laieneda, pakkudes seeläbi suuremat valikut teenuseid parema hinnaga ning säilitades samal ajal kõrged standardid nii tarbijatele kui ka töötajatele. Täna teeme me ettepaneku lihtsustatud menetluse kohta piiriülestele teenuseosutajatele, samuti uue ja tänapäevase koostöövormi kohta, mis võimaldab liikmesriikidel oma teenustesektoreid reguleerida."

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Teenused moodustavad kaks kolmandikku ELi majandusest ja ligikaudu 90% uutest töökohtadest luuakse teenustesektoris. Kuid ühtne turg, mida peetakse liigagi sageli iseenesestmõistetavaks, ei toimi teenuste puhul väga hästi. Seeläbi kaotame me olulised töökohtade loomise ja majanduskasvu võimalused. Täna anname me teenustesektorile uut hoogu, et muuta Euroopa uute teenuste osutamise, ostmise ja arendamise üleilmseks keskuseks."

Komisjoni poolt täna vastu võetud neli konkreetset algatust on järgmised.

  • Uus Euroopa teenuste e-kaart – lihtsustatud elektrooniline menetlus muudab teenuste piiriüleseks osutamiseks nõutavate haldusformaalsuste täitmise äriteenuste (nt projekteerimisettevõtted, IT-konsultandid, messikorraldajad) ja ehitusteenuste osutajate jaoks lihtsamaks. Teenuseosutajad peavad suhtlema lihtsalt üheainsa asutusega oma päritoluriigis ja nad saavad seda teha oma emakeeles. Päritoluriigi asutus kontrollib seejärel vajalikke andmeid ja edastab need vastuvõtvale liikmesriigile. Vastuvõttev liikmesriik võib endiselt kohaldada riiklikke regulatiivseid nõudeid ning otsustada, kas kaardi taotleja võib tema territooriumil teenuseid osutada. E-kaart ei mõjuta kehtivaid tööandja kohustusi ega töötajate õigusi.
  • Kutsealaseid teenuseid käsitlevate riiklike õigusnormide proportsionaalsuse hindamine – ligikaudu 50 miljonit inimest ehk 22% Euroopa tööjõust töötab kutsealal, mille eeltingimuseks on konkreetse kvalifikatsiooni olemasolu või mille puhul konkreetse kutsenimetuse kasutus on kaitstud, nagu farmatseudid või arhitektid. Reguleerimine on paljude elukutsete, nagu näiteks tervise ja ohutusega seotud ametite puhul, sageli õigustatud. Kuid paljudel juhtudel muudavad tarbetult koormavad ja vananenud eeskirjad need töökohad kvalifitseeritud kandidaatidele põhjendamatult raskesti juurdepääsetavaks. Samuti tekitab see kahju tarbijatele. EL ei reguleeri ega vähenda kutsealade reguleerimist ja see jääb liikmesriikide pädevusse. Kuid ELi õiguse raames peab liikmesriik kindlaks tegema, kas uued riiklikud kutsealased nõuded on vajalikud ja tasakaalustatud. Ühtse ja järjepideva lähenemisviisi tagamiseks teeb komisjon ettepaneku ühtlustada ja lihtsustada seda, kuidas liikmesriigid peaksid enne kutsealaseid teenuseid käsitlevate riiklike õigusnormide vastuvõtmist või muutmist tegema põhjaliku ja läbipaistva proportsionaalsuse kontrolli.
  • Suunised kutsealade reguleerimise riiklike reformide kohtavastastikune hindamine, mille liikmesriigid 2014. ja 2016. aasta vahelisel perioodil läbi viisid, osutas, et oma teenuseturud avanud riigid (st Itaalia, Poola, Portugal ja Hispaania) lõikavad juba kasu rohkematest teenustest odavamate hindadega, säilitades samal ajal kõrged standardid nii tarbijatele kui ka töötajatele. Täna pakub komisjon välja suunised riiklike reformivajaduste kohta, et reguleerida kutsealasid, millel on suur majanduskasvu ja töökohtade loomise potentsiaal, nagu arhitektid, insenerid, juristid, raamatupidajad, patendivolinikud, kinnisvaramaaklerid ja giidid. Liikmesriike kutsutakse üles hindama, kas kutsealaste nõuetega täidetakse riiklikes avalikes tegevuspõhimõtetes püstitatud eesmärgid. Suunised täiendavad Euroopa poolaasta hindamisi, käsitledes konkreetselt neile kutsealadele kohaldatavaid nõudmisi.
  • Parem teavitamine teenuseid käsitlevate riiklike õigusaktide ettepanekutest – ELi õigusega nõutakse liikmesriikidelt juba praegu komisjoni teavitamist teenuseid käsitlevate riiklike õigusnormide ettepanekutest, mis annab komisjonile ja teistele liikmesriikidele võimaluse väljendada varakult muret võimalike vastuolude pärast ELi õigusaktidega. Täna teeb komisjon ettepaneku selle mehhanismi parandamiseks, et muuta protsess kiiremaks, tõhusamaks ja läbipaistvamaks.

Taustteave

Ehkki teenused moodustavad kaks kolmandikku ELi majandusest ja ligikaudu 90% töökohtadest luuakse teenustesektoris, ei kasuta see sektor siiski oma täit potentsiaali. Teenustesektori tööviljakuse kasv on aeglane ja muu maailm on meile järele jõudmas. Tõkked takistavad äriühingute loomist ja laienemist ning tähendavad tarbijate jaoks kõrgemaid hindu ja väiksemat valikut. Lisaks on tootmise tulemuslikkus üha rohkem seotud teenuste konkurentsivõimega. Teenustekaubanduse tõkked ühtsel turul on seega ühtlasi tõkked ELi tootmise konkurentsivõimele. Selle suundumuse muutmiseks ning täiendavate töökohtade ja majanduskasvu loomiseks peavad liikmesriigid õhutama teenustemajanduse arengut ja kasutama paremini ära teenuste ühtse turu võimalusi.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused – MEMO/17/11

Teenuste e-kaardi ettepanek

Ettepanek teenuseid käsitlevatest õigusaktidest teavitamise menetluse kohta

Proportsionaalsuse kontrolli ettepanek

Suunised soovituste kohta reformida kutsealaste teenuste reguleerimist

Factsheet

IP/17/23

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar