Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Fungující ekonomika služeb pro Evropany

Brusel 10. ledna 2017

Evropská komise dnes představuje ambiciózní a vyvážený balíček opatření, která firmám a příslušníkům svobodných povolání usnadní poskytování služeb potenciální spotřebitelské základně 500 milionů lidí v EU.

Tento nový impuls pro sektor služeb bude přínosný pro spotřebitele, uchazeče o zaměstnání i podniky a povede k ekonomickému růstu v celé Evropě.

Dnešní návrhy jsou součástí plánu vymezeného ve strategii pro jednotný trh a představují plnění politického závazku předsedy Evropské komise Junckera plně rozvinout potenciál jednotného trhu a využít jej jako odrazový můstek pro evropské firmy na cestě k úspěchům ve světové ekonomice. Tento cíl potvrdila Evropská rada ve svých závěrech z prosince 2015, června 2016 a prosince 2016. Cílem navrhovaných opatření je usnadnit poskytovatelům služeb orientaci v administrativních formalitách a pomoci členským státům identifikovat nadměrně zatěžující nebo zastaralé požadavky na příslušníky svobodných povolání působící v tuzemsku nebo přes hranice. Spíše než na změnu stávajících pravidel EU v oblasti služeb se Evropská komise zaměřuje na to, aby byla tato pravidla lépe uplatňována, protože je prokázáno, že jejich plné zavedení do praxe by ekonomiku EU významně stimulovalo.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „Překážky bránící obchodu se službami jsou zároveň překážkami pro konkurenceschopnost. Lepší využití jednotného trhu pro služby pomůže evropským podnikům vytvářet pracovní místa a růst přes hranice, poskytne širší výběr služeb za lepší ceny a současně zachová vysoké standardy pro spotřebitele a pracovníky. Dnes navrhujeme zjednodušit postupy pro poskytovatele přeshraničních služeb a nový a modernější způsob, jak mohou členské státy spolupracovat při regulaci svých odvětví služeb.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Služby představují dvě třetiny ekonomiky EU a vytvářejí 90 % nových pracovních míst. Jednotný trh – tento klenot, který až příliš často bereme jako samozřejmost – ale v oblasti služeb nefunguje dobře. V důsledku toho přicházíme o významný potenciál zaměstnanosti a růstu.  Dnes dáváme odvětví služeb nový impuls, aby se z Evropy stalo globální centrum pro poskytování, nákup a vývoj nových služeb.“

Evropská komise dnes přijala tyto čtyři konkrétní iniciativy:

  • Nový evropský průkaz služeb: Zjednodušený elektronický postup usnadní poskytovatelům podnikatelských služeb (například inženýrským firmám, IT konzultantům, organizátorům veletrhů) a stavebních služeb vyřízení administrativních formalit požadovaných k poskytování služeb v zahraničí. Poskytovatelé služeb budou muset jednat pouze s jedním kontaktním místem ve své domovské zemi a ve svém vlastním jazyce. Tento subjekt v domovské zemi pak ověří nezbytné údaje a předá je do hostitelského členského státu. Hostitelský členský stát si zachová stávající pravomoc uplatňovat vnitrostátní regulační požadavky a rozhodnout, zda žadatel může nabízet služby na jeho území. Tímto elektronickým průkazem nebudou dotčeny stávající povinnosti zaměstnavatelů nebo práva pracovníků.
  • Posuzování přiměřenosti vnitrostátních předpisů o službách svobodných povolání: Přibližně 50 milionů lidí – 22 % evropské pracovní síly – pracuje v povoláních, k nimž je přístup podmíněn získáním zvláštní kvalifikace nebo pro která je vyhrazen specifický titul, například lékárníci nebo architekti. Regulace má často své opodstatnění u řady povolání, například těch, která souvisejí se zdravím a bezpečností. Zbytečně zatěžující a zastaralá pravidla však mohou v mnoha případech kvalifikovaným uchazečům získání takové práce neodůvodněně ztěžovat. K tomu dochází také na úkor spotřebitelů. EU svobodná povolání nereguluje ani nedereguluje – to zůstává v pravomoci členských států. Avšak podle právních předpisů EU musí členský stát určit, zda jsou nové vnitrostátní požadavky na tato povolání nezbytné a vyvážené. V zájmu zajištění jednotného a konzistentního přístupu navrhuje Evropská komise zefektivnit a vyjasnit, jak by členské státy měly provádět ucelený a transparentní test přiměřenosti před přijetím nebo změnou vnitrostátních předpisů o službách svobodných povolání.
  • Vodítko pro vnitrostátní reformy v oblasti regulace svobodných povolání: Ze vzájemného hodnocení, které členské státy provedly v letech 2014 až 2016, vyplynulo, že státy, které svůj trh služeb otevřely (například Itálie, Polsko, Portugalsko a Španělsko), nyní profitují z širšího výběru služeb za lepší ceny a zároveň zachovaly vysoké standardy pro spotřebitele a pracovníky. Evropská komise dnes nabízí vodítko pro potřeby vnitrostátních reforem v oblasti regulace služeb svobodných povolání s vysokým potenciálem růstu a tvorby pracovních míst: architektů, inženýrů, právníků, účetních, patentových zástupců, realitních makléřů a turistických průvodců. Členské státy by měly posoudit, zda požadavky na tato povolání splňují deklarované cíle jejich vnitrostátní veřejné politiky. Zmíněné vodítko slouží jako doplněk hodnocení v rámci evropského semestru, protože se zabývá konkrétně požadavky kladenými na uvedená povolání.
  • Lepší postup oznamování návrhů vnitrostátních předpisů o službách: Legislativa EU již vyžaduje, aby členské státy informovaly Evropskou komisi o navrhovaných vnitrostátních předpisech týkajících se služeb, což dává exekutivě EU a ostatním členským státům příležitost již v rané fázi vznést případné výhrady ohledně možného nesouladu s právními předpisy EU. Evropská komise dnes navrhuje vylepšení tohoto mechanismu, aby byl celý proces ještě rychlejší, efektivnější a transparentnější.

Souvislosti

Přestože služby představují dvě třetiny ekonomiky EU a vzniká v nich přibližně 90 % pracovních míst, odvětví služeb zaostává. Růst produktivity je v tomto sektoru nízký a zbytek světa nás dohání. Zakládání a rozšiřování firem brání překážky, které navíc vedou k vyšším cenám pro spotřebitele a menšímu výběru. Výkonnost výrobního odvětví je kromě toho stále více spjatá s konkurenceschopností služeb. Překážky bránící obchodu se službami na jednotném trhu jsou proto zároveň překážkami pro konkurenceschopnost výrobního odvětví EU. Aby se tento trend obrátil a aby se vytvářela nová pracovní místa a podpořil se další růst, musí členské státy stimulovat rozvoj ekonomiky služeb a lépe využívat potenciálu jednotného trhu služeb.

Další informace

Často kladené otázky – MEMO/17/11

Návrh evropského průkazu služeb

Návrh postupu oznamování pro služby

Návrh testu přiměřenosti

Pokyny pro doporučení reforem v oblasti regulace služeb svobodných povolání

Factsheet

IP/17/23

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar