Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Polen för åtgärder som påverkar rättsväsendet

Bryssel den 29 juli 2017

EU-kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Polen genom att sända en formell underrättelse efter offentliggörandet i den polska officiella tidningen av lagen om organisation av de ordinarie domstolarna fredagen den 28 juli.

Polen har en månad på sig att svara på den formella underrättelsen.

Kommissionens huvudsakliga rättsliga farhåga med lagen om organisation av de ordinarie domstolarna gäller diskriminering på grund av kön, eftersom det införs skilda pensionsåldrar för kvinnliga domare (60 år) och manliga domare (65 år). Detta strider mot artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och mot direktiv 2006/54 om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. I den formella underrättelsen tar kommissionen också upp att det faktum att justitieministern ges egen befogenhet att förlänga mandattiden för domare som uppnått pensionsålder samt att avskeda och utnämna ordföranden i domstolar med största sannolikhet kommer att undergräva de polska domstolarnas oberoende (se artikel 19.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) i kombination med artikel 47 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna). De nya bestämmelserna ger justitieministern rätt att påverka enskilda ordinarie domare, framför allt genom det vaga kriteriet när det gäller att förlänga deras mandattid, vilket undergräver principen om domares oavsättlighet. Genom att sänka pensionsåldern gör lagen det möjligt för justitieministern att förlänga domares mandattid i upp till tio år för kvinnliga domare och fem år för manliga domare. Dessutom finns det ingen tidsram för justitieministern att fatta beslut om en förlängning av mandattiden, vilket gör det möjligt för denna att bibehålla sitt inflytande över de berörda domarna under den resterande tiden för deras rättsliga mandat.

I går skickade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans även ett brev till Polens utrikesminister, där han ånyo bjöd in Polens utrikesminister och justitieminister till ett sammanträde i Bryssel så snart som möjligt för att återuppta dialogen.

– Kommissionen sträcker fortfarande ut sin hand till de polska myndigheterna, i hopp om en konstruktiv dialog, sade Timmermans inom ramen för dialogen om rättstatsprincipen.

Nästa steg

Polen ska svara på EU-kommissionens formella underrättelse inom en månad. Efter att ha granskat Polens svar, eller om inga synpunkter har inkommit inom utsatt tid, förbehåller kommissionen sig rätten att avge ett motiverat yttrande, vilket är det andra steget i ett överträdelseförfarande.

Bakgrund

Onsdagen den 26 juli beslutade kommissionskollegiet att inleda detta överträdelseförfarande så snart lagen om organisation av de ordinarie domstolarna hade offentliggjorts, vilket skedde den 28 juli.

Överträdelseförfarandet kommer utöver den pågående dialogen om rättstatsprincipen, som kommissionen inledde i januari 2016, och den kompletterande rekommendationen om rättstatsprincipen av den 26 juli. Rättsstatsprincipen är ett av de gemensamma värden på vilka Europeiska unionen vilar. Principen stadgas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. Enligt fördragen ansvarar EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och rådet för att garantera respekten för rättsstatsprincipen såsom ett av de grundläggande värdena för vår union och för att se till att EU:s lagstiftning, värden och principer respekteras. Med anledning av händelserna i Polen inledde EU-kommissionen i januari 2016 en dialog med den polska regeringen inom den s.k. ramen för rättsstatsprincipen. Ramen infördes av kommissionen den 11 mars 2014 och består av tre etapper (se diagram i bilaga 1). Hela processen grundas på en fortlöpande dialog mellan kommissionen och det berörda medlemslandet. Kommissionen ger Europaparlamentet och rådet regelbundna och detaljerade rapporter i frågan.

Bilaga I - Ramen för rättstatsprincipen

1

Bilaga 2 - Artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen

1.   Rådet får på motiverat förslag från en tredjedel av medlemsstaterna, från Europaparlamentet eller från Europeiska kommissionen med en majoritet på fyra femtedelar av sina medlemmar och efter Europaparlamentets godkännande slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värden som anges i artikel 2. Innan detta slås fast ska rådet höra den berörda medlemsstaten och får i enlighet med samma förfarande framföra rekommendationer till denna stat.

Rådet ska regelbundet kontrollera om de skäl som har lett till ett sådant fastslående fortfarande äger giltighet.

2.   Europeiska rådet får på förslag från en tredjedel av medlemsstaterna eller från Europeiska kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, samt efter att ha uppmanat ifrågavarande medlemsstat att framföra sina synpunkter, enhälligt slå fast att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter värden som anges i artikel 2.

3.   När ett fastslående enligt punkt 2 har gjorts får rådet, som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, besluta om att tillfälligt upphäva vissa av de rättigheter som den ifrågavarande medlemsstaten har till följd av tillämpningen av fördragen, inbegripet rösträtten i rådet för företrädaren för den medlemsstatens regering. Rådet ska därvid beakta de möjliga följder som ett sådant tillfälligt upphävande kan få för fysiska och juridiska personers rättigheter och skyldigheter.

Den ifrågavarande medlemsstatens skyldigheter enligt fördragen ska under alla omständigheter fortsätta att vara bindande för den staten.

4.   Rådet får senare med kvalificerad majoritet besluta om att ändra eller återkalla åtgärder som har vidtagits enligt punkt 3, när den situation som ledde till att åtgärderna infördes har förändrats.

5.   De omröstningsbestämmelser som i enlighet med denna artikel gäller för Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet fastställs i artikel 354 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

IP/17/2205

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar