Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija začenja postopek za ugotavljanje kršitev proti Poljski zaradi ukrepov na področju sodstva

Bruselj, 29. julija 2017

Evropska komisija je z uradnim opominom, ki ga je Poljski poslala po objavi Zakona o organizaciji rednih sodišč v poljskem uradnem listu v petek, 28. julija, proti tej državi začela postopek za ugotavljanje kršitev.

Poljski organi morajo na uradni opomin odgovoriti v roku enega meseca.

Ključni pravni pomislek Komisije glede tega zakona o organizaciji rednih sodišč zadeva diskriminacijo na podlagi spola, saj zakon uvaja različno upokojitveno starost za sodnice (60 let) in sodnike (65 let). To je v nasprotju s členom 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Direktivo 2006/54 o enakosti spolov pri zaposlovanju. Komisija v uradnem opominu tudi opozarja, da bo s tem, da lahko minister za pravosodje po lastni presoji podaljša mandat sodnikom, ki so dosegli upokojitveno starost, ter razreši in imenuje predsednike sodišč, okrnjena neodvisnost poljskih sodišč (glej člen 19(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v povezavi s členom 47 Listine EU o temeljnih pravicah). Nova pravila ministru za pravosodje omogočajo, da izvaja vpliv na posamezne sodnike, pri čemer pa je predvsem zaradi nejasnih meril za podaljšanje njihovega mandata ogroženo načelo nezamenljivosti sodnikov. Čeprav znižuje upokojitveno starost, zakon ministru za pravosodje omogoča podaljšanje mandata sodnikov, in sicer za največ deset let za sodnice in pet let za sodnike. Pri tem pa ne določa časovnega roka, v katerem mora minister za pravosodje sprejeti odločitev glede podaljšanja mandata, zaradi česar lahko ohrani vpliv nad zadevnimi sodniki do izteka njihovega mandata.

Poleg tega je prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans poljskemu ministru za zunanje zadeve včeraj poslal dopis, v katerem ga je ponovno povabil, naj se skupaj s poljskim ministrom za pravosodje, takoj ko bo mogoče, udeležita sestanka v Bruslju, da bi lahko ponovno vzpostavili dialog. Kot je dejal v okviru dialoga o pravni državi: „Komisija se je v upanju na konstruktiven dialog še naprej pripravljena pogovarjati s poljskimi organi.

Naslednji koraki

Uradni opomin Komisije od poljske vlade zahteva, da odgovori v roku enega meseca. Po pregledu odgovora Poljske ali v primeru, da pripombe ne bodo predložene v predpisanem roku, lahko Komisija izda obrazloženo mnenje in tako začne drugo fazo postopka za ugotavljanje kršitev.

Ozadje

Kolegij komisarjev se je v sredo, 26. julija, odločil, da bo postopek za ugotavljanje kršitev začel takoj po objavi Zakona o organizaciji rednih sodišč. Zakon je bil objavljen 28. julija.

Postopek za ugotavljanje kršitev dopolnjuje tekoči dialog o pravni državi, ki ga je Komisija začela januarja 2016, ter dopolnilno priporočilo o pravni državi, ki je bilo izdano 26. julija. Načelo pravne države je ena od skupnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Določeno je v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji. Evropska komisija je skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom v skladu s Pogodbami odgovorna za spoštovanje načela pravne države kot temeljne vrednote Unije ter zagotavlja spoštovanje zakonov, vrednot in načel EU. Dogodki na Poljskem so privedli do tega, da je Evropska komisija januarja 2016 na podlagi okvira za zaščito načela pravne države začela dialog s poljsko vlado. Okvir, ki ga je Komisija vzpostavila 11. marca 2014, je sestavljen iz treh stopenj (glej grafični prikaz v Prilogi I). Celoten proces temelji na stalnem dialogu med Komisijo in zadevno državo članico. Komisija pri tem redno in natančno obvešča Evropski parlament in Svet.

Priloga I – Okvir za zaščito načela pravne države

1

Priloga II – Člen 7 Pogodbe o Evropski uniji

1.   Na podlagi obrazloženega predloga ene tretjine držav članic, Evropskega parlamenta ali Evropske komisije lahko Svet po odobritvi Evropskega parlamenta z večino štirih petin svojih članov ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2. Pred takšno ugotovitvijo Svet zasliši zadevno državo članico, in lahko po istem postopku nanjo naslovi priporočila.

Svet redno preverja, ali so razlogi, na podlagi katerih je bila sprejeta takšna ugotovitev, še naprej podani.

2.   Evropski svet lahko na predlog ene tretjine držav članic ali Evropske komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno ugotovi, da ena od držav članic huje in vztrajno krši vrednote iz člena 2, potem ko je pozval zadevno državo članico, naj predloži svoje pripombe.

3.   Ob sprejetju ugotovitve po odstavku 2 lahko Svet s kvalificirano večino sklene, da nekatere pravice, ki izhajajo iz uporabe teh pogodb za zadevno državo članico, mirujejo, vključno z glasovalnimi pravicami predstavnika vlade te države članice v Svetu. Pri tem Svet upošteva morebitne posledice takšnega mirovanja na pravice in obveznosti fizičnih in pravnih oseb.

Obveznosti zadevne države članice po teh pogodbah so zanjo v vsakem primeru še naprej zavezujoče.

4.   Svet lahko s kvalificirano večino naknadno sklene, da se ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 3, spremenijo ali prekličejo, kot odgovor na spremembe okoliščin, zaradi katerih so bili uvedeni.

5.   Podrobnosti glasovanja, ki se za namene tega člena uporabljajo za Evropski parlament, Evropski svet in Svet, so določene v členu 354 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

IP/17/2205

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar