Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Lenkiją dėl poveikio teisminėms institucijoms turinčių priemonių

Briuselis, 2017 m. liepos 29 d.

Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Lenkiją jai išsiųsdama oficialų pranešimą, kai liepos 28 d., penktadienį, Lenkijos oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Bendrosios kompetencijos teismų organizavimo įstatymas.

Atsakymą į šį oficialų pranešimą Lenkijos valdžios institucijos turi pateikti per vieną mėnesį.

Pagrindinė teisinė problema, kurią Komisija nustatė šiame įstatyme, yra susijusi su diskriminacija dėl lyties, nes nustatytas skirtingas teisėjų moterų ir teisėjų vyrų pensinis amžius (atitinkamai 60 metų ir 65 metai). Tai prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 157 straipsniui ir Direktyvai 2006/54 dėl lyčių lygybės užimtumo srityje. Oficialiame pranešime Komisija taip pat išreiškia susirūpinimą dėl to, kad, suteikus teisingumo ministrui diskrecijos teisę pratęsti pensinio amžiaus sulaukusių teisėjų įgaliojimų terminą, taip pat atleisti ir skirti teismų pirmininkus, kils grėsmė Lenkijos teismų nepriklausomumui (žr. Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalį kartu su ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu). Pagal naujas taisykles teisingumo ministras gali daryti įtaką atskiriems bendrosios kompetencijos teismų teisėjams, visų pirma, taikydamas neaiškius jų įgaliojimų pratęsimo kriterijus, ir taip pažeisti teisėjų nepašalinamumo principą. Įstatymu, viena vertus, sutrumpinamas pensinis amžius, o, kita vertus, suteikiama galimybė teisingumo ministrui teisėjų moterų įgaliojimų terminą pratęsti dar daugiausia dešimčia metų, o teisėjų vyrų – penkeriais metais. Be to, jame nenustatytas laikotarpis, per kurį teisingumo ministras turi priimti sprendimą dėl įgaliojimų pratęsimo, todėl savo įtaką atitinkamiems teisėjams jis gali daryti visą likusį jų teisminių įgaliojimų vykdymo laiką.

Vakar pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas išsiuntė laišką Lenkijos užsienio reikalų ministrui, kuriuo dar kartą pakvietė jį ir Lenkijos teisingumo ministrą kuo greičiau atvykti į susitikimą Briuselyje ir atnaujinti dialogą. Vykstant dialogui teisinės valstybės klausimais jis sakė: „Komisija tebėra pasirengusi konstruktyviam dialogui su Lenkijos valdžios institucijomis.“

Tolesni veiksmai

Komisijos oficialiame pranešime Lenkijos Vyriausybės prašoma pateikti atsakymą per vieną mėnesį. Išnagrinėjusi Lenkijos atsakymą arba per nustatytą terminą negavusi pastabų, Komisija gali pateikti pagrįstą nuomonę ir taip pradėti antrąjį pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą.

Pagrindiniai faktai

Liepos 26 d., trečiadienį, Komisijos narių kolegija nusprendė pradėti šią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kai tik bus paskelbtas Bendrosios kompetencijos teismų sudėties įstatymas. Įstatymas buvo paskelbtas liepos 28 d.

Ši pažeidimo nagrinėjimo procedūra – dar viena priemonė, papildanti šiuo metu vykstantį 2016 m. sausio mėn. Komisijos pradėtą dialogą teisinės valstybės klausimais ir liepos 26 d. paskelbtą papildomą rekomendaciją dėl teisinės valstybės. Teisinė valstybė yra viena iš bendrų vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Ji įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba pagal Sutartis yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrinta, jog bus paisoma teisinės valstybės principo, kuris yra viena pagrindinių Sąjungos vertybių, ir būtų laiduojama, jog bus paisoma ES teisės, vertybių bei principų. Dėl įvykių Lenkijoje 2016 m. sausio mėn. Europos Komisija pradėjo su Lenkijos Vyriausybe dialogą, grindžiamą teisinės valstybės priemonių sistema. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos patvirtintą sistemą sudaro trys etapai (žr. I priede pateiktą schemą). Visas procesas grindžiamas nuolatiniu Komisijos ir atitinkamos valstybės narės dialogu. Komisija nuolat išsamiai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

 

I priedas. Teisinės valstybės priemonių sistema

12
II priedas. Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnis

1.   Remdamasi pagrįstu vieno trečdalio valstybių narių, Europos Parlamento arba Europos Komisijos pasiūlymu, Taryba, spręsdama keturių penktadalių savo narių balsų dauguma ir gavusi Europos Parlamento pritarimą, gali nutarti, jog iškilo aiškus pavojus, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai pažeisti 2 straipsnyje nurodytas vertybes. Prieš priimdama tokį nutarimą, Taryba išklauso tą valstybę narę ir, spręsdama ta pačia tvarka, gali teikti jai rekomendacijas.

Taryba reguliariai tikrina, ar toliau yra vadovaujamasi tais motyvais, kuriais buvo grindžiamas toks nutarimas.

2.   Europos Vadovų Taryba, remdamasi trečdalio valstybių narių arba Europos Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento pritarimą, gali vieningai nuspręsti, kad kuri nors valstybė narė šiurkščiai ir nuolat pažeidžia 2 straipsnyje nurodytas vertybes; prieš tai Taryba paprašo atitinkamą valstybę narę pateikti savo pastabas.

3.   Taryba, priėmusi sprendimą pagal šio straipsnio 2 dalį, kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti sustabdyti atitinkamos valstybės narės tam tikras Sutartis taikant atsirandančias teises, įskaitant tos valstybės narės vyriausybės atstovo Taryboje balsavimo teises. Taip darydama Taryba atsižvelgia į tokio teisių sustabdymo galimus padarinius fizinių ir juridinių asmenų teisėms bei pareigoms.

Atitinkamos valstybės narės įsipareigojimai pagal Sutartis visais atvejais išlieka tai valstybei privalomi.

4.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma vėliau gali nuspręsti pakeisti arba panaikinti priemones, kurių buvo imtasi pagal 3 dalį, jei pasikeitė padėtis, privertusi jų imtis.

5.   Balsavimo tvarka, šio straipsnio tikslais taikoma Europos Parlamentui, Europos Vadovų T

IP/17/2205

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar