Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Lengyelország ellen az igazságszolgáltatást érintő intézkedések miatt

Brüsszel, 2017. július 29.

Az Európai Bizottság a felszólító levél megküldésével kötelezettségszegési eljárást indított Lengyelország ellen azt követően, hogy július 28-án, pénteken, a lengyel Hivatalos Lapban kihirdették a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvényt.

A lengyel hatóságoknak egy hónap áll rendelkezésükre a felszólító levél megválaszolására.

A Bizottságnak a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvénnyel kapcsolatos legfőbb jogi aggálya a nemi hovatartozás alapján történő megkülönböztetés, mivel a törvény eltérő nyugdíjkorhatárt vezet be a női (60 év) és a férfi (65 év) bírák esetében. Ez ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikkével és a foglalkoztatás területét érintő nemek közötti egyenlőségről szóló 2006/54/EK irányelvvel. A felszólító levélben a Bizottság emellett problémásnak minősíti azt is, hogy az igazságügyi miniszter mérlegelési jogkört kap a nyugdíjkorhatárt elért bírák megbízatásának meghosszabbítása, valamint a bíróság elnökeinek elbocsátása és kinevezése tekintetében, mivel ezek aláássák a lengyel bíróságok függetlenségét (ld. az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 19. cikkének (1) bekezdését, összefüggésben az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével). Az új szabályok és különösen a bírák megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó homályos kritériumok lehetőséget adnak az igazságügyi miniszter számára, hogy befolyást gyakoroljon az egyéni rendes bírákra és sértse a bírák elmozdíthatatlanságának elvét. A törvény, jóllehet csökkenti a nyugdíjkorhatárt, megengedi az igazságügyi miniszter számára a bírák megbízatásának meghosszabbítását, méghozzá legfeljebb tíz évvel a női, és legfeljebb öt évvel a férfi bírák esetében. Az igazságügyi minisztert ráadásul nem köti határidő a megbízatás meghosszabbítására vonatkozó döntés meghozatala kapcsán, ami lehetővé teszi számára, hogy fenntartsa befolyását az érintett bírák felett igazságszolgáltatási megbízatásuk hátralevő idejében.

Frans Timmermans első alelnök a tegnapi napon levelet küldött Lengyelország külügyminiszterének, amelyben a lengyel igazságügyi miniszterrel együtt meghívta őt egy, a lehető leghamarabbi időpontban, Brüsszelben tartandó megbeszélésre a párbeszéd újraindítása érdekében. A jogállamisági párbeszéddel összefüggésben Frans Timmermans így fogalmazott: „A Bizottság továbbra is készen áll arra, hogy konstruktív párbeszédet folytasson a lengyel hatóságokkal.”

Következő lépések

A lengyel kormánynak egy hónap áll rendelkezésére a Bizottság felszólító levelének megválaszolására. Lengyelország válaszának vizsgálatát követően, és amennyiben nem érkeznek észrevételek az előírt határidőn belül, a Bizottság – a kötelezettségszegési eljárás második lépéseként – indokolással ellátott véleményt bocsáthat ki.

Háttér-információk

A biztosi testület július 26-án, szerdán úgy döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást indít, amint a rendes bíróságok szervezetére vonatkozó törvényt kihirdetik. A kihirdetésre július 28-án került sor.

A kötelezettségszegési eljárás a Bizottság által 2016 januárjában kezdeményezett, folyamatban lévő jogállamisági párbeszédhez társul és kiegészíti a július 26-án kiadott jogállamiságra vonatkozó ajánlást. A jogállamiság elve az Európai Unió alapjait képező közös értékek egyike, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzít. A Szerződések értelmében a Bizottság a Parlamenttel és a Tanáccsal együtt felelős a jogállamiság mint az EU egyik alapvető értéke tiszteletben tartásának garantálásáért, és annak biztosításáért, hogy az uniós jogot, értékeket és elveket tiszteletben tartsák. A lengyelországi események arra késztették az Európai Bizottságot, hogy 2016 januárjában párbeszédet kezdeményezzen a lengyel kormánnyal a jogállamisági keret alapján. A Bizottság által 2014. március 11-én bevezetett keret három szakaszból áll (ld. az 1. mellékletben szereplő ábrát). Az egész folyamat alapját a Bizottság és az érintett tagállam közötti folyamatos párbeszéd képezi. A Bizottság rendszeresen és részletesen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

I. melléklet – A jogállamisági keret

10

II. melléklet – Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke

(1)   A Tanács, a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján, tagjainak négyötödös többségével és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti a 2. cikkben említett értékeket. Mielőtt ilyen megállapítást tenne, a Tanács meghallgatja a kérdéses tagállamot, és ugyanezen eljárásnak megfelelően ajánlásokat tehet neki.

A Tanács rendszeresen ellenőrzi, hogy azok az okok, amelyek alapján ilyen megállapítást tett, továbbra is fennállnak-e.

(2)   A tagállamok egyharmada vagy az Európai Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően, az Európai Tanács, miután a kérdéses tagállamot felkérte észrevételei benyújtására, egyhangúlag megállapíthatja, hogy a tagállam súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket.

(3)   A Tanács, amennyiben a (2) bekezdés szerinti megállapításra jutott, minősített többséggel úgy határozhat, hogy a kérdéses tagállamnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az e tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat. Ebben az esetben a Tanács figyelembe veszi az ilyen felfüggesztésnek a természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit érintő lehetséges következményeit.

A kérdéses tagállamnak a Szerződések szerinti kötelezettségei minden esetben továbbra is kötik ezt az államot.

(4)   A Tanács a későbbiekben minősített többséggel úgy határozhat, hogy a (3) bekezdés alapján hozott intézkedéseket megváltoztatja vagy visszavonja, amennyiben az elrendelésükhöz vezető körülményekben változás következett be.

(5)   Az e cikk tekintetében az Európai Parlamentre, az Európai Tanácsra és a Tanácsra alkalmazandó szavazási szabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 354. cikke állapítja meg.

 

 

 

IP/17/2205

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar