Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach - Press release

Tús curtha ag an Aontas Eorpach le nós imeachta um shárú i gcoinne na Polainne faoi bhearta a bhaineann leis na breithiúna

An Bhruiséil, an 29 Iúil 2017

Chuir an Coimisiún Eorpach tús le nós imeachta um shárú i gcoinne na Polainne trí Litir Fógra Fhoirmiúil a sheoladh, tar éis fhoilsiú an Dlí maidir le hEagrú na nGnáth-Chúirteanna in Iris Oifigiúil na Polainne Dé hAoine an 28 Iúil.

aon mhí amháin chun freagra a thabhairt ar an Litir Fógra Fhoirmiúil ag údaráis na Polainne.

An príomhábhar imní ó thaobh an dlí de atá aitheanta ag an gCoimisiún sa dlí maidir le heagrú na ngnáthchúirteanna, baineann sé leis an idirdhealú ar bhonn inscne atá ann de dheasca aoiseanna scoir éagsúla a thabhairt isteach do bhreithiúna ar mná iad (60 bliain) agus do bhreithiúna ar fir iad (65 bliana). Tá sé seo in aghaidh Airteagal 157 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus Threoir 2006/54 maidir le comhionannas inscne san fhostaíocht. Sa Litir Fógra Fhoirmiúil, d'ardaigh an Coimisiún ábhar imní freisin, mar atá go mbainfear an bonn de neamhspleáchas chúirteanna na Polainne trí chumhacht lánroghnach a thabhairt don Aire Dlí agus Cirt síneadh a chur le mandáid na mbreithiúna a bhfuil aois scoir bainte amach acu, chomh maith le hUachtaráin Chúirte a cheapadh (féach Airteagal 19(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) in éineacht le hAirteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh). Ceadaíonn na rialacha nua don Aire Dlí agus Cirt tionchar a imirt ar na gnáthbhreithiúna aonair leis na critéir éiginnte maidir le síneadh a chur lena mandáid, rud a bhaineann an bonn den phrionsabal nach féidir breithiúna a bhriseadh as a bpost, go háirithe. Chomh maith leis an aois scoir a laghdú, ceadaítear don Aire Dlí agus Cirt leis an dlí síneadh ar a mandáid a thabhairt do bhreithiúna ar feadh suas le deich mbliana i gcás na mban agus cúig bliana i gcás na bhfear. Lena chois sin, níl aon teorainn ama ann don Aire Dlí agus Cirt chun cinneadh a dhéanamh maidir le síneadh a chur leis an mandáid, rud a ligeann dó tionchar a imirt ar na breithiúna lena mbaineann feadh an méid ama den mhandáid bhreithiúnach atá fágtha acu.

Sa bhreis air sin, sheol an Chéad-Leas-Uachtarán Frans Timmermans litir chuig Aire Gnóthaí Eachtracha na Polainne inné inar tugadh cuireadh arís dósan agus d'Aire Dlí agus Cirt na Polainne cruinniú a bheith acu ar a luath-chaoithiúlacht chun tús a chur leis an idirphlé athuair. Mar a dúirt sé i gcomhthéacs an idirphlé um Smacht Reachta: "Tá a lámh sínte amach fós ag an gCoimisiún d'údaráis na Polainne, agus súil againn go mbeidh idirphlé dearfach againn."

Na chéad chéimeanna eile

I Litir Fógra Fhoirmiúil an Choimisiúin, iarrtar ar Rialtas na Polainne freagra a thabhairt faoi cheann aon mhí amháin. Tar éis dó scrúdú a dhéanamh ar fhreagra na Polainne, nó más rud é nach mbeidh aon bharúlacha seolta isteach faoin teorainn ama atá leagtha síos, féadfaidh an Coimisiún Tuairim Réasúnaithe a eisiúint. Sin an dara céim den nós imeachta um shárú.

Cúlra

Chinn Coláiste na gCoimisinéirí, Dé Céadaoin an 26 Iúil, tús a chur leis an nós imeachta um shárú seo a luaithe a fhoilseofaí an Dlí maidir le Comhdhéanamh na nGnáth-Chúirteanna. Foilsíodh ar an 28 Iúil é.

Tá an sárú ann de bhreis ar an Idirphlé um Smacht Reachta ar chuir an Coimisiún tús leis in Eanáir 2016 agus atá fós ar siúl, agus an Moladh um Smacht Reachta comhfhreagrach a eisíodh an 26 Iúil. Tá an smacht reachta ar cheann de na luachanna comhchoiteanna ar a bhfuil an tAontas Eorpach bunaithe. Tá sé cumhdaithe in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Tá de chúram ag an gCoimisiún Eorpach, maille le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle, faoi na Conarthaí, ráthaíocht a thabhairt go ndéanfar an smacht reachta a urramú mar luach bunúsach de chuid an Aontais atá againn agus deimhin a dhéanamh de go ndéanfar dlíthe, luachanna agus prionsabail an Aontais a urramú. I ngeall ar an méid atá tite amach sa Pholainn, d'oscail an Coimisiún Eorpach idirphlé le Rialtas na Polainne i mí Eanáir 2016 faoin gCreat um Smacht Reachta. Tá trí chéim sa Chreat, a thug an Coimisiún isteach an 11 Márta 2014 (féach an ghrafaic in Iarscríbhinn 1). Tá an próiseas ar fad bunaithe ar idirphlé leanúnach idir an Coimisiún agus an Ballstát lena mbaineann. Tugann an Coimisiún eolas mionsonraithe rialta do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoin bpróiseas.

Iarscríbhinn I – An Creat um Smacht Reachta

1

Iarscríbhinn II – Airteagal 7 den Chonradh ar an Aontas Eorpach

1.   Ar thogra réasúnaithe ó aon trian de na Ballstáit, ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gCoimisiún Eorpach, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí cheithre chúigiú dá comhaltaí tar éis toiliú Pharlaimint na hEorpa a fháil, a shuíomh go bhfuil baol soiléir ann Ballstát do dhéanamh sárú tromchúiseach ar na luachanna dá dtagraítear in Airteagal 2. Sula suífidh sí amhlaidh, éistfidh an Chomhairle an Ballstát i dtrácht agus féadfaidh sí, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta céanna, moltaí a dhíriú chuig an mBallstát sin.

Athbhreithneoidh an Chomhairle go tráthrialta an bhfuil feidhm i gcónaí ag na forais a bhí lena suíomh amhlaidh.

2.   Féadfaidh an Chomhairle Eorpach, ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ó thrian de na Ballstáit nó ón gCoimisiún Eorpach agus tar éis toiliú Pharlaimint na hEorpa a fháil, a shuíomh go bhfuil sárú tromchúiseach leanúnach á dhéanamh ag Ballstát ar na luachanna dá dtagraítear ag Airteagal 2, tar éis iarraidh ar an mBallstát i gceist a bharúlacha a thíolacadh.

3.   Nuair a shuífear amhlaidh faoi mhír 2, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe, a chinneadh cearta áirithe a chineann ó na Conarthaí a chur i bhfeidhm ar an mBallstát i gceist a fhionraí, lena n-áirítear cearta vótála ionadaí rialtas an Bhallstáit sin sa Chomhairle. Lena linn sin, tabharfaidh an Chomhairle aird ar na hiarmhairtí a fhéadfaidh teacht ón bhfionraíocht sin i dtaca le cearta agus oibleagáidí daoine nádúrtha agus dlítheanacha.

Leanfaidh oibleagáidí an Bhallstáit i gceist faoi na Conarthaí de bheith ina gceangal ar an mBallstát sin ar aon chuma.

4.   Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe, a chinneadh dá éis sin na bearta arna nglacadh faoi mhír 3 a athrú nó a chúlghairm mar fhreagra ar athruithe sa staid ba bhun leis na bearta sin a fhorchur.

5.   Déantar na socruithe vótála a bhfuil feidhm acu maidir le Parlaimint na hEorpa, leis an gComhairle Eorpach agus leis an gComhairle, chun críocha an Airteagail seo, a leagan síos in Airteagal 354 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

IP/17/2205

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar