Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen iværksætter en traktatbrudsprocedure mod Polen på grund af foranstaltninger med konsekvenser for retsvæsenet

Bruxelles, den 29. juli 2017

Europa-Kommissionen har iværksat en traktatbrudsprocedure mod Polen med en åbningsskrivelse, som blev fremsendt efter offentliggørelsen i den polske statstidende af loven om organisationen af almindelige domstole fredag den 28. juli.

De polske myndigheder har en måned til at svare på åbningsskrivelsen.

Kommissionens væsentligste juridiske betænkeligheder ved loven om organisationen af almindelige domstole vedrører forskelsbehandling på grundlag af køn som følge af, at der indføres forskellig pensionsalder for kvindelige dommere (60 år) og mandlige dommere (65 år). Dette strider mod artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og direktiv 2006/54 vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. I åbningsskrivelsen giver Kommissionen også udtryk for sine betænkeligheder ved, at de polske domstoles uafhængighed undergraves, idet justitsministeren gives skønsbeføjelse til at forlænge mandatet for dommere, der har nået pensionsalderen, samt afskedige og udpege retspræsidenter, (jf. artikel 19, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder). De nye bestemmelser giver justitsministeren mulighed for at øve indflydelse på de enkelte dommere, navnlig som følge af det vage kriterium om forlængelse af deres mandater, hvorved princippet om dommeres uafsættelighed undergraves. Loven sænker pensionsalderen, men giver justitsministeren beføjelse til at forlænge mandatet for dommere i op til ti år for kvindelige dommere og fem år for mandlige dommere. Der er heller ikke fastsat nogen frist for, hvornår justitsministeren skal træffe afgørelse om forlængelse af mandatet, hvilket giver ministeren mulighed for fortsat at øve indflydelse på de pågældende dommere i den resterende del af deres juridiske mandatperiode.

I tillæg hertil sendte førstenæstformand Frans Timmermans i går et brev til den polske udenrigsminister med en ny opfordring til ham og den polske justitsminister om et møde i Bruxelles snarest muligt med henblik på at genstarte dialogen. Som han sagde i forbindelse med dialogen om retsstatsprincippet: "Kommissionens hånd er stadig udstrakt i forhold til de polske myndigheder i håb om en konstruktiv dialog."

De næste skridt

I Kommissionens åbningsskrivelse anmodes den polske regering om at svare inden for en måned. Kommissionen kan, når den har gennemgået Polens svar, eller hvis der ikke er fremsat bemærkninger inden for den givne frist, afgive en begrundet udtalelse, som er den anden fase i traktatbrudsproceduren.

Baggrund

Kommissærkollegiet besluttede onsdag den 26. juli at iværksætte denne overtrædelsesprocedure, så snart loven om organisationen af almindelige domstole var blevet offentliggjort. Offentliggørelsen fandt sted den 28. juli.

Traktatbrudsproceduren kommer i tillæg til den igangværende dialog om retsstatsprincippet, som Kommissionen iværksatte i januar 2016, og den supplerende henstilling om retsstatsprincippet, der blev udstedt den 26. juli. Retsstatsprincippet er en af de fælles værdier, som Den Europæiske Union bygger på. Det er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. Europa-Kommissionen er i henhold til traktaterne ansvarlig for sammen med Europa-Parlamentet og Rådet at sikre, at retsstatsprincippet overholdes som en grundlæggende værdi i Unionen, og at Unionens lovgivning, værdier og principper respekteres. Begivenheder i Polen fik Europa-Kommissionen til at indlede en dialog med den polske regering i januar 2016 under retsstatsrammen. Rammen, som blev indført af Kommissionen den 11. marts 2014, består af tre faser (se figuren i bilag I). Hele processen er baseret på en løbende dialog mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat. Kommissionen sørger for, at Europa-Parlamentet og Rådet under processen regelmæssigt bliver indgående informeret.

 

Bilag I – Retsstatsrammen

6

Bilag II - Artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union

1.   På begrundet forslag af en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller Europa-Kommissionen kan Rådet med et flertal på fire femtedele af sine medlemmer efter godkendelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2. Inden Rådet fastslår dette, hører det den berørte medlemsstat, og det kan efter samme fremgangsmåde rette henstillinger til denne medlemsstat.

Rådet efterprøver regelmæssigt, om de forhold, der har fået Rådet til at fastslå ovennævnte, stadig er gældende.

2.   Det Europæiske Råd kan med enstemmighed på forslag af en tredjedel af medlemsstaterne eller Europa-Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2, efter at have opfordret denne medlemsstat til at fremsætte sine bemærkninger.

3.   Hvis en overtrædelse som omhandlet i stk. 2 er fastslået, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at suspendere visse af de rettigheder, der følger af anvendelsen af denne traktat på den pågældende medlemsstat, herunder de stemmerettigheder, der er tillagt repræsentanten for den pågældende medlemsstats regering i Rådet. Rådet tager i så fald hensyn til en sådan suspensions mulige følger for fysiske og juridiske personers rettigheder og forpligtelser.

Den pågældende medlemsstat er under alle omstændigheder fortsat bundet af sine forpligtelser i henhold til traktaterne.

4.   Rådet kan senere med kvalificeret flertal beslutte at ændre eller tilbagekalde foranstaltninger, der er truffet i medfør af stk. 3, som følge af ændringer i den situation, som har ført til, at de blev indført.

5.   De afstemningsregler, der gælder for Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet i forbindelse med anvendelsen af denne artikel, er fastsat i artikel 354 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

 

 

IP/17/2205

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar