Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zahajuje řízení o porušení Smlouvy proti Polsku ohledně opatření, jež zasahují do nezávislosti soudů

Brusel 29. července 2017

Po zveřejnění zákona o obecných soudech v pátek 28. července v polském úředním věstníku zahájila Evropská komise řízení o porušení Smlouvy proti Polsku zasláním výzvy.

Polské orgány mají jeden měsíc na to, aby na výzvu odpověděly.

Hlavní právní problém zákona o obecných soudech spatřuje Komise v diskriminaci na základě pohlaví, neboť zákon zavádí jiný věk pro odchod do důchodu u soudkyň (60 let) a soudců (65 let). To je v rozporu s článkem 157 Smlouvy o fungování Evropské unie a se směrnicí 2006/54/ES o rovnosti žen a mužů v zaměstnání. Ve výzvě vyjadřuje Komise také obavy z oslabení nezávislosti polských soudů, neboť ministr spravedlnosti může sám rozhodovat o prodloužení mandátu soudců, kteří dosáhli důchodového věku, a může odvolávat a jmenovat předsedy soudů (viz čl. 19 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie). Podle nových předpisů může ministr spravedlnosti ovlivňovat jednotlivé obecné soudce zejména díky vágním kritériím pro prodlužování jejich mandátu, čímž je narušena zásada neodvolatelnosti soudců. Zákon zkracuje věk odchodu do důchodu a přitom ministru spravedlnosti umožňuje, aby prodloužil mandát v případě soudkyň až o deset let a v případě soudců o pět let. Při rozhodování o prodloužení mandátu není nadto ministr spravedlnosti vázán žádnou lhůtou, a to mu dovoluje podržet si nad dotyčnými soudci vliv po zbývající dobu jejich soudního mandátu.

První místopředseda Frans Timmermans navíc včera zaslal dopis polskému ministrovi zahraničních věcí, v němž zopakoval své pozvání určené ministrovi zahraničních věcí a ministrovi spravedlnosti Polska, aby se při nejbližší příležitosti setkali v Bruselu a obnovili vzájemný dialog. Jak prohlásil v rámci dialogu o právním státu: „Komise polským orgánům nepřestává nabízet svou ruku v naději na konstruktivní dialog.“

Další kroky

Komise ve výzvě polskou vládu žádá, aby na ni do jednoho měsíce odpověděla. Po přezkoumání odpovědi Polska, nebo v případě, že ve stanovené lhůtě nebude předložena žádná odpověď, může Komise vydat odůvodněné stanovisko, a zahájit tím druhou fázi řízení o porušení Smlouvy.

Souvislosti

Sbor členů Komise ve středu 26. července rozhodl zahájit toto řízení o porušení Smlouvy v okamžiku, kdy bude zveřejněn zákon o obecných soudech. Zákon byl zveřejněn dne 28. července.

Řízení o porušení Smlouvy je dalším krokem vedle pokračujícího dialogu o právním státu zahájeného Komisí v lednu 2016 a komplementárního doporučení týkajícího se právního státu vydaného dne 26. července. Právní stát je jednou ze společných hodnot, na nichž je založena Evropská unie, a v tomto smyslu je zakotven v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Evropská komise je podle Smluv spolu s Evropským parlamentem a Radou zodpovědná za zajištění toho, že zásada právního státu bude jakožto základní hodnota naší Unie dodržována a že budou dodržovány právo, hodnoty a zásady EU. Události v Polsku vedly Evropskou komisi k tomu, že v lednu 2016 zahájila s polskou vládou dialog v rámci postupu pro posílení právního státu. Tento postup, který Komise zavedla dne 11. března 2014, má tři fáze (viz grafické zobrazení v příloze I). Celý postup spočívá na neustálém dialogu mezi Komisí a dotčeným členským státem. Komise pravidelně poskytuje Evropskému parlamentu a Radě podrobné informace.

 

Příloha I – Postup pro posílení právního státu

4

Příloha II – Článek 7 Smlouvy o Evropské unii

1.   Na odůvodněný návrh jedné třetiny členských států, Evropského parlamentu nebo Evropské komise může Rada většinou čtyř pětin svých členů po obdržení souhlasu Evropského parlamentu rozhodnout, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty uvedené v článku 2. Před přijetím tohoto rozhodnutí vyslechne Rada daný členský stát a může stejným postupem podat tomuto státu doporučení.

Rada pravidelně přezkoumává, zda důvody, které ji k takovému rozhodnutí vedly, stále trvají.

2.   Na návrh jedné třetiny členských států nebo Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu může Evropská rada jednomyslně rozhodnout, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených v článku 2 ze strany členského státu, poté co tento členský stát vyzve, aby se k této věci vyjádřil.

3.   Bylo-li učiněno zjištění uvedené v odstavci 2, může Rada kvalifikovanou většinou rozhodnout, že určitá práva, která pro dotyčný stát vyplývají z použití Smluv, včetně hlasovacích práv zástupců jeho vlády v Radě, budou pozastavena. Přitom přihlédne k možným důsledkům takového pozastavení pro práva a povinnosti fyzických a právnických osob.

Povinnosti dotyčného členského státu vyplývající ze Smluv jsou pro tento stát v každém případě i nadále závazné.

4.   Rada může později kvalifikovanou většinou rozhodnout, že změní nebo zruší opatření přijatá podle odstavce 3, jestliže se změní situace, která vedla k přijetí těchto opatření.

5.   Pro účely tohoto článku se v Evropském parlamentu, Evropské radě a Radě použijí pravidla hlasování stanovená v článku 354 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

 

 

IP/17/2205

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar