Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия започва производство за нарушение срещу Полша относно мерки, засягащи съдебната власт

Брюксел, 29 юли 2017 r.

Европейската комисия започна производство за установяване на нарушение срещу Полша, като изпрати официално уведомително писмо, след като в петък, 28 юли, в Официален вестник на Полша бе публикуван законът за организацията на съдилищата с обща компетентност.

Полските органи разполагат със срок от един месец, за да отговорят на официалното уведомително писмо.

От правна гледна точка, основният повод за безпокойство, установен от Комисията в закона за организацията на съдилищата с обща компетентност, засяга дискриминацията въз основа на пола, породена от въвеждането на различна възраст за пенсиониране за жените съдии (60 години) и мъжете съдии (65 години). Това противоречи на член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Директива 2006/54 за равенството между половете в областта на заетостта. В своето официално уведомително писмо Комисията също така изразява безпокойство, че чрез предоставянето на министъра на правосъдието на правото да удължава по своя преценка мандата на съдиите, достигнали възраст за пенсиониране, както и да освобождава от длъжност и назначава председатели на съдилища, ще бъде застрашена независимостта на полските съдилища (вж. член 19, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), в комбинация с член 47 от Хартата на основните права на ЕС). Новите правила, и по-специално неясните критерии за удължаване на мандата на съдиите в съдилища с обща компетентност, позволяват на министъра на правосъдието да упражнява влияние върху отделни съдии, като по този начин се подкопава принципът на несменяемост на съдиите. Със закона се намалява възрастта за пенсиониране на съдиите, като същевременно се дава възможност на министъра на правосъдието да удължава мандата им със срок до десет години при жените и до пет години при мъжете. Освен това, в закона не се посочва конкретен срок за вземане на решението от министъра на правосъдието относно удължаването на даден мандат, което му позволява да запази влиянието си върху съответните съдии за остатъка от техния мандат.

Наред с това, първият заместник-председател Франс Тимерманс изпрати вчера писмо до полския министър на външните работи, в което поднови поканата си към него и полския министър на правосъдието, да се срещнат с него в Брюксел възможно най-скоро, с цел да бъде подновен диалогът. Както заяви той в контекста на диалога за принципите на правовата държава: „Комисията все още е готова да протегне ръка на полските органи с надеждата за конструктивен диалог“.

Следващи стъпки

Официалното уведомително писмо от Комисията изисква от полското правителство да даде отговор в срок от един месец. След като разгледа отговора на Полша, или ако не бъдат представени съображения в рамките на определения срок, Комисията може да издаде мотивирано становище (вторият етап от производството за установяване на нарушение).

Контекст

В сряда, 26 юли, колегиумът на членове на Комисията реши да започне това производство за установяване на нарушение, веднага след като бъде публикуван законът за състава на съдилищата с обща компетентност. Законът бе публикуван на 28 юли.

Нарушението идва на фона на продължаващия диалог за принципите на правовата държава, започнат от Комисията през януари 2016 г., и на допълващата го препоръка относно принципите на правовата държава, публикувана на 26 юли. Принципите на правовата държава са сред общите ценности, на които се основава Европейският съюз. Те са заложени в член 2 от Договора за Европейския съюз. Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и Съвета, е отговорна съгласно Договорите за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава като основна ценност на нашия Съюз, както и за гарантиране на спазването на законодателството, ценностите и принципите на ЕС. Събитията в Полша накараха Европейската комисия да започне диалог с правителството на Полша съгласно уредбата за укрепване на принципите на правовата държава през януари 2016 г. Уредбата, въведена от Комисията на 11 март 2014 г., предвижда три етапа (вж. графиката в приложение 1). Целият процес се основава на непрекъснат диалог между Комисията и съответната държава членка. Комисията информира редовно и подробно Европейския парламент и Съвета.

 

Приложение I — Уредба за укрепване на принципите на правовата държава

1

Приложение II — Член 7 от Договора за Европейския съюз

1.   По мотивирано предложение на една трета от държавите членки, на Европейския парламент или на Европейската комисия Съветът, с мнозинство от четири пети от своите членове, след като получи одобрение от Европейския парламент, може да констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение от държава членка на ценностите, посочени в член 2. Преди да направи тази констатация, Съветът изслушва въпросната държава членка и може да отправи препоръки към нея, като действа съгласно същата процедура.

Съветът редовно проверява дали основанията за такава констатация продължават да са налице.

2.   Европейският съвет, като действа с единодушие, по предложение на една трета от държавите членки или на Европейската комисия, след като получи одобрение от Европейския парламент, може да установи наличието на тежко и продължаващо нарушение на ценностите, посочени в член 2 от страна на дадена държава членка, след като покани тази държава членка да представи своята позиция.

3.   Когато е направена констатация по параграф 2, Съветът може с квалифицирано мнозинство да вземе решение за спирането на някои права, произтичащи от прилагането на Договорите по отношение на въпросната държава членка, включително и на правото на глас на представителя на правителството на тази държава членка в Съвета. Като прави това, Съветът взема под внимание възможните последици от такова спиране върху правата и задълженията на физическите и юридическите лица.

Във всеки случай задълженията на въпросната държава членка според Договорите продължават да бъдат обвързващи за нея.

4.   Съветът може впоследствие с квалифицирано мнозинство да вземе решение да измени или отмени мерките, взети въз основа на параграф 3, в отговор на промените в ситуацията, която е довела до тяхното налагане.

5.   Условията и редът за гласуване, които, за целите на настоящия член, се прилагат за Европейския парламент, за Европейския съвет и за Съвета, са определени в член 354 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

 

 

IP/17/2205

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar