Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Omplacering och vidarebosättning Medlemsstaterna måste bygga vidare på de lovande resultaten

Bryssel den 8 februari 2017

EU-kommissionen har i dag antagit sin nionde lägesrapport om EU:s system för omplacering i nödsituationer och vidarebosättning, där man granskar de åtgärder som vidtagits sedan den 8 december 2016.

Under rapporteringsperioden har medlemsstaterna fortsatt ökat sina ansträngningar för vidarebosättning genom att tillhandahålla säkra och lagliga vägar till hittills 13 968 personer. När det gäller omplacering har den överlag positiva utvecklingen också upprätthållits, med ytterligare 3 813 omplaceringar under rapporteringsperioden, och rekordmånga omplaceringar under december, där månadssiffran var det högsta någonsin (1 926). Det totala antalet omplaceringar är för närvarande 11 966. Det krävs emellertid alltjämt ytterligare ansträngningar från medlemsstaternas sida för att man ska kunna nå de mål som kommissionen har satt upp, nämligen 1 000 omplaceringar från Italien och 2 000 från Grekland per månad.

– De senaste månaderna har det gjorts stora framsteg både i fråga om omplaceringar och vidarebosättning sade Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Men om våra insatser ska motsvara utmaningens storlek i de två medlemsstater som står i första ledet liksom för vårt grannskap måste vi göra ännu mer, och snabbare. Det går att omplacera alla behöriga i Italien och Grekland men det kräver att samtliga medlemsstater visar politisk vilja och beslutsamhet att leva upp till sina åtaganden.

Omplacering

Ytterligare 3 813 personer har omplacerats under rapporteringsperioden, vilket gör att totalt 11 966 personer hittills har omplacerats (8 766 från Grekland och 3 200 från Italien). December utgjorde ett nytt rekord för omplaceringar från Italien och Grekland, med 1 926 omplacerade personer (764 från Italien och 1 162 från Grekland), och i januari har 1 682 personer omplacerats (551 från Italien och 1 131 från Grekland). I december 2016 uppmanade kommissionen medlemsländerna bilateralt att öka sina insatser för att uppfylla målen med 1 000 omplaceringar i månaden från Italien och 2 000 från Grekland. De medlemsstater och associerade länder som redan är aktiva i omplaceringsprogrammet reagerade positivt på kommissionens uppmaning och anmälde sina planerade månatliga åtaganden. Till exempel Finland är på god väg att uppfylla sitt åtagande för omplacering från Grekland (560 av 1 299 personer har hittills omplacerats) liksom Italien (359 av 779 personer). Det krävs dock fortfarande avsevärt ökat engagemang från andra medlemsländer, särskilt från dem som ännu inte har börjat genomföra omplaceringar.

De upprepade uppmaningarna om påskyndad och ihållig omplacering från Grekland och Italien som framförs av stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsländer måste nu omsättas i konkreta åtgärder från de behöriga nationella myndigheterna. Medlemsländerna bör bygga vidare på de resultat som hittills uppnåtts och se till att de löpande varje månad gör stabila åtaganden och överföringar som är i linje med deras tilldelning, så att de uppfyller sina rättsliga skyldigheter och visar solidaritet i praktiken. Kommissionen kommer att fortsätta att noggrant övervaka situationen och lägga fram sin nästa rapport i mars 2017.

Vidarebosättning

Medlemsstaterna har fortsatt att tillhandahålla säkra och lagliga vägar till EU för människor som behöver internationellt skydd, och hittills har 13 968 av de överenskomna 22 504 vidarebosatts inom ramen för EU-programmet för vidarebosättning från juli 2015. Sedan den senaste rapporten har 913 personer vidarebosatts, huvudsakligen från Turkiet, Jordanien och Libanon. Vidarebosättning har ägt rum till 21 vidarebosättningsländer (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike). Sverige, Storbritannien, Finland och Nederländerna samt de associerade länderna Schweiz, Liechtenstein och Island har redan ställt alla sina utlovade platser till förfogande.

Antalet vidarebosättningar från Turkiet, i enlighet med uttalandet från EU och Turkiet, vilka ingår i den totala vidarebosättningssiffran, har fortsatt att öka, och EU-länderna gör goda framsteg med förberedelserna inför ytterligare vidarebosättningsinsatser. Sedan den 4 april 2016 har 3 098 syrier kommit till EU från Turkiet genom vidarebosättningssystemet, inklusive 487 sedan den senaste rapporten. De turkiska myndigheterna uppfyller sina löften om att öka ansträngningarna för att leverera mer omfattande förteckningar över kandidater för vidarebosättning. EU-länderna bör fortsätta att förverkliga sina åtaganden om vidarebosättning, däribland som en del av genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet.

Bakgrund

Det tillfälliga systemet för omplacering i nödsituationer upprättades i två rådsbeslut i september 2015, där EU-länderna åtog sig att omplacera personer i behov av internationellt skydd från Italien och Grekland. Besluten om omplacering gäller åtagandet att omplacera 98 255 människor, till följd av en ändring av rådets andra beslut om omplacering av den 29 september 2016. Ändringen innebär att 54 000 platser som fortfarande inte fördelats blir tillgängliga som ett lagligt sätt för syrier från Turkiet att komma till EU.

Den 8 juni 2015 antog kommissionen ett förslag om ett europeiskt vidarebosättningssystem, som följdes av en överenskommelse mellan EU-länderna av den 20 juli om att vidarebosätta 22 504 personer i tydligt behov av internationellt skydd.

Vid Europeiska rådets möte den 7 mars 2016 efterlystes ett påskyndat genomförande av omplaceringarna för förbättra den humanitära situationen i Grekland. I sina slutsatser av den 20 och 21 oktober upprepade Europeiska rådet sin uppmaning till ytterligare åtgärder för att påskynda genomförandet av omplaceringssystemet och vidarebosättningssystemet på grund det akuta behovet av stöd till Grekland och Italien. Den 15 december godkände Europeiska rådet den gemensamma handlingsplanen om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet, som omfattar omplaceringsmål för Grekland om överföring av 2 000 personer per månad. Europeiska rådet upprepade också sin uppmaning om ytterligare insatser för att påskynda omplacering, särskilt för ensamkommande barn, och om att bygga ut befintliga program för vidarebosättning.

I uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016 fastställs att för varje syrier som skickas tillbaka till Turkiet från de grekiska öarna ska en annan syrier vidarebosättas från Turkiet till EU. Denna princip gäller från och med den 4 april 2016. Migranter som inte tidigare har rest in eller försökt att resa in i EU på irreguljär väg prioriteras.

EU-kommissionen föreslog den 13 juli 2016 en permanent EU-ram för vidarebosättning som ska ge en gemensam uppsättning standardförfaranden för urval av kandidater för vidarebosättning och en gemensam skyddsstatus för personer som getts vidarebosättning i EU. Syftet är att göra de europeiska vidarebosättningsinsatserna mer enhetliga och fokuserade i framtiden.

Den 16 mars 2016 antog EU-kommissionen sin första rapport om omplacering och vidarebosättning. Den andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och åttonde rapporten antogs den 12 april, 18 maj, 15 juni,13 juli, 28 september respektive 8 december 2016.

Mer information

Meddelande: Nionde rapporten om omplacering och vidarebosättning

Bilaga 1: Omplaceringar från Grekland         

Bilaga 2: Omplaceringar från Italien

Bilaga 3: Vidarebosättning – lägesrapport

FAKTABLAD: Omplacering och vidarebosättning

FAKTABLAD: Hanteringen av flyktingkrisen: EU:s ekonomiska stöd till Grekland

Den europeiska migrationsagendan

Rådets beslut om omplacering av 40 000 personer från Italien och Grekland

Rådets beslut om omplacering av 120 000 personer från Italien och Grekland

Rådets beslut (EU) 2016/1754 av den 29 september 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland.

Rådets slutsatser om vidarebosättning av 20 000 personer i behov av internationellt skydd

Uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016

IP/17/218

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar