Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Premestitev in preselitev: države članice morajo nadaljevati svoje delo na podlagi spodbudnih rezultatov

Bruselj, 8. februarja 2017

Danes je Komisija sprejela deveto poročilo o napredku v okviru programov EU za nujno premestitev in preselitev, v katerem ocenjuje ukrepe, ki so bili sprejeti po 8. decembru 2016.

V obdobju poročanja so države članice še povečale svoja prizadevanja za preselitve in do sedaj omogočile varne in zakonite poti 13 968 osebam. Ohranil se je na splošno pozitivni trend v zvezi s premestitvami, in sicer je bilo v obdobju poročanja opravljenih dodatnih 3 813 premestitev, pri čemer je bilo v decembru doseženo do zdaj najvišje število premestitev v enem mesecu (1 926). Skupaj je bilo premeščenih 11 966 oseb. Vendar so za ohranitev doseženega napredka in doseganje mesečnih ciljev, ki jih je določila Komisija, in sicer 1 000 premestitev iz Italije in 2 000 premestitev iz Grčije, potrebna nadaljnja prizadevanja držav članic.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je dejal: „V preteklih mesecih smo zaznali napredek tako na področju premestitev kot tudi preselitev. Vendar bi morali še dodatno okrepiti in pospešiti naša prizadevanja, da bi bili lahko kos izzivom tako v državah članicah EU na prvi črti kot v sosednjih državah. Premestitev vseh upravičenih oseb iz Italije in Grčije je mogoča, vendar samo če bodo države članice pokazale politično voljo, zavezanost in vztrajnost.

Premestitev

V obdobju poročanja je bilo premeščenih dodatnih 3 813 oseb, s čimer je bilo doslej skupaj premeščenih 11 966 oseb (8 766 iz Grčije in 3 200 iz Italije). Decembra je bilo opravljenih rekordno število premestitev iz Italije in Grčije, in sicer 1 926 premeščenih oseb (764 iz Italije in 1 162 iz Grčije), v januarju pa je bilo premeščenih 1 682 oseb (551 iz Italije in 1 131 iz Grčije). Komisija je decembra 2016 vsako posamezno državo članico pozvala k povečanju njihovih prizadevanj za doseganje ciljev, in sicer 1 000 premestitev mesečno iz Italije in 2 000 premestitev mesečno iz Grčije. Države članice in pridružene države, ki so že dejavno sodelovale v programih za premestitev, so se pozitivno odzvale na poziv Komisije in sporočile svoje načrtovane mesečne zaveze. Finska je na primer na dobri poti, da izpolni svoje obveznosti v zvezi s premestitvijo iz Grčije (do zdaj je bilo premeščenih 560 od 1 299 oseb) in Italije (359 od 779 oseb). Vendar morajo druge države članice, zlasti tiste, ki premestitev sploh še niso začele izvajati, svoje zaveze in njihovo uresničevanje znatno okrepiti.

Večkratnim pozivom voditeljev držav ali vlad držav članic EU za pospešeno in redno izvajanje premestitev iz Grčije in Italije morajo slediti odločni ukrepi pristojnih nacionalnih služb. Države članice bi morale še naprej graditi na rezultatih, doseženih do sedaj, in zagotoviti sprejemanje nadaljnjih zavez in opravljanje premestitev na ustaljeni mesečni ravni ter glede na število dodeljenih mest, s čimer bi zagotovile izpolnjevanje svojih pravnih obveznosti in izvajale načelo solidarnosti v praksi. Komisija bo še naprej natančno spremljala razmere in marca 2017 predstavila svoje naslednje poročilo.

Preselitev

Države članice še naprej zagotavljajo varne in zakonite poti v Evropo za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, pri čemer so v okviru programa EU za preselitev od julija 2015 preselile 13 968 od dogovorjenih 22 504 oseb. Od zadnjega poročila je bilo preseljenih 913 oseb, večinoma iz Turčije, Jordanije in Libanona. Preselitve so bile opravljene v 21 držav preselitve (Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo). Švedska, Združeno kraljestvo, Finska in Nizozemska ter pridružene države Švica, Lihtenštajn in Islandija so že izpolnili svoje zaveze.

Število preselitev iz Turčije, ki so v skladu z izjavo EU in Turčije ter zajete v splošnih podatkih o preselitvah, se še naprej povečuje, države članice pa dobro napredujejo s pripravo nadaljnjih operacij preseljevanja. Od 4. aprila 2016 je bilo v EU iz Turčije preseljenih 3 098 Sircev, od tega 487 od objave prejšnjega poročila. Turški organi uresničujejo svojo obljubo, da bodo okrepili prizadevanja za zagotavljanje obširnejših seznamov kandidatov za preselitev. Države članice bi morale še naprej izpolnjevati svoje zaveze v zvezi s preselitvijo, tudi v okviru izvajanja izjave EU in Turčije.

Ozadje

Začasni program za nujno premestitev je bil vzpostavljen z dvema sklepoma Sveta, sprejetima septembra 2015, s katerima so se države članice zavezale, da bodo iz Italije in Grčije premestile osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Odločitve o premestitvi se nanašajo na zavezo o premestitvi 98 255 oseb po tem, ko je Svet 29. septembra 2016 sprejel spremembo drugega sklepa Sveta o premestitvi, da bi dal na razpolago za zakonit sprejem Sircev iz Turčije v EU 54 000 še nedodeljenih mest.

Komisija je 8. junija 2015 sprejela predlog o evropskem programu za preselitev, države članice pa so se nato 20. julija 2015 dogovorile o preselitvi 22 504 oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito.

Evropski svet je 7. marca 2016 pozval k pospešenemu izvajanju programa za premestitev, da bi se izboljšale humanitarne razmere v Grčiji. V svojih sklepih z dne 20. in 21. oktobra je Evropski svet ponovno pozval k nadaljnjim ukrepom za pospešitev izvajanja programov za premestitev in preselitev glede na nujnost zagotovitve podpore Grčiji in Italiji. Evropski Svet je 15. decembra potrdil skupni akcijski načrt o izvajanju izjave EU in Turčije, ki je vključeval cilj 2 000 premestitev mesečno za Grčijo, in ponovno pozval k okrepitvi prizadevanj za pospešitev premestitev, zlasti mladoletnikov brez spremstva, in obstoječih programov za preselitev.

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016 določa, da bo za vsakega Sirca, ki ga Turčija ponovno sprejme z grških otokov, nek drug Sirec iz Turčije preseljen v EU. To načelo se uporablja od 4. aprila 2016 dalje. Prednost imajo migranti, ki v preteklosti niso neregularno vstopili ali poskusili vstopiti v EU.

Komisija je 13. julija 2016 predlagala trajni okvir EU za preselitev, da bi se določil skupni nabor standardnih postopkov za izbor kandidatov za preselitev in skupni status zaščite za osebe, preseljene v EU, s čimer bodo evropska prizadevanja v zvezi s preselitvijo v prihodnje poenostavljena in bolj osredotočena.

Komisija je leta 2016 sprejela prvo poročilo o premestitvi in preselitvi. Drugo poročilo je bilo sprejeto 12. aprila, tretje 18. maja, četrto 15. junija, peto 13. julija, šesto 28. septembra,, sedmo 9. novembra in osmo 8. decembra 2016.https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/eighth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf

Več informacij

Sporočilo: Deveto poročilo o premestitvi in preselitvi

Priloga 1: Premestitve iz Grčije

Priloga 2: Premestitve iz Italije

Priloga 3: Stanje izvajanja preselitve

INFORMATIVNI PREGLED: Premestitev in preselitev

INFORMATIVNI PREGLED: Obvladovanje begunske krize: finančna podpora EU Grčiji

Evropska agenda o migracijah

Sklep Sveta o premestitvi 40 000 oseb iz Italije in Grčije

Sklep Sveta o premestitvi 120 000 oseb iz Italije in Grčije

Sklep Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

Sklepi Sveta o preselitvi 20 000 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016

IP/17/218

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar