Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Herplaatsing en hervestiging: lidstaten moeten voortbouwen op bemoedigende resultaten

Brussel, 8 februari 2017

De Commissie heeft vandaag haar negende voortgangsverslag aangenomen over de EU-noodregelingen voor herplaatsing en hervestiging, waarin de maatregelen worden geëvalueerd die sinds 8 december 2016 zijn genomen.

Tijdens de verslagperiode zijn de lidstaten zich blijven inzetten voor hervestiging. Tot nu toe konden 13 968 mensen legaal en veilig naar de EU reizen. Wat herplaatsing betreft, wordt de algemene positieve tendens bevestigd door 3 813 aanvullende herplaatsingen tijdens de verslagperiode, met een recordaantal van 1 926 verplaatsingen in december. Het totale aantal herplaatste personen bedraagt nu 11 966. Toch zijn verdere inspanningen van de lidstaten nodig om de geboekte vooruitgang te bestendigen en de maandelijkse streefcijfers van de Commissie te halen, namelijk 1 000 herplaatsingen vanuit Italië en 2 000 vanuit Griekenland.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "Zowel op het vlak van herplaatsing als van hervestiging is de laatste maanden vooruitgang geboekt. Gelet op de omvang van het probleem, zowel in de EU-lidstaten in de voorste linie als in de ons omringende landen, is er echter nog veel te doen en moet dat ook snel gebeuren. We kunnen iedereen herplaatsen die daarvoor in Italië en Griekenland in aanmerking komt, maar daarvoor is politieke wil, vastbeslotenheid en volharding van alle lidstaten nodig."

Herplaatsing

Tijdens de verslagperiode zijn er 3 813 extra personen herplaatst, waarmee het totale aantal uitkomt op 11 966 (8 766 vanuit Griekenland en 3 200 vanuit Italië). In december werd een recordaantal mensen uit Italië en Griekenland herplaatst, namelijk 1 926, waarvan 764 vanuit Italië en 1 162 vanuit Griekenland. In januari waren dat er 1 682, waarvan 551 vanuit Italië en 1 131 vanuit Griekenland. De Commissie heeft in december 2016 elke lidstaat afzonderlijk opgeroepen meer inspanningen te doen om de streefcijfers te halen (namelijk elke maand 1 000 herplaatsingen vanuit Italië en 2 000 vanuit Griekenland). De lidstaten en geassocieerde landen die al actief deelnamen aan de herplaatsingsregeling, hebben positief gereageerd op de oproep van de Commissie en hebben hun geplande maandelijkse toezeggingen meegedeeld. Finland bijvoorbeeld is goed op weg om te voldoen aan zijn verplichtingen inzake herplaatsingen vanuit Griekenland (tot nu toe 560 van de 1 299 personen herplaatst) en Italië (359 van de 779). Er is echter een aanzienlijk grotere inzet en meer concrete resultaten nodig van andere lidstaten, vooral die welke nog niet zijn begonnen met het uitvoeren van herplaatsingen.

De herhaalde oproepen van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten voor een versnelde en gestage herplaatsing vanuit Griekenland en Italië moeten gepaard gaan met vastberaden optreden van de bevoegde nationale diensten. De lidstaten moeten voortbouwen op de tot dusver bereikte resultaten. Zij moeten hun wettelijke verplichtingen nakomen en solidariteit in de praktijk brengen door op een stabiele maandelijkse basis en overeenkomstig de hun toegewezen aantallen toezeggingen te doen en overdrachten uit te voeren. De Commissie blijft de situatie van dichtbij volgen en stelt haar volgende verslag voor in maart 2017.

Hervestiging

De lidstaten blijven ervoor zorgen dat mensen die internationale bescherming nodig hebben veilige en legale routes naar Europa vinden. In het kader van de EU-hervestigingsregeling van juli 2015 zijn tot nu toe 13 968 van de overeengekomen 22 504 personen hervestigd, Sinds het vorige verslag zijn 913 personen hervestigd, voornamelijk uit Turkije, Jordanië en Libanon, in 21 landen (Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland en de geassocieerde landen Zwitserland, Liechtenstein en IJsland zijn hun toezeggingen al nagekomen.

Het aantal hervestigingen vanuit Turkije in het kader van de verklaring EU-Turkije is, net zoals het aantal hervestigingen in het algemeen, blijven toenemen en de lidstaten maken goede vorderingen met de voorbereiding van verdere hervestigingsoperaties. Sinds 4 april 2016 zijn 3 098 Syriërs vanuit Turkije in de EU hervestigd, waarvan 487 sinds het vorige verslag. De Turkse autoriteiten doen zoals beloofd meer inspanningen om ruimere lijsten van hervestigingskandidaten te verstrekken. De lidstaten moeten hun verbintenissen inzake hervestiging blijven nakomen, ook in het kader van de uitvoering van de verklaring EU-Turkije.

Achtergrond

De tijdelijke regeling voor noodherplaatsing is in september 2015 ingesteld bij twee besluiten van de Raad, waarbij de lidstaten toezegden mensen die internationale bescherming nodig hebben, vanuit Italië en Griekenland te herplaatsen. De herplaatsingsbesluiten betreffen de afspraak om 98 255 personen te herplaatsen, nadat de Raad op 29 september 2016 het 2e Raadsbesluit inzake herplaatsing heeft gewijzigd, om van de 160 000 voor herplaatsing vastgestelde plaatsen, 54 000 nog niet toegewezen plaatsen beschikbaar te stellen voor het legaal toelaten in de EU van uit Turkije afkomstige Syriërs.

Op 8 juni 2015 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een Europese hervestigingsregeling, gevolgd door een akkoord tussen de lidstaten op 20 juli om 22 504 personen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben, te hervestigen.

Op de Europese Raad van 7 maart 2016 werd een oproep gedaan om de herplaatsing te versnellen om de zware last voor Griekenland te verlichten. In zijn conclusies van 20 en 21 oktober heeft de Europese Raad zijn vraag herhaald verdere inspanningen te doen ter bespoediging van de uitvoering van de herplaatsings- en hervestigingsregelingen in het licht van de dringende noodzaak om ondersteuning te bieden aan Griekenland en Italië. Het gezamenlijk actieplan betreffende de uitvoering van de verklaring EU-Turkije, waarin het streefcijfer van 2 000 herplaatsingen vanuit Griekenland per maand is opgenomen, werd op 15 december bekrachtigd door de Europese Raad, die er nogmaals toe opriep de inspanningen ter bespoediging van de herplaatsing, met name van niet-begeleide minderjarigen, en de uitvoering van de bestaande hervestigingsregelingen verder op te voeren.

In de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 is bepaald dat voor elke Syriër die vanaf de Griekse eilanden naar Turkije wordt teruggestuurd, een andere Syriër vanuit Turkije in de EU zal worden hervestigd. Dit beginsel is van toepassing sinds 4 april 2016. Er wordt voorrang gegeven aan migranten die niet eerder op een irreguliere manier de EU zijn binnengekomen of dit hebben geprobeerd.

Op 13 juli 2016 heeft de Commissie een permanent EU-kader voor hervestiging voorgesteld tot vaststelling van een gemeenschappelijk pakket standaardprocedures voor de selectie van kandidaten voor hervestiging en van een gemeenschappelijke beschermingsstatus voor personen die in de EU hervestigd worden, om de Europese inspanningen op het gebied van hervestiging in de toekomst te stroomlijnen en gerichter te kunnen doen.

De Commissie heeft in 2016 het eerste verslag over herplaatsing en hervestiging aangenomen. Het tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste verslag werden aangenomen op respectievelijk 12 april, 18 mei, 15 juni, 13 juli, 28 september, 9 november en 8 december 2016.

Meer informatie

Mededeling: negende verslag over herplaatsing en hervestiging

Bijlage 1: Herplaatsingen vanuit Griekenland

Bijlage 2: Herplaatsingen vanuit Italië

Bijlage 3: Hervestigingen: stand van zaken

FACTSHEET: Herplaatsing en hervestiging

FACTSHEET: Aanpak van de vluchtelingencrisis: financiële steun van de EU aan Griekenland

Europese migratieagenda

Besluit van de Raad over de herplaatsing van 40 000 personen vanuit Italië en Griekenland

Besluit van de Raad over de herplaatsing van 120 000 personen vanuit Italië en Griekenland

Besluit (EU) 2016/1754 van de Raad van 29 september 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland

Conclusies van de Raad inzake de hervestiging van 20 000 personen die internationale bescherming nodig hebben

Verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016

IP/17/218

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar