Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pārcelšana un pārmitināšana — Dalībvalstīm jāturpina rīkoties cerīgo rezultātu garā

Briselē, 2017. gada 8. februārī

Šodien Komisija pieņēma devīto progresa ziņojumu par ES ārkārtas pārcelšanas un pārmitināšanas shēmu īstenošanu, kurā izvērtētas kopš 2016. gada 8. decembra veiktās darbības.

Pārskata posma laikā dalībvalstis ir turpinājušas palielināt savus pārmitināšanas centienus, nodrošinot likumīgus un organizētus ceļus uz Eiropu 13 968 personām. Arī attiecībā uz pārcelšanu tiek uzturēta kopējā pozitīvā tendence; pārskata periodā tika pārceltas papildu 3813 personas, un decembrī sasniegts rekordliels pārcelto personu skaits mēnesī (1926). Kopējais pārcelto personu skaits tagad ir 11 966. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu pielikt papildu pūles, lai sasniegtu Komisijas izvirzītos mērķus, proti, katru mēnesi pārcelt 1000 personas no Itālijas un 2000 no Grieķijas.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: “Pēdējos mēnešos ir gūti panākumi gan attiecībā uz pārcelšanu, gan pārmitināšanu. Taču ir nepieciešams pielikt vairāk pūļu un rīkoties ātrāk, lai risinātu gan ES priekšposteņa dalībvalstīs, gan kaimiņvalstīs esošās problēmas. Visas tās personas, kuras var pretendēt uz pārcelšanu Itālijā un Grieķijā, ir iespējams pārcelt, taču ir nepieciešama politiskā griba, apņēmība un neatlaidība”.

Pārcelšana

Pārskata periodā pārceltas papildu 3813 personas, tādējādi kopējais pārcelto personu skaits ir pieaudzis līdz 11 966 (8766 no Grieķijas un 3205 no Itālijas). Decembrī pārcelts rekordliels personu skaits gan no Itālijas, gan no Grieķijas, proti, tika pārceltas 1926 personas (764 no Itālijas un 1162 no Grieķijas), savukārt janvārī pārceltas 1682 personas (551 no Itālijas un 1131 no Grieķijas). Komisija 2016. gada decembrī atsevišķi aicināja katru dalībvalsti pastiprināt tās centienus, lai sasniegtu nospraustos mērķus, proti, pārcelt 1000 personas mēnesī no Itālijas un 2000 no Grieķijas. Dalībvalstis un asociētās valstis, kas jau aktīvi piedalās pārcelšanas shēmā, pozitīvi reaģēja uz Komisijas aicinājumu un informēja par savām plānotajām ikmēneša saistībām. Piemēram, Somija sekmīgi pilda savas saistības attiecībā uz pārcelšanu no Grieķijas (līdz šim pārceltas 560 no 1299 personām) un Itālijas (359 no 779). Taču ievērojami lielākas saistības un labāks sniegums joprojām tiek sagaidīts no citām dalībvalstīm, jo īpaši tām, kuras pārcelšanu vēl nav uzsākušas.

ES dalībvalstu vai valdību vadītāju atkārtoti aicinājumi paātrināt un nostiprināt pārcelšanu no Grieķijas un Itālijas ir jāapvieno ar kompetento valstu dienestu apņēmīgu rīcību. Dalībvalstīm būtu jāturpina iesāktais un jānodrošina, ka tās pilda savas saistības regulāri, katru mēnesi un saskaņā ar tām iedalīto personu skaitu, tādējādi īstenojot savas juridiskās saistības un piemērojot praksē solidaritāti. Komisija turpinās cieši uzraudzīt situāciju un tās nākamais ziņojums ir gaidāms 2017. gada martā.

Pārmitināšana

Dalībvalstis ir turpinājušas nodrošināt drošus un legālus ceļus nokļūšanai Eiropā personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Līdz šim saskaņā ar 2015. gada jūlija ES pārmitināšanas shēmu no 22 504 apstiprinātajām personām pārmitinātas 13 968. Kopš iepriekšējā ziņojuma ir pārmitinātas 913 personas, galvenokārt no Turcijas, Jordānijas un Libānas. Personas tika pārmitinātas uz 21 uzņēmēju valsti (Apvienoto Karalisti, Austriju, Beļģiju, Čehijas Republiku, Dāniju, Franciju, Igauniju, Īriju, Islandi, Itāliju, Latviju, Lietuvu, Lihtenšteinu, Nīderlandi, Norvēģiju, Portugāli, Somiju, Spāniju, Šveici, Vāciju un Zviedriju). Zviedrija, Apvienotā Karaliste, Somija un Nīderlande, kā arī asociētās valstis Šveice, Lihtenšteina un Islande jau ir pilnībā izpildījušas savas saistības.

No Turcijas saskaņā ar ES un Turcijas paziņojumu pārmitināto personu skaits, tostarp vidējais rādītājs, turpināja pieaugt un dalībvalstis sekmīgi gatavojas veikt turpmāku pārmitināšanu. Kopš 2016. gada 4. aprīļa no Turcijas uz ES ir pārmitināti 3098 Sīrijas valstspiederīgie, tai skaitā 487 personas laikposmā pēc pēdējā ziņojuma. Turcijas iestādes īsteno savu solījumu pastiprināt centienus nodrošināt garākus pārmitināšanas kandidātu sarakstus. Dalībvalstīm būtu jāturpina pildīt savas pārmitināšanas saistības, tostarp ES un Turcijas paziņojuma īstenošanas ietvaros.

Pamatinformācija

2015. gada septembrī ar diviem Padomes lēmumiem tika izveidota pagaidu ārkārtas pārcelšanas shēma, kurā dalībvalstis apņēmās pārcelt personas, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, no Itālijas un Grieķijas. Minētie Pārcelšanas lēmumi attiecas uz saistībām pārcelt 98 255 personas. Pēc tam Padome 2016. gada 29. septembrī pieņēma grozījumu otrajam Padomes lēmumam par pārcelšanu, lai no vēl neiedalīto vietu skaita darītu pieejamas 54 000 vietas likumīgai Sīrijas valstspiederīgo uzņemšanai no Turcijas ES.

Komisija 2015. gada 8. jūnijā pieņēma priekšlikumu par Eiropas pārmitināšanas shēmu, kam sekoja 2015. gada 20. jūlija vienošanās starp dalībvalstīm pārmitināt 22 504 personas, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

2016. gada 7. marta Eiropadome aicināja paātrināt pārcelšanas īstenošanu, lai atvieglotu humanitāro situāciju Grieķijā. Savos 20. un 21. oktobra secinājumos Eiropadome vairākkārt atkārtoja savu aicinājumu turpināt rīkoties, lai paātrinātu pārcelšanas un pārmitināšanas shēmu īstenošanu, ņemot vērā steidzamo nepieciešamību sniegt atbalstu Grieķijai un Itālijai. 15. decembra Eiropadome apstiprināja Kopīgo rīcības plānu saistībā ar ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu, kurā norādīts, ka pārceļamo personu skaits no Grieķijas ir 2000 personas mēnesī, un atkārtoti pauda aicinājumu vēl vairāk paātrināt pārcelšanu, jo īpaši attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un pastāvošajām pārmitināšanas shēmām.

2016. gada 18. marta ES un Turcijas paziņojumā noteikts, ka par katru Sīrijas valstspiederīgo, ko atgriež Turcijā no Grieķijas salām, cits Sīrijas valstspiederīgais tiks pārmitināts no Turcijas uz ES. Šo principu piemēro no 2016. gada 4. aprīļa. Prioritāte tiek piešķirta migrantiem, kuri iepriekš nav ieceļojuši vai mēģinājuši ieceļot ES nelikumīgi.

2016. gada 13. jūlijā Komisija ierosināja pastāvīgu ES Pārmitināšanas regulējumu, ar ko izveido vienotu standarta procedūru kopumu pārmitināšanas kandidātu atlasei un vienotu aizsardzības statusu personām, kas pārmitinātas uz ES, lai turpmāk pilnveidotu un mērķtiecīgāk vērstu Eiropas pārmitināšanas centienus.

Komisija 2016. gadā pieņēma pirmo ziņojumu par pārcelšanu un pārmitināšanu. Otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais un astotais ziņojums tika pieņemts attiecīgi 2016. gada 12. aprīlī, 18. maijā, 15. jūnijā, 13. jūlijā, 28. septembrī, 9. novembrī un 8. decembrī.

Plašāka informācija

Paziņojums – Devītais ziņojums par pārcelšanu un pārmitināšanu

1. pielikums – Pārcelšana no Grieķijas

2. pielikums – Pārcelšana no Itālijas

3. pielikums – Pārmitināšana – pašreizējā situācija

FAKTU LAPA: Pārcelšana un pārmitināšana

FAKTU LAPA: Bēgļu krīzes pārvaldība: ES finansiālais atbalsts Grieķijai

Eiropas programma migrācijas jomā

Padomes Lēmums, ar ko paredz pārcelt 40 000 personu no Itālijas un Grieķijas

Padomes Lēmums, ar ko paredz pārcelt 120 000 personu no Itālijas un Grieķijas

Padomes 2016. gada 29. septembra Lēmums (ES) 2016/1754, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā.

Padomes secinājumi par 20 000 personu, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārmitināšanu

2016. gada 18. marta ES un Turcijas paziņojums

IP/17/218

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar