Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

​Perkėlimas Europos Sąjungoje ir į Europos Sąjungą. Valstybėms narėms reikia remtis vilčių teikiančiais rezultatais

Briuselis, 2017 m. vasario 8 d.

Šiandien Komisija priėmė Devintąją skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje ir į Europos Sąjungą programų įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Joje įvertintos priemonės, kurių imtasi po 2016 m. gruodžio 8 d.

Per ataskaitinį laikotarpį, valstybės narės toliau dėjo vis daugiau pastangų perkeliant asmenis į ES – iki šiol teisėtu ir saugiu būdu buvo perkelti 13 968 asmenys. Taip pat išliko bendra teigiama perkėlimo Europos Sąjungoje tendencija – ataskaitiniu laikotarpiu buvo papildomai perkelta 3 813 asmenų, o gruodžio mėnesį užfiksuotas iki šiol didžiausias skaičius – 1 926. Šiuo meti bendras perkeltų asmenų skaičius yra 11 966. Tačiau valstybėms narėms toliau reikia dėti pastangas siekiant išlaikyti padarytą pažangą ir pasiekti Komisijos nustatytus mėnesio tikslus – iš Italijos perkelti 1000 asmenų, o iš Graikijos 2 000.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Per pastaruosius mėnesius buvo padaryta pažanga perkeliant asmenis Europos Sąjungoje ir į Europos Sąjungą. Tačiau mums reikia veikti sparčiau ir rezultatyviau tiek valstybėse narėse, kurios pirmos susiduria su migrantų antplūdžiu, tiek kaimyninėse šalyse. Yra įmanoma perkelti visus Graikijoje ir Italijoje esančius asmenis, kurie atitinka reikalavimus, bet tam reikia visų valstybių narių įsipareigojimo ir ryžto.“

Perkėlimas Europos Sąjungoje

Per ataskaitinį laikotarpį buvo perkelta dar 3 813 asmenų ir šiuo metu iš viso yra perkelti 11 966 asmenys (8 766 asmenys iš Graikijos ir 3 200 iš Italijos). Gruodžio mėnuo buvo rekordinis, nes iš Italijos ir Graikijos buvo perkelti 1926 asmenys (764 iš Italijos ir 1 162 iš Graikijos), o sausio mėn. buvo perkelti 1 682 asmenys (551 iš Italijos ir 1 131 iš Graikijos). 2016 m. gruodžio mėn. Komisija paragino kiekvieną valstybę narę savo ruožtu irgi dėti daugiau pastangų, kad būtų pasiektas tikslas kas mėnesį iš Italijos perkelti 1 000 asmenų, o iš Graikijos 2 000 asmenų. Valstybės narės ir asocijuotosios šalys, kurios jau aktyviai dalyvauja perkėlimo Europos Sąjungoje programoje, teigiamai sureagavo į Komisijos raginimą ir informavo, kiek asmenų jos įsipareigoja perkelti kiekvieną mėnesį. Pvz., Suomija gerai vykdo savo įsipareigojimą perkelti asmenis iš Graikijos (iš 1 299 asmenų jau perkelta 560 asmenų) ir iš Italijos (iš 779 asmenų perkelti 359 asmenys). Tačiau kitos valstybės narės turėtų vykdyti savo įsipareigojimą ryžtingiau ir rezultatyviau, ypač tai pasakytina apie tas valstybes nares, kurios dar visai nėra pradėjusios perkelti asmenų.

Nepakanka pakartotinų ES valstybių narių ar vyriausybių vadovų raginimų sparčiau ir be pertrūkio vykdyti asmenų perkėlimą – kompetentingos nacionalinės institucijos turi pačios ryžtingiau imtis veiksmų. Valstybės narės turėtų toliau remtis iki šiol pasiektais rezultatais, prisiimti įsipareigojimus ir perkelti kas mėnesį tiek asmenų, kiek joms priskirta, taip įvykdydamos savo teisinius įsipareigojimus ir praktikoje pademonstruodamos solidarumą. Komisija toliau atidžiai stebės padėtį ir 2017 m. gegužės mėn. pateiks kitą ataskaitą.

Perkėlimas į Europos Sąjungą

Valstybės narės toliau teisėtu ir saugiu būdu perkėlė į ES asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, – iki šiol nuo 2015 m. liepos mėn. pagal Perkėlimo į ES programą buvo perkelti 13 968 asmenys (sutarta perkelti iš viso 22 504). Nuo praėjusios ataskaitos paskelbimo buvo perkelta 913 asmenų (daugiausia iš Turkijos, Jordanijos ir Libano). Asmenys buvo perkelti į 21 perkėlimą vykdančią valstybę (Airiją, Austriją, Belgiją, Čekiją, Daniją, Estiją, Islandiją, Ispaniją, Italiją, Jungtinę Karalystę, Nyderlandus, Norvegiją, Latviją, Lichtenšteiną, Lietuvą, Prancūziją Portugaliją, Suomiją, Švediją, Šveicariją ir Vokietiją). Švedija, Jungtinė Karalystė ir Suomija, Nyderlandai ir asocijuotosios šalys Šveicarija, Lichtenšteinas bei Islandija jau įvykdė savo perkėlimo įsipareigojimus.

Iš Turkijos į ES pagal ES ir Turkijos pareiškimą perkeltų asmenų skaičius (kuris įtrauktas į bendrą perkeltų asmenų skaičių) toliau didėjo; valstybės narės gerokai pasistūmėjo rengdamosi tolesnėms perkėlimo operacijoms. Nuo 2016 m. balandžio 4 d. iš Turkijos į ES perkelti 3 098 sirai, įskaitant 487 asmenis nuo ankstesnės ataskaitos. Turkijos valdžios institucijos vykdo savo pažadą dėti daugiau pastangų, kad būtų pateikti ilgesni perkeltinų asmenų sąrašai. Valstybės narės turėtų toliau vykdyti perkėlimo į ES įsipareigojimus, be kita ko, įgyvendindamos ES ir Turkijos pareiškimą.

Pagrindiniai faktai

Dviem 2015 m. rugsėjo mėn. Tarybos sprendimais nustatyta laikina skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje programa, pagal kurią valstybės narės įsipareigojo iš Italijos ir Graikijos perkelti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Šie sprendimai dėl asmenų perkėlimo Europos Sąjungoje susiję su įsipareigojimu perkelti 98 255 asmenis, nes 2016 m. rugsėjo 29 d. Taryba priėmė 2-o Tarybos Sprendimo pakeitimą, kad 54 000 dar nepaskirtų vietų būtų skirtos teisėtai priimti sirams iš Turkijos į ES.

2015 m. birželio 8 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Perkėlimo į ES programos, o 2015 m. liepos 20 d. valstybės narės susitarė į ES perkelti 22 504 asmenis, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos.

2016 m. kovo 7 d. Europos Vadovų Taryba paragino greičiau vykdyti perkėlimą Europos Sąjungoje ir taip pagerinti humanitarinę padėtį Graikijoje. Spalio 21 d. ir 20 d. išvadose Europos Vadovų Taryba dar kartą paragino imtis papildomų veiksmų, siekiant sparčiau įgyvendinti perkėlimo Europos Sąjungoje ir į Europos Sąjungą programas, atsižvelgiant į tai, kad reikia skubiai suteikti paramą Graikijai ir Italijai. Gruodžio 15 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo bendrą veiksmų planą, į kurį įtrauktas tikslas, kad kas mėnesį iš Graikijos bus perkeliama 2 000 asmenų, ir kuriame dar kartą paraginta dėti daugiau pastangų, kad asmenys, ypač nelydimi nepilnamečiai, būtų sparčiau perkeliami ir būtų sparčiau vykdomos esamos perkėlimo į ES programos.

2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškime numatyta, kad į Turkiją sugrąžinus vieną sirą iš Graikijos salų, kitas siras bus perkeltas iš Turkijos į ES. Šis principas taikomas nuo 2016 m. balandžio 4 d. Pirmenybė teikiama migrantams, kurie anksčiau nebuvo atvykę arba nebandė atvykti į ES neteisėtai.

Liepos 13 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl nuolatinės Perkėlimo į ES sistemos, kad būtų nustatytos bendros standartinės perkeltinų asmenų atrankos procedūros ir bendras į ES perkeltų asmenų apsaugos statusas, kad ateityje Europos lygmens perkėlimo į ES priemones būtų galima supaprastinti ir labiau sutelkti.

2016 m. Komisija priėmė Pirmąją perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaitą. Antroji, trečioji, ketvirtoji, penktoji, šeštoji, septintoji ir aštuntoji ataskaitos priimtos atitinkamai 2016 m. balandžio 12 d., gegužės 18 d., birželio 15 d., liepos 13 d., rugsėjo 28 d., lapkričio 9 d. ir gruodžio 8 d.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1343_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1763_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2178_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2435_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3183_lt.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3614_lt.htmhttps://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/eighth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf

Daugiau informacijos

Komunikatas „Devintoji perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita“

1 priedas. Perkėlimas iš Graikijos

2 priedas: Perkėlimas iš Italijos

3 priedas: Perkėlimo į Europos Sąjungą padėtis

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Perkėlimas Europos Sąjungoje ir perkėlimas į Europos Sąjungą

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Pabėgėlių krizės valdymas. ES finansinė parama Graikijai

Europos migracijos darbotvarkė

Tarybos sprendimas dėl 40 000 asmenų perkėlimo iš Italijos ir Graikijos

Tarybos sprendimas dėl 120 000 asmenų perkėlimo iš Italijos ir Graikijos

2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1754, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

Tarybos išvados dėl 20 000 asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimo į ES

2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimas

IP/17/218

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar