Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen: jäsenvaltioiden on hyödynnettävä lupaavia tuloksia

Bryssel 8. helmikuuta 2017

Komissio on tänään hyväksynyt yhdeksännen sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista koskevan kertomuksen, jossa tarkastellaan 8. joulukuuta 2016 alkaen toteutettuja toimenpiteitä.

Jäsenvaltiot ovat tarkastelukaudella lisänneet edelleen uudelleensijoitustoimiaan ja tarjonneet turvallisen ja laillisen maahanpääsyn tähän mennessä 13 968 henkilölle. Myös sisäisten siirtojen myönteinen kokonaissuuntaus on säilynyt. Tarkastelukaudella on toteutettu 3 813 sisäistä siirtoa, joista ennätykselliset 1 926 joulukuussa. Sisäisiä siirtoja on tähän mennessä toteutettu 11 966. Jäsenvaltioilta tarvitaan kuitenkin vielä lisätoimia saavutetun kehityksen ylläpitämiseksi, jotta saavutetaan komission tavoite siirtää Italiasta 1 000 ja Kreikasta 2 000 henkilöä kuukaudessa.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaarin Dimitris Avramopoulosin mukaan viime kuukausina on edistytty sekä sisäisissä siirroissa että uudelleensijoittamisessa. Haasteet molemmissa etulinjan jäsenvaltioissa ja EU:n naapurustossa ovat kuitenkin niin suuria, että tarvitaan enemmän ja nopeampia toimia. ”Kaikki sisäisten siirtojen piiriin kuuluvat voidaan siirtää Italiasta ja Kreikasta, mutta se edellyttää kaikilta jäsenvaltioilta poliittista tahtoa, sitoutumista ja päättäväisyyttä”.

Sisäiset siirrot

Tarkastelukaudella toteutettiin 3 813 uutta siirtoa, joten siirrettyjen henkilöiden määrä on yhteensä 11 966 (Kreikasta on siirretty 8 766 ja Italiasta 3 200 henkilöä). Joulukuussa toteutettiin ennätyksellisen paljon siirtoja sekä Italiasta (764) että Kreikasta (1 162), kaikkiaan siirrettiin siis 1 926 henkilöä. Tammikuussa on siirretty 1 682 henkilöä (551 Italiasta ja 1 131 Kreikasta). Komissio kehotti joulukuussa 2016 kutakin jäsenvaltiota tehostamaan toimiaan, jotta voitaisiin saavuttaa tavoite siirtää Italiasta 1 000 ja Kreikasta 2 000 henkilöä kuukausittain. Ne jäsenvaltiot ja assosioituneet maat, jotka jo osallistuvat siirtojärjestelmään aktiivisesti, suhtautuivat komission kehotukseen myönteisesti ja ilmoittivat kuukausittaisia lupauksia koskevista suunnitelmistaan. Esimerkiksi Suomi edistyy hienosti siirtovelvoitteidensa täyttämisessä sekä Kreikasta (luvatuista 1 299 siirrosta on tähän mennessä toteutettu 560) että Italiasta (luvatuista 779 siirrosta toteutettu 359). Muiden jäsenvaltioiden, erityisesti niiden, jotka eivät ole vielä alkaneet toteuttaa sisäisiä siirtoja, on kuitenkin lisättävä huomattavasti sekä sitoumuksiaan että niiden toteuttamista.

Valtion- tai hallitusten päämiehet ovat toistuvasti kehottaneet nopeuttamaan Kreikasta ja Italiasta toteutettavia sisäisiä siirtoja ja vakiinnuttamaan niiden vauhdin. Kehotuksiin on vastattava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten määrätietoisin toimin. Jäsenvaltioiden olisi jatkettava työtä tähänastisten saavutusten pohjalta ja huolehdittava siitä, että ne antavat vastaanottolupauksia ja toteuttavat siirtoja kuukausittain vakaaseen tahtiin niille kohdennetun hakijamäärän mukaisesti. Näin ne täyttävät oikeudelliset velvoitteensa ja osoittavat käytännön solidaarisuutta. Komissio seuraa tilannetta edelleen tarkasti ja esittää seuraavan kertomuksensa maaliskuussa 2017.

Uudelleensijoittaminen

Jäsenvaltiot ovat jatkaneet toimiaan turvallisen ja laillisen maahanpääsyn tarjoamiseksi kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville henkilöille. EU:n uudelleensijoitusjärjestelmän puitteissa on tarkoitus uudelleensijoittaa 22 504 henkilöä. Näistä on heinäkuun 2015 jälkeen uudelleensijoitettu 13 968 henkilöä. Edellisen kertomuksen antamisen jälkeen on uudelleen sijoitettu 913 henkilöä lähinnä Turkista, Jordaniasta ja Libanonista. Uudelleensijoitukset on toteutettu 21 valtioon (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta). Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Suomi ja Alankomaat sekä assosioituneet maat Sveitsi, Liechtenstein ja Islanti ovat jo täyttäneet vastaanottolupauksensa kokonaan.

Kokonaislukuihin sisältyvät myös EU:n ja Turkin julkilausuman perusteella Turkista tehtävät uudelleensijoitukset, jotka ovat lisääntyneet edelleen. Lisäksi jäsenvaltiot edistyvät hyvin uusien uudelleensijoittamisoperaatioiden valmisteluissa. Turkista on uudelleensijoitettu EU:n alueelle 4. huhtikuuta 2016 jälkeen 3 098 syyrialaista, joista 487 edellisen kertomuksen antamisen jälkeen. Turkin viranomaiset lunastavat lupaustaan tehostaa toimia uudelleensijoitettavia henkilöitä koskevien listojen laajentamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi edelleen noudatettava uudelleensijoittamiseen liittyviä sitoumuksiaan, myös osana EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoa.

Tausta

Hätätilanteessa sovellettava siirtojärjestelmä luotiin kahdella neuvoston päätöksellä syyskuussa 2015. Niissä jäsenvaltiot sitoutuivat siirtämään alueelleen Italiasta ja Kreikasta kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia henkilöitä. Sisäisistä siirroista tehdyt päätökset koskevat sitoumusta siirtää 98 255 henkilöä sen jälkeen, kun neuvosto hyväksyi sisäisistä siirroista 29. syyskuuta 2016 annettuun toiseen neuvoston päätökseen muutoksen, jonka nojalla 54 000 vielä kohdentamatonta paikkaa voidaan käyttää syyrialaisten vastaanottamiseen Turkista EU:n alueelle.

Komissio teki 8. kesäkuuta 2015 ehdotuksen EU:n uudelleensijoitusjärjestelmän perustamisesta. Sen jälkeen jäsenvaltiot sopivat 20. heinäkuuta 2015, että EU:n alueelle sijoitetaan 22 504 selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä.

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 7. maaliskuuta 2016 vaadittiin EU:n sisäisten siirtojen nopeuttamista Kreikan humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi. Eurooppa-neuvosto toisti 20. ja 21. lokakuuta pidetyn kokouksensa päätelmissä kehotuksen vauhdittaa kiireellisesti sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista Kreikan ja Italian tukemiseksi. Joulukuun 15. päivänä kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi tukensa EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoa koskevalle yhteiselle toimintasuunnitelmalle, joka sisältää tavoitteen 2 000 henkilön siirtämisestä kuukausittain Kreikasta. Lisäksi se toisti kehotuksensa tehostaa pyrkimyksiä nopeuttaa sisäisiä siirtoja, erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten osalta, sekä olemassa olevia uudelleensijoitusjärjestelmiä.

Maaliskuun 18. päivänä 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman mukaan EU uudelleensijoittaa jokaista Turkista Kreikan saarille palautettua syyrialaista kohti yhden syyrialaisen Turkista EU:n alueelle. Tätä periaatetta on sovellettu 4. huhtikuuta 2016 alkaen. Etusijalle asetetaan ne, jotka eivät ole aikaisemmin tulleet tai yrittäneet tulla EU:hun sääntöjenvastaisesti.

Komissio esitti 13. heinäkuuta 2016 pysyvää EU:n uudelleensijoittamiskehystä, jonka puitteissa vahvistettaisiin yhteiset vakiomenettelyt hakijoiden valintaa varten sekä EU:n alueelle uudelleensijoitettaville henkilöille myönnettävä yhteinen suojeluasema. Näin EU:n uudelleensijoittamistoimia voitaisiin jatkossa keventää ja ne voitaisiin kohdentaa paremmin.

Komissio hyväksyi 16. maaliskuuta 2016 ensimmäisen kertomuksen sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta. Toinen kertomus hyväksyttiin 12. huhtikuuta, kolmas 18. toukokuuta, neljäs 15. kesäkuuta, viides 13. heinäkuuta, kuudes 28. syyskuuta, seitsemäs 9. marraskuuta ja kahdeksas 8. joulukuuta 2016.

Lisätietoa

Tiedonanto: Yhdeksäs kertomus sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta

Liite 1: Siirrot Kreikasta

Liite 2: Siirrot Italiasta

Liite 3: Uudelleensijoittaminen – tilannekatsaus

TIETOSIVU: Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen

TIETOSIVU: Pakolaiskriisin hallinta – EU:n taloudellinen tuki Kreikalle

Euroopan muuttoliikeagenda

Neuvoston päätös 40 000 henkilön siirtämisestä Kreikasta ja Italiasta

Neuvoston päätös 120 000 henkilön siirtämisestä Kreikasta ja Italiasta

Neuvoston päätös (EU) 2016/1754, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta

Neuvoston päätelmät 20 000:n selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevan henkilön uudelleensijoittamisesta

EU:n ja Turkin julkilausuma, 18. maaliskuuta 2016

IP/17/218

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar