Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ümberpaigutamine ja ümberasustamine: Liikmesriigid peavad lähtuma julgustavatest tulemustest

Brüssel, 8. veebruar 2017

Komisjon võttis täna vastu üheksanda eduaruande ELi ümberpaigutamis- ja ümberasustuskavade kohta. Selles hinnatakse alates 8. detsembrist 2016 võetud meetmeid.

Aruandlusperioodi jooksul on liikmesriigid jätkuvalt suurendanud oma jõupingutusi ümberasustamise alal, olles pakkunud seaduslikke ja turvalisi sisenemisvõimalusi 13 968 inimesele. Positiivne üldsuundumus on säilinud ka ümberpaigutamise valdkonnas, kus aruandeperioodi jooksul toimus 3 813 täiendavat ümberpaigutamist, ning seni suurim arv ümberpaigutamisi (1 926) toimus detsembris. Kokku on praeguseks ümber paigutatud 11 966 inimest. Kuid liikmesriigid peavad jätkuvalt tegema jõupingutusi, et saavutatud taset hoida ja täita komisjoni poolt seatud kuueesmärk, milleks on 1000 ümberpaigutamist Itaaliast ja 2000 Kreekast.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Viimastel kuudel on nii ümberpaigutamise kui ka ümberasustamise valdkonnas tehtud edusamme. Kuid selleks, et meie jõupingutused vastaksid väljakutse suurusele nii kõige suurema surve all olevates ELi liikmesriikides kui ka meie naaberriikides, tuleb teha rohkem ja kiiremini. Kõigi Itaalias ja Kreekas viibivate ümberpaigutamistingimustele vastavate inimeste ümberpaigutamine on võimalik, kuid nõuab kõigi liikmesriikide poliitilist tahet, pühendumust ja järjepidevust.

Ümberpaigutamine

Aruandeperioodil on ümber paigutatud täiendavalt 3 813 isikut, mis teeb koguarvuks 11 966 (8 766 Kreekast ja 3 200 Itaaliast). Detsembris paigutati nii Itaaliast kui ka Kreekast ümber rekordiline arv (1 926) inimesi (764 Itaaliast ja 1 162 Kreekast), jaanuaris on ümber paigutatud 1682 isikut (551 Itaaliast ja 1 131 Kreekast). 2016. aasta detsembris kutsus komisjon liikmesriike eraldi üles suurendama oma jõupingutusi, et täita kuueesmärk, milleks on 1000 ümberpaigutamist Itaaliast ja 2000 Kreekast. Ümberpaigutamiskavas juba aktiivselt osalevad liikmesriigid ja assotsieerunud riigid reageerisid komisjoni üleskutsele positiivselt ja esitasid oma kavandatud igakuised kohustused. Ümberpaigutamiskohustuse täitmisel on väga hästi graafikus näiteks Soome, kes on praeguseks Kreekast ümber paigutanud 560 inimest 1299st ja Itaaliast 359 inimest 779st. Kuid teised liikmesriigid, eelkõige need, kes ei ole veel ümberpaigutamist alustanud, peavad võtma märkimisväärselt suuremaid kohustusi.

ELi liikmesriikide riigi- või valitsusjuhtide korduvatele üleskutsetele kiiremaks ja pidevaks ümberpaigutamiseks Kreekast ja Itaaliast peavad pädevad riiklikud talitused vastama otsusekindla tegutsemisega. Sihtliikmesriigid peaksid seni saavutatule tuginedes jätkama kohustuste võtmist ja paigutama igakuiselt ümber kindla arvu isikuid vastavalt neile määratud taotlejate arvule, täites seega oma õigusjärgseid kohustusi ning näidates solidaarsust ka praktikas. Komisjon jätkab olukorra tähelepanelikku jälgimist ning esitab oma järgmise aruande 2017. aasta märtsis.

Ümberasustamine

Liikmesriigid pakuvad jätkuvalt rahvusvahelist kaitset vajavatele inimestele turvalisi ja seaduslikke võimalusi Euroopasse pääsemiseks ning kokkulepitud 22 504 isikust on ELi ümberasustamiskava alusel praeguseks ümber asustatud 13 968. Pärast eelmist aruannet on ümber paigutatud 913 isikut peamiselt Türgist, Jordaaniast ja Liibanonist. Ümberasustamised on toimunud 21 riiki (Austriasse, Belgiasse, Eestisse, Hispaaniasse, Iirimaale, Islandile, Itaaliasse, Leedusse, Liechtensteini, Lätisse, Madalmaadesse, Norrasse, Portugali, Prantsusmaale, Rootsi, Saksamaale, Soome, Šveitsi, Taani, Tšehhi Vabariiki ja Ühendkuningriiki). Madalmaad, Rootsi, Soome ja Ühendkuningriik ning assotsieerunud riigid Šveits, Liechtenstein ja Island on oma lubadused juba täitnud.

ELi ja Türgi avalduse kohane ümberasustamine Türgist (vastav näitaja kajastub ümberasustamiste koguarvus) on jätkuvalt kasvanud ja liikmesriigid teevad edusamme täiendavate ümberasustamisoperatsioonide ettevalmistamisel. Alates 4. aprillist 2016 on 3 098 süürlast Türgist ELi ümber asustatud, neist 487 pärast eelmise aruandeperioodi lõppu. Türgi ametiasutused täidavad oma lubadust suurendada jõupingutusi ulatuslikumate ümberasujate nimekirjade koostamisel. Liikmesriigid peaksid jätkuvalt täitma oma ümberasustamiskohustusi, sealhulgas ELi ja Türgi avalduse rakendamise raames.

Taust

Ajutine hädaolukorras ümberpaigutamise kava kehtestati septembris 2015 kahe nõukogu otsusega, milles liikmesriigid võtsid endale kohustuse paigutada Itaaliast ja Kreekast ümber rahvusvahelist kaitset vajavad isikud. Ümberpaigutamist käsitlevad otsused hõlmavad kohustust paigutada ümber 98 255 inimest pärast seda, kui nõukogu võttis 29. septembril 2016 vastu teise ümberpaigutamist käsitleva otsuse muudatuse, mille kohaselt saab seni eraldamata 54 000 kohta kasutada selleks, et võtta süürlasi seaduslikult Türgist ELi vastu.

8. juunil 2015 võttis komisjon vastu ettepaneku Euroopa ümberasustamiskava kohta, millele järgnes liikmesriikide 20. juuli 2015. aasta kokkulepe asustada ümber 22 504 selgelt rahvusvahelist kaitset vajavat inimest.

7. märtsil 2016 kutsus Euroopa Ülemkogu üles ümberpaigutamist kiirendama, et leevendada humanitaarolukorda Kreekas. Oma 20. ja 21. oktoobri järeldustes kordas Euroopa Ülemkogu üleskutset kiirendada ümberpaigutamis- ja ümberasustamiskavade rakendamist, arvestades tungivat vajadust pakkuda tuge Kreekale ja Itaaliale. 15. detsembril kinnitas Euroopa Ülemkogu ühise tegevuskava ELi-Türgi avalduse rakendamiseks, mis hõlmas ka eesmärki paigutada Kreekast ümber 2000 isikut kuus, ning kordas oma üleskutset suurendada jätkuvalt jõupingutusi ümberpaigutamise kiirendamiseks, eelkõige saatjata alaealiste puhul, ning tõhustada olemasolevaid ümberasustamiskavu.

ELi ja Türgi 18. märtsi 2016. aasta avalduses on sätestatud, et iga Kreeka saartelt Türgisse tagasi saadetud süürlase kohta asustatakse üks süürlane Türgist ümber ELi. Seda põhimõtet kohaldatakse alates 4. aprillist 2016. Eelistatakse neid rändajaid, kes ei ole varem ebaseaduslikult ELi sisenenud või püüdnud seda teha.

13. juulil 2016 tegi komisjon ettepaneku alalise ELi ümberasustamisraamistiku kohta eesmärgiga kehtestada ühtsed standardmenetlused ümberasujate valimiseks ja ühine kaitsestaatus ELi ümber asustatud isikutele, et võimaldada ELil ümberasustamist edaspidi paremini suunata.

Komisjon võttis 2016. aastal vastu esimese aruande ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta. Teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes ja kaheksas aruanne võeti vastu vastavalt 12. aprillil, 18. mail, 15. Juunil,13.,13. juulil, 28. septembril, 9. novembriland 8. detsembril 2016.

Lisateave

Teatis: Üheksas aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta

I lisa: Ümberpaigutamised Kreekast

II lisa: Ümberpaigutamised Itaaliast

III lisa: Ümberasustamise hetkeseis

TEABELEHT: Ümberpaigutamine ja ümberasustamine

TEABELEHT: Pagulaskriisi haldamine: ELi rahaline abi Kreekale

Euroopa rände tegevuskava

Nõukogu otsus, mis käsitleb 40 000 inimese ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast

Nõukogu otsus, mis käsitleb 120 000 inimese ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast

Nõukogu 29. septembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/1754, millega muudetakse otsust (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks

Nõukogu järeldused 20 000 rahvusvahelist kaitset vajava isiku ümberasustamise kohta

ELi ja Türgi avaldus,18. märts 2016

IP/17/218

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar